فروشگاه های زنجیره ای و ارتباطات بازاریابی

نتایج پژوهش، ابعاد شش گانه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علّی و مسئله یابی؛ تدوین و تصویب سیاستها؛ شرایط مداخلهگر؛ شرایط زمینهای؛ اجرای سیاستها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاستها را تأیید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تا حدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است
تحلیل رابطه بین ارزش درک شده ، کیفیت درک شده ، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاههای زنجیره ای تهران
رنجبریان ، 1391
یافته های پژوهش نشان داد که در فروشگاههای زنجیره ای ، کیفیت درک شده ، بر ارزش درک شده و همچنین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر می گذارد. افزون برآن ، ارزش درک شده ، بر رضایت مشتری و همچنین بر قصد خرید مجدد اثر می گذارد. رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد اثر می گذارد. و سرانجام الگوی پیشنهاد شده ، به طور اثربخش ، روابط بین کیفیت درک شده ، ارزش درک شده ، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای را تبیین می کند.
بررسی اثر تعدیل کننده جنسیت بر قصد خرید اینترنتی
قره چه ، 1391
نتایج مدلنشان داد جنسیت در مدل پزیرش نوآوری روی رابطه مزیت نسبی درک شده ، قابلیت سازگاری ، سهولت کاربری ، قطعیت نتایج ، درجه پدیداری با قصد خرید اینترنتی ، اثر تعدیل کننده دارد. این اثر در رابطه با متغییر های تصویر درک شده و قابلیت اعتماد دیده نشد.
بررسی تاثیر کشور خاستگاه تولید بر رفتار مصرف کننده : ارزیابی نقش تعدیل گرانه میزان درگیری محصول و میزان آشنایی با محصول بر تاثیر کشور خاستگاه تولید بر ارزیابی محصول و نیات رفتاری مشتریان
نجفی 1391
تاکید این پژوهش بر تعیین چگونگی تعدیل اهمیت تصویر کشور خاستگاه محصول در ذهن مصرف کنندگان ، توسط متغیرهای آشنایی با محصول و درگیری محصول ، هنگام خرید و یا مصرف محصولات میباشد.
بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز
نخعی ، 1391
نتایج پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون برندهای سبز ، فعالیت های ارتباطات بازاریابی ، نگرش مبنی بر ارتباطات بازاریابی بیشتر ، دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراک شده مصرف کننده بر قصد خرید سبز او تاثیرگذار میباشد.
بررسی تاثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن
نظری ، 1391
یافته ها نشان داد ” داشتن گواهی الکترونیکی هویت و رمزگذاری ارتباط بین رایانه مشتری و سرور فروشگاه ” ( امنیت ) و ” امکان تعویض و مرجوعی کالای ” ( تسهیلات ) مهمترین ویژگی های تاثیرگذار بر قصد خرید اینترنتی مشتریان بوده اند.
تاثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی : مورد مطالعه شهر اصفهان
رنجبریان ، 1390
توجه به تبلیغات شفاهی و عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی آن، می تواند مزایای رقابتی قابل ملاحظه ای برای مدیران مقصد گردشگری به ارمغان آورد و منجر به جذب هرچه بیشتر گردشگران بالقوه گردد.
ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران
ربیعی ، 1390
بررسی تطبیقی میزان اثربخشی تبلیغات رسانه ها بیانگر آن است که ازنظر مشتریان، تلویزیون اثربخش ترین رسانه در جذب مشتری بوده، پس ازآن، روزنامه قراردارد. علاوه براین، آنها مهمترین عامل اثرگذار بر افزایش اثربخشی تبلیغات بانک را صداقت موجود در پیام ها و واقعی بودن آنها میدانند. همچنین، مؤثرترین عامل در جذب مشتریان را برخورد خوب کارکنان و احترام به آنها عنوان کرده، به ترتیب از تلویزیون و سپس روزنامه به عنوان رسانه هایی که بیشترین میزان دسترسی به تبلیغات آن را دارند و بیشترین زمان خود را به آن اختصاص میدهند، یاد می کنند. آنها تلویزیون و سپس رادیو را به عنوان باکیفیت ترین رسانه ها عنوان نموده، برای ارائه تبلیغات بعدی بانک نیز به ترتیب رسانه های تلویزیون و روزنامه را پیشنهاد می کنند.
بررسی تاثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر نگرش مخاطبین و اقدام آنها به خرید
دیندار فرکوش ، 1390
چهار مرحله ای که در الگوی آیدا درخصوص مراحل اثرگذاری تبلیغات بر نگرش مخاطبان وجود دارد درمورد تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مورد تایید قرار گرفت.
بررسی میزان اثربخشی تبلیغات پست بانک درمیان مشتریان خود در شهر تهران