فساد اداری مالی و کارکنان اداری

میزان تحصیلات :
دیپلم□ فوق دیپلم□
لیسانس□ فوق لیسانس□ دکترا□
پیوست شماره ب:
لازم به ذکراست، قبل از تکمیل پرسشنامه زیر، توضیحاتی مختصر در خصوص بعضی از واژه های مورد استفاده در این پرسشنامه به شرح ذیل می باشد:
عدالت اداری : قضاوت آگاهانه و مستندتر در مورد میزان عملکرد هر یک از کارکنان و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اداری
توزیع ناعادلانه منابع: عدم تشخیص و لزوم خرج کرد، بر اساس اطلاعات آماری از منابع و نیازها
فرهنگ سازمانی : فرهنگ ترکیبی است از کلیه دانش و علم و فن و باورهای مذهبی، سنن و آداب، سیاست و پویش اقتصادی و ارزشهای متفاوت . در اینجا هویت بخشی به کارکنان، تثبیت سیستم اجتماعی، ایجاد تعهد درونی در کارکنان، تثبیت شیوه های انگیزشی و ارائه الگوهای مناسب رفتاری از مهم ترین مؤلفه های فرهنگ سازمانی هستند، که باید مورد توجه قرار بگیرند.
نهادینه سازی: ایجاد فضای باز و ترویج فرهنگ نقد از مدیران و دستگاه ها سبب می شود کاستی ها و مفاسد احتمالی آشکار و زمینه اصلاح آنها فراهم شود که به این کار نهادینه سازی فرهنگ می گویند.
نظام اخلاقیات: اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزشها و باید و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص می گردند و عمل بد از عمل خوب متمایز می شود. با اتکا به اصول اخلاقی مدیران قادر می شوند تا تصمیم بگیرند که چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است، چه کسی در سازمان به راه درست می رود و چه کسی راه نادرست می پیماید. بنابراین مدیر در انجام وظایف خود نظیر تصمیم گیری، ارزشیابی، نظارت، تشویق و تنبیه بدون وجود یک نظام اخلاقی در سازمان نمی تواند با قطعیت عمل کند.
بهره وری: به منظور کنترل تورم، رشد اقتصادی ، صرفه جوئی در استفاده از منابع کمیاب، افزایش قدرت رقابت بیش از پیش به بهره وری اهمیت داده می شود. عوامل مؤثر در بهره وری را می توان به نیروی انسانی، مدیریت،عوامل وابسته به دولت(قوانین ومقررات و…) ، امکانات و تسهیلات، عوامل محیطی و… تقسیم نمود.
خویشاوندسالاری: یکی از مهمترین عوامل بروز فساد اداری از لحاظ رفتارسازمانی ، نبود فضای شایسته سالاری در منصب های سازمانی است
مصادیق فساد اداری و مالی: دریافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقام های دولتی داخلی، خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی، سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام های دولتی، اخاذی، تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی، اعطای مجوزهای غیرقانونی و یا تبعیض آمیز از جمله مصادیق فساد اداری مالی هستند.
پیوست شماره ج:
ب (پرسشنامه تخصصی
الف) ابعاد حقوق و مزایای کارکنان
1- وضعیت اقتصادی جامعه و کارکنان دولت از جمله عوامل موثر در بروز فساد اداری است.
کاملاً موافقم( موافقم( نظری ندارم( مخالفم( کاملاً مخالفم(
2- نابرابری پاداش کارکنان شاغل دریک بخش در مقایسه با افراد شاغل در سایر بخشها باعث افزایش فساداداری می شود.
کاملاً موافقم( موافقم( نظری ندارم( مخالفم( کاملاً مخالفم(
3- نامشخص بودن حدود وظایف با حقوق و مزایای افراد باعث افزایش فساد است.
کاملاً موافقم( موافقم( نظری ندارم( مخالفم( کاملاً مخالفم(
4- عدم برقراری عدالت اداری در پرداخت حق الزحمه مناسب فساد اداری را افزایش می دهد.
کاملاً موافقم( موافقم( نظری ندارم( مخالفم( کاملاً مخالفم(
5- اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان و هزینه های زندگی آنها می تواند باعث افزایش فساد اداری باشد.
کاملاً موافقم( موافقم( نظری ندارم( مخالفم( کاملاً مخالفم(