فعالیت های فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای

در این بخش لازم است جایگاه تهدیدات نرم را در مدلهای واردن،موازنه ی تهدیدو ماتریس تحلیل به اختصار تشریح نماییم.
جایگاه تهدیدات نرم در مدل واردن با توجه به تحول در مفهوم امنیت و ماهیت تهدیدات، ناکارآمدی نظریه های سنتی دولت محور را مشخص نمود. از این رو تحلیل گران تهدیدات نوین را که نسبت به رویکردهای سنتی نامحسوس اما اثرگذارتر بوده، را طراحی نموده اند. این تهدیدات نوین بر پایه تهدیدات نرم طرح ریزی شده است. تهدیدات نرم دو قابلیت فروپاشی درونی حاکمیت تهدید شونده و مکمل اجرای پلان عملیاتی و نظامی را در حلقه های استراتژیک داراست.
بدون تردید تهدیدات نرم به نوعی با جنگ روانی همسویی دارد. زیرا نشان از برتری اطلاعاتی مهاجم داشته و به وسیله تزریق اطلاعات فاسد، به دنبال ایجاد جهل مطلق و حذف از صحنه بازیگری است.
تهدیدات نرم از جمله تحولاتی است که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می شود. در واقع تهدید نرم نوعی زمینه مسلط در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طریق استحاله الگوهای رفتاری در این حوزه ها و جایگزینی الگوهای نظام سلطه محقق می شود. در بسیاری از موارد تهدید نرم نمی تواند زمینه اجرای این سناریو را به خوبی فراهم نماید. برای این منظور تهدیدات نرم، زمینه ساز جنگ سخت و عینی را به وجود می آورد. سناریوی دوم از طریق پلان عملیاتی واردن امکانپذیر است.
حلقه چهارم واردن تاکید بر اراده ملی و جمعیت دارد. این حلقه که به روح و روان انسان تشبیه شده است. این حلقه به خوبی حلقه سوم و پنجم را در مدل واردن به یکدیگر متصل نموده و پلان عملیاتی واردن تکمیل شده و آماده اجرا می گردد.
اهداف مورد نظر در حلقه چهارم عبارتند از: انجام عملیات روانی بر علیه مردم و نیروهای مسلح، در این حلقه به علت مخالفت افکار عمومی جهانی و موانع بین المللی، باید از طریق بمباران مستقیم مردم غیر نظامی احتزار نموده و به جای آن با انجام عملیات روانی از طریق پخش اعلامیه های مخرب روانی، ایجاد شایعه، راه اندازی رسانه های گروهی (ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، جراید و ماهواره های طرفدار کشور مهاجم) روحیه مردم را تخریب و ضمن انهدام ایستگاههای رادیو و تلویزیونی کشور مورد هجوم، ارتباط نظام سیاسی را با محیط اجتماعی قطع نمود.(جنگ رسانه ای)
بدون تردید این مولفه ها مفهوم جنگ نرم را در ذهن همگان تداعی می نماید. آنچه که محصول این مولفه هاست، تغییر باورها و ارز ش ها و به هم زدن وحدت ملی می باشد. این مسئله بر روحیه مقاومت کشور مورد هدف بسیار تاثیر گذار است و باعث کاهش مدت جنگ می شود.
همچنین لازم است نظر به اهمیت تهدیدات نرم در عصر حاضر، این تهدیدات را در مدل موازنه ی تهدید نیز مورد بررسی قرار گیرد. در چهار چوب منطق توازن قوا، اتحادها یا ائتلاف های تهدید محور به منظور مدیریت ناامنی به دو صورت کلی ظاهر می شوند: در شکل اول ایجاد توازن علیه منبع خطر یا تهدید صورت می گیرد.، اما در شکل دوم عمرنگ شدن با تهدید یا منبع خطر دنبال می گردد. بر این اساس غلبه ایجاد توازن علیه منبع خطر یا تهدید منجر به افزایش امنیت و غلبه همرنگ شدن با تهدید منجر به کاهش امنیت می گردد. اما چکار کنیم تا بتوانیم با بهره گیری از سازو کارهای مختلف از اعمال تهدیدات نرم پیشگیری کنیم و یا دامنه اثرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها را کاست و یا از میان ببریم.
برای مقابله با جنگ نرم، نخست باید ویژگیهای این نوع جنگ را آنالیز کرده و خوب بشناسیم و بدانیم که جنگ نرم با جنگ سخت چه تفاوتهایی دارد. آنچه در جنگ سخت مورد هدف قرار می گیرد، جان انسانها، تجهیزات، امکانات و بناهاست که معمولا در این مواقع با استفاده از همین مسائلی که هدف قرار گرفته است افکار عمومی علیه دشمن فعال می شود، در حالی که در جنگ نرم آن چه هدف قرار می گیرد، افکار عمومی است.
برای دستیابی به این هدف، باید بیش از گذشته رسانه ها را مورد توجه قرار دهیم و افکار عمومی داخلی و جهانی را نسبت به دروغ پردازی های رسانه های خارجی آگاه کنیم. این دو مهم فقط با تقویت رسانه های خودی و تلاش برای بین المللی کردن این رسانه ها میسر است. دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت تحقق می یابد. یکی مدیریت رسانه ها توسط سازمانهای دیپلماتیک رسمی کشور و دیگری به صورت خودجوش و در راستای سیاست های کلان کشورها.
هر ملتی و کشوری دارای منابع قدرت نرم است که شناسایی و تقویت و سازماندهی آنها می تواند بر اساس یک طرح جامع تبدیل به یک فرصت و هجوم به دشمنان طراح جنگ نرم شود. به عنوان مثال، منابع قدرت نرم در ایران را می توانیم «ایدئولوژی اسلامی»، «قدرت نفوذ رهبری»، « حماسه آفرینی ها» و «درجه بالای وفاداری ملت به حکومت» برشمریم. به طور کلی روش های زیر مهمترین راهای مقابله با تهدیدات نرم می باشند و عبارتند از:
گسترش دامنه و شمول فعالیت های فرهنگی.
افزایش محصولات فرهنگی تاثیرگذار بر جامعه و جوانان.
ایجاد راههای مشروع برای ارضاء نیازهای مردم.
استفاده از دیپلماسی عمومی.
استفاده از راهبردهای ویژه در مورد اقوام و اقلیت ها.
عملیات روانی متقابل.
آگاهی بخشی عمومی.
همچنین جایگاه تهدیدات نرم در مدل ماتریس تحلیل بدین گونه می باشد که برای چهار چوب بندی و تحلیل شدت تهدیدات در سطوح و ابعاد مختلف، از پنج گزینه برای تخمین استراتژیک یا گرایش کلی یک بازیگر برای ایفای رفتار تهدید آمیز و از پنج گزینه جهت تعیین زمان هشدار استفاده می شود. که این سه دسته گزینه های ماتریس تحلیل و ارزیابی تهدیدات را شکل می دهند.
چهار متغیر شدت تهدید عبارتند از: تهدیدات فاجعه آمیز، تهدیدات حیاتی، تهدیدات ناچیز و تهدیدات بی اهمیت. در حالی که پنج متغیر احتمال تهدید شامل: وقوع مکرر، وقوع محتمل، وقوع موردی، وقوع اندک و وقوع بعید می گردد و در نهایت پنج متغیر زمان هشدار به: زمان هشدار کمتر از یک دقیقه، زمان هشدار کمتر از یک ساعت، زمان هشدار یک روز تا یک هفته، زمان هشدار چند هفته تا چند ماه و زمان هشدار چند سال تقسیم می شود. جنگ نرم از نظر متغیر شدت جزء تهدیدات حیاتی است و از نظر متغیر احتمال تهدید جزء وقوع محتمل شاید با زمان هشدار بالا طرح ریزی می گردد. زیرا خصیصه اصلی تهدیدات نرم آرام بودن و نامحسوس بودن است. بنابراین در هر مدلی جنگ نرم قابلیت بررسی را دارد.
فصل پنجم
( بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات )
مقدمه
ایران سالها برای قدرتهای جهانی همچون ایالات متحده آمریکا و انگلیس جزیره ثباتبود.و با تبدیل شدن به حافظ منافع آنها علی الخصوص ایالات متحده آمریکا در منطقه، اهمیت ویژه ای برای غرب داشت.