فعالیت های فرهنگی و سیاست بین الملل

هر ملتی و کشوری دارای منابع قدرت نرم است که شناسایی و تقویت و سازماندهی آنها می تواند بر اساس یک طرح جامع تبدیل به یک فرصت و هجوم به دشمنان طراح جنگ نرم شود. به عنوان مثال، منابع قدرت نرم در ایران را می توانیم «ایدئولوژی اسلامی»، «قدرت نفوذ رهبری»، « حماسه آفرینی ها» و «درجه بالای وفاداری ملت به حکومت» برشمریم. به طور کلی روش های زیر مهمترین راهای مقابله با تهدیدات نرم می باشند و عبارتند از:
گسترش دامنه و شمول فعالیت های فرهنگی.
افزایش محصولات فرهنگی تاثیرگذار بر جامعه و جوانان.
ایجاد راههای مشروع برای ارضاء نیازهای مردم.
استفاده از دیپلماسی عمومی.
استفاده از راهبردهای ویژه در مورد اقوام و اقلیت ها.
عملیات روانی متقابل.
آگاهی بخشی عمومی.
همچنین جایگاه تهدیدات نرم در مدل ماتریس تحلیل همانگونه که در فصل پیش ( 4 ) بیان شده است. بدین گونه می باشد که برای چهار چوب بندی و تحلیل شدت تهدیدات در سطوح و ابعاد مختلف، از پنج گزینه برای تخمین استراتژیک یا گرایش کلی یک بازیگر برای ایفای رفتار تهدید آمیز و از پنج گزینه جهت تعیین زمان هشدار استفاده می شود. که این سه دسته گزینه های ماتریس تحلیل و ارزیابی تهدیدات را شکل می دهند.
چهار متغیر شدت تهدید عبارتند از: تهدیدات فاجعه آمیز، تهدیدات حیاتی، تهدیدات ناچیز و تهدیدات بی اهمیت. در حالی که پنج متغیر احتمال تهدید شامل: وقوع مکرر، وقوع محتمل، وقوع موردی، وقوع اندک و وقوع بعید می گردد و در نهایت پنج متغیر زمان هشدار به: زمان هشدار کمتر از یک دقیقه، زمان هشدار کمتر از یک ساعت، زمان هشدار یک روز تا یک هفته، زمان هشدار چند هفته تا چند ماه و زمان هشدار چند سال تقسیم می شود. جنگ نرم از نظر متغیر شدت جزء تهدیدات حیاتی است و از نظر متغیر احتمال تهدید جزء وقوع محتمل شاید با زمان هشدار بالا طرح ریزی می گردد. زیرا خصیصه اصلی تهدیدات نرم آرام بودن و نامحسوس بودن است. بنابراین در هر مدلی جنگ نرم قابلیت بررسی را دارد.
بر اساس موارد اشاره شده در جداول فوق و جایگاه جنگ نرم بخصوص در مدلهای حلقه های استراتژیک واردن و مدل ماتریس تحلیل که مورد تاکید پایان نامه حاضر می باشد به سهولت تهدیدات حیاتی در ادامه روند خصمانه ایالات متحده آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که ابعاد حاکمیت را با چالش مواجه ساخته، مشهود می باشد.
5-3 نتیجه گیری
باتوجهبهمطالبارائهشده،بایداذعاننموددرایجادتقابلمیانجمهوریاسلامیایرانوایالاتمتحدهآمریکابازیگرانحرفهائینقشدارندکهازاینرهگذرسودکلانیمیبرند. ودرفراینداینتقابلتاثیرگذارند.
بخشیازاینبازیگرانوعواملرابایددرداخلآمریکاوبرخیدیگررادر مناسباتمنطقهایوبینالمللیجستجوکرد. بررسیهایاجمالینشانمی دهدکهلابیکشورهایعربیولابیاسلحهولابیایپکدرکنگرهآمریکاهرگزبهبهبودروابطجمهوری اسلامی ایرانوآمریکاتننخواهندداد. اسرائیلوعربستانودیگرکشور هایعربمنطقهازجدیترینمخالفانبهبودروابطجمهوری اسلامی ایرانوآمریکاهستند،اروپانیزتحتتاثیرسیاستهایخارجیآمریکاقراردارداز سویدیگرکشورهائیکهازرهگذرتیرگیروابطجمهوری اسلامی ایرانوآمریکابهرهاقتصادیمیبرندهرگزراضیبهبهبوداینروابطنیستند .
بهطورمثاللابیایپکدرکنگرهامریکامعتقداست : اگرروابطآمریکاباجمهوری اسلامی ایرانبهبودیابد،قدرتسیاسیاین کشوردرمنطقهبالارفتهوبهتبعآنباقدرتنظامیوزیرساخت هایاقتصادیکهداردقدرتبرترمنطقهخواهدشدواینمسئلهسببتغییر توازانقوادرمنطقهبهنفعجمهوری اسلامی ایرانوبهضرراسرائیلومتحدانعربآمریکاخواهدبود. ازاینروآنهابهاینروابطتننخواهندداد. نکتهدیگریکهبایدبهآناشارهنمودنقشواختیاراتکنگرهآمریکادرایجادروابطخارجیبادیگرکشور هاستواصولاقوهمجریهدراینموردنمیتواندبهطورجدیتاثیرگذارباشدوتنهانقشاجرائیدارد.
ایننکتهرانیزبایدیادآورینمود،مادامیکهصهیونیست هابرکمیته هایروابطخارجیودفاعیکنگرهآمریکاتسلطدارندبهبودروابطمیان جمهوری اسلامی ایرانوآمریکادستنیافتنیخواهدبودومتهمکردنیکدیگردرموضوعروابطایرانوامریکاتنهایکدعوایسیاسیاستکهجزتخریبوحدتملیچیزیعایدکشورنخواهدکرد.
ازطرفدیگربایدتوجهنمودجمهوریاسلامیایراندربرقراریروابطاقتصادی،سیاسی،فرهنگیو… باکشورهای اروپاینیزبایدنقشایالاتمتحدهآمریکارادرنظربگیرد. طبقشواهدتاریخیروابطجمهوریاسلامیایرانواروپابیشازآنکهخطیباشددرچهارچوبیکسهضلعیراهبردیقوامودواممییابد. ازاینرو،مناسباتاروپاوجمهوریاسلامیایرانراتنهانمیتوانبهصورتدوجانبهتحلیلکرد،بلکهضلعراهبردیآمریکارانیزبایدبرآنافزود. زیرا،آمریکابسانیکبازیگربسیارنیرومنددرتعاملاتایرانواروپاعملمیکند. بهگونهایکهاگرنگوییمروابطاروپاوجمهوریاسلامیایرانتابعیازتعاملاتاروپاوآمریکاست،دستکمبهشدتتحتتأثیرآنقراردارد. درشرایطکنونیاروپاوآمریکااهدافومنافعهمسانویکسانیدرقبالایراندارند؛بهگونهایکهمنافعاروپاتابعیازمنافعآمریکاستودرذیلآنتعریفمیگردد.
به هر حال جمهوری اسلامی ایران باید در جهت اثبات حقانیت خود و تحقق شعارهای صلح طلبانه اش همیشه پیشگام ارتباط و گفتگو باشد. در این راستا باید از تمام تاکتیکهای موجود در عرصه بین الملل با معیار اسلامی آن استفاده نماید تا با کم نمودن فشارهای بین المللی و حضور موثر و فعال در عرصه بین الملل با افزایششعاعامنیتیخود، وضعیتیراایجادنمایدکهبتواندتعاریفیجدیدخلقکردهوبهره وریوبازدهیجدیدیازمنافعخودشارائهدهد. و جدای حضور در عرصه سیاست بین الملل تجربه حضور در فرهنگ، اقتصاد و امنیت بین الملل را به داشته های خود بیفزاید، بنابراینباتوجهبهعرصه هاوضرورت هایجدیدوچگونگیتعریفازرقابتولازمهپرکردنخلأهاونیازها،تعاملجمهوری اسلامی ایرانبا ایالات متحده آمریکااهمیتیبیشترپیداکردهو جای تقابل را می گیرد.البته باتوجهبهاینمسائل و مطالب پیش گفته در فصلهای قبل، بایددر نظر داشت منطقمذاکراتآمریکاهنوزقابلاعتمادنبوده و ازکفایتلازمبرخوردارنیست.
ایالات متحده آمریکابا توجه به پیشینه ای که نمونه هایی از آن ذکر گردید نیازمندایناستکهمنطقخودراقابلاعتماد،اثبات پذیروجبرانکندوازاستانداردبهتریپیروینماید.زیرا آن هابا فضا سازیهای رسانه ای تلاشمی کنندجایگاهجمهوری اسلامی ایرانرادرمنطقه،مخدوشومخربنشاندهندوازآسیاتاآمریکایلاتین،درکنگرهبرایجمهوری اسلامی ایرانلایحه سازیمی کنند. این هابخشیازرفتارآمریکاست. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایرانجزءاستثنائاتژئوپلیتیکجهانمحسوبمی شود. و با مراجعه به نظراتخیلیازاندیشمندانژئوپلیتیکغربخواهیددیدکهآن هانیز نمی توانندموقعیتژئوپلیتیک،تاریخوتوانمندی هایجمهوری اسلامی ایرانرانادیدهبگیرند. واینموضوعچیزیاستکهدرگفته هایخودشانوجوددارد. آن هاگفته اندماازسیستممذاکرهاستفادهکردیمبرایاینکهنشاندهیمجمهوری اسلامی ایراندرنظامبین المللخواهانتعاملنیستوبدینوسیلهفضاسازیواجماع جدیدیرابهوجودآوریم.بنابراین دولتمردان و تصمیم گیران در جمهوری اسلامی ایران اجازهنمی دهندموضوعمذاکرهبهابزاریجهت سوءاستفادهسردمداران آمریکایی قرارگیرد.
در این بخش سعی شده با بیان تیتروار برخی ازنقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات کشورجهت تکمیل مطالب بیان شده در نتیجه گیری و استفاده در قسمت پایانی( پیشنهادات) بهره برداری شود.
الف: نقاط قوت:
نظامسیاسیباثباتباپشتیبانینیروهایمردمی
قدرتبالایسیستمهایدفاعی،اطلاعاتیوامنیتی
قرار گرفتن جمهوریاسلامیایران بر یکی از نقاطی که از نظر ژئواستراتژیکو ژئو اکونومیک حائز اهمیت زیادی است