فرایند یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سازمان

یافته های حاصل از بررسی سوال اصلی: عوامل زیر ساختی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
در سوال اصلی تحقیق میانگین مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی برابر با 46/122 بیشتر از میانگین مقیاس برابر 117 است همچنین آزمون t تک نمونه تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داد چرا که سطح معناداری مشاهده شده برابر با 000/0=sig ازخطای 01/0 کوچکترمی باشد لذا وضعیت مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی بالاتراز حد انتظاربوده و بنابراین سوال اصلی تحقیق تائید می گردد. لذا با 99 درصد اطمینان می توان گفت: “زیر ساختهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت مناسبی برخوردار است .”
یافته های حاصل از بررسی سوال اول : عوامل فنی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
در سوال اول تحقیق میانگین زیر ساخت های فنی دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش برابر با 08/27 از میانگین مقیاس برابر 24 بیشتر است و آزمون t تک نمونه تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داد چرا که سطح معناداری مشاهده شده برابر با 000/0=sig از خطای 01/0 کوچکتر می باشد لذا زیر ساخت های فنی دانشگاه بالاتر از حد انتظاربوده و بنابراین سوال اول تحقیق تائید می گردد. لذا با 99% اطمینان می توان گفت: “زیر ساختهای فنی دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخورداراست.”
یافته های حاصل از بررسی سوال دوم: عوامل فرهنگ سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
در سوال تحقیق میانگین فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش برابر با 25/25 از میانگین مقیاس برابر 24 بیشتر است و آزمون t تک نمونه تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داد چرا که سطح معناداری مشاهده شده برابر با 000/0=sig از خطای 01/0 کوچکتر می باشد لذا فرهنگ سازمانی دانشگاه بالاتر از حد انتظار بوده و بنابراین سوال دوم تحقیق تائید می گردد. لذا با 99% اطمینان می توان گفت: “فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار است.”
یافته های حاصل از بررسی سوال سوم: عوامل یادگیری سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
درسوال سوم تحقیق میانگین فرایند یادگیری سازمانی دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش برابر با 36/24 کمی بیشتر از میانگین مقیاس برابر 24 است اما آزمون t تک نمونه تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان نداد چرا که سطح معناداری مشاهده شده برابر با 293/0=sig از خطای 01/0 بزرگتر می باشد لذا فرایند یادگیری سازمانی دانشگاه در حد انتظار بوده و بنابراین سوال سوم تحقیق رد می گردد. لذا “فرایند یادگیری سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخورداراست.” رد شده است .
یافته های حاصل از بررسی سوال چهارم: عوامل ساختار سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
در سوال چهارم تحقیق میانگین ساختار سازمانی دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش برابر با 95/20 مقداری کمتر از میانگین مقیاس برابر 21 است اما آزمون t تک نمونه تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان نداد چرا که سطح معناداری مشاهده شده برابر با 887/0=sig ازخطای 01/0 بزرگتر می باشد لذا ساختار سازمانی دانشگاه در حد انتظار بوده و بنابراین سوال چهارم تحقیق رد می گردد. لذا “ساختار سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخورداراست.”رد می گردد.
یافته های حاصل از بررسی سوال پنجم: عوامل منابع انسانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
در سوال پنجم تحقیق میانگین منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش برابر با 79/24 بیشتر از میانگین مقیاس برابر 24 است همچنین آزمون t تک نمونه تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داد چرا که سطح معناداری مشاهده شده برابر با 017/0=sig از خطای 05/0 کوچکتر می باشد لذا منابع انسانی دانشگاه بالاتر از حد انتظار بوده و بنابراین سوال پنجم تحقیق تائید می گردد. لذا با 95 درصد اطمینان می توان گفت: “منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش از ضعیت مناسبی برخوردار است.”
یافته های حاصل از بررسی سوال ششم: رتبه هریک از عوامل در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
در سوال ششم تحقیق بین میانگین سهم هر یک از عوامل زیر ساختی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تفاوت وجود دارد، آزمون فریدمن هم تفاوتهای مشاهده شده را معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداری برابر با 000/0=sig از مقدار خطای در نظر گرفته شده برابر با 01/0 کوچکتر مشاهده شد لذا با 99 درصد اطمینان عوامل زیر ساختی به ترتیب عبارتند از: 1- زیر ساخت فنی، 2- فرهنگ سازمانی، 3- منابع انسانی، 4- فرایند یادگیری و5-ساختار سازمانی می باشد.
بحث وتفسیر نتایج
محقق بر اساس یافته های بدست آمده از داده های پژوهش در زمینه مدیریت دانش به تحلیل سوالات می پردازد.
سوال اصلی: عوامل زیر ساختی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
یافته ها نشان میدهد که میانگین شاخص زیر ساختهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از میانگین نظری است، لذا زیر ساختهای مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت مناسبی برخوردار است.
یافته های ابونوری و همکاران(1390)نشان می دهد از نظر عامل مدیریتی و فرهنگ سازمانی در کلیه دانشگاه های منتخب، شرایط موجود پایین تر از میانگین است. یافته های هاشم پور و همکاران(1390) نشان می دهد که در بررسی زیرساخت افراد و فرایندها اکثریت مولفه ها در وضعیت نامناسب قرار داشتند.یافته های نیازآذری (1386) نشان می دهد، که فناوری اطلاعاتی عامل مؤثری بر استقرار مدیریت دانش است و با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی و نیروی انسانی، این عوامل در این پژوهش بر استقرار مدیریت دانش تاثیر نداشته اند.یافته های زنگ(2005) نشان می دهد،که استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی به طور پیوسته بر اثربخشی سازمانی تاثیر می گذارند.یافنه های پاولین و ماسون(2002) نشان می دهد که، موانع مدیریت دانش در سازمان عبارتند از فرهنگ سازمانی، رهبری، عملکردهای مدیریت، عدم آگاهی و بینش عمومی از مدیریت دانش، از سوی دیگر عوامل مؤثر در جذب برنامه های مدیریت دانش در سازمان، بیرونی هستند که بر اساس این پژوهش عبارتند از: رقابت، فشار رقبا، و این تصور که مدیریت دانش می تواند موجب بالا رفتن بهره وری و مانع از دست رفتن اطلاعات شود.
سوال اول: عوامل فنی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
یافته ها نشان میدهد که میانگین شاخص زیر ساختهای فنی در دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از میانگین نظری است لذا زیر ساخت های فنی دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار است. یافته های ابونوری و همکاران (1390)نشان می دهد که از نظر زیرساخت های فنی برای مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب به جز دانشگاه های مازندران و گیلان مشکلی وجود ندارد. یافته های هاشم پور و همکاران (1390)نشان می دهد که زیرساخت فناوری در این سازمان در وضعیت نامطلوبی قرار داشته است. یافته های ربیعی و خواجوی (1389)نشان میدهد که پس از رهبری، شاخص های منابع انسانی، ساختار سازمانی، فرایندهای دانشی، فناوری و فرهنگ در اولویت های بعدی قرار گرفته است.