فرایند خلاقیت

1- عدم اعتماد به نفس2-ترس از انتقاد و شکست3- تمایل به همرنگی و همگونی4- عدم تمرکز ذهنی اشاره کرد.
آزاد ساختن توان خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو ، در گرو پیروزی بر موانع مذکور است . خلاقیت فردی را می توان با مشاوره و هدایت نیز تقویت کرد. بنابراین اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها از طریق هدایت و ارشاد کارکنان می توانند باعث شکوفایی خلاقیت شوند. این امر ممکن است به طرق مختلفی شکل بگیرد. کارمندی که پیشنهادی به شورا ارائه می دهد ممکن است همه جوانب امر را مورد لحاظ قرار نداده باشد، صرف رد پیشنهاد یعنی کشتن روحیه خلاقیت در افراد. دعوت از چنین افرادی به شورا و توجه دادن آنها به ابعاد دیگر مسئله ، فکر آنها را به فعالیت وا می دارد. سئوالات و پیشنهادات مطرح شده در جمع ، توجه هر شرکت کننده را به سوی فرایند خلاقیت هدایت می کند و این آگاهی را به وی می دهد که با بررسی مسئله از دیدگاه های گوناگون می تواند به افکار جدیدی دست یابد.
بررسی پیشنهادها باید هر پیشنهادی که مبتنی بر تغییر شرایط موجود باشد استقبال کنند. برخورد تبعیض آمیز با پیشنهاد دهندگان به آنها می فهماند که دیگر از این نوع پیشنهادها ندهند. و بهتر است افکارشان را نزد خودشان نگه دارند. این بدان معنی نیست که هر فکر خلاقی باید مورد قبول شورا قرار گیرد و توسط سازمان به کار گرفته شود، بلکه بدین معنی است که هر فکری باید بطور جدی مورد دقت و تحلیل قرار گیرد و در صورت رد آن بدقت برای پیشنهاد دهنده تشریح گردد. چه به صورت مکتوب و چه شفاهی . لذا اظهاراتی نظیر هرگز عملی نیست یا ما این فکر را قبلآ آزمایش کردیم و موفق نبود کافی نیست . اینگونه اظهارات دلیل بر آن است که شورا به طور جدی به پیشنهاد توجه نکرده است . (محرم زاده ومهری ،102:1385)
2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات . (شیخ محمدی و زواره،146:1380)
2-2-12-1- شرایط ارایه پیشنهاد
کلیه کارکنان سازمان می توانند پیشنهادهای خود را در قالب «فرم ارایه پیشنهاد» تنظیم و در تمامی زمینه های فعالیت سازمان ، به کمیته اجرایی مستقر در واحد مربوط ( در صورت وجود ) تحویل نمایند.
کارکنان واحدهای ستادی و کلیه واحدهایی که فاقد کمیته اجرایی می باشند می توانند پیشنهادهای خود را به دبیر خانه نظام پیشنهادها تحویل نمایند . در ضمن پیشنهادهایی که از خارج شرکت توسط افرادی که به نحوی با سازمان ارتباط دارند نظیر ارباب رجوع ، مشتریان ، پیمانکاران و خانواده کارکنان ارایه می شود باید به دبیر خانه نظام پیشنهادها تحویل گردد.
2-2-12-2- پیشنهادهای غیرقابل قبول
هر طرحی در ارتباط با موضوع های مختلف شرکت می تواند پیشنهاد تلقی شود و قابل طرح در کمیته ها باشد به جز در موارد زیر :
1. مغایر با سیاست های شرکت باشد.
2. خارج از حدود اختیارات شرکت باشد.
3. جزء شرح وظایف اعلام شده پیشنهاددهنده باشد.
4. شکایت از همکاران باشد.
5. پیشنهادهایی که از قبل در دستور کار شرکت قرار داشته یا به عنوان پروژه تعریف شده اند.
6. پیشنهاد تکراری باشد.
7. پیشنهاد هایی که صرفآ بیانگر مشکل بوده و راه کار خاصی برای رفع یا اصلاح آن ارایه نشده است.
8. در صورتی که پیشنهادی از طرق دیگر به جز نظام پیشنهادها مطرح شود .
9. در صورتی که راه حل ارایه شده در پیشنهاد، مشکل مطرح شده در پیشنهاد را حل ننماید.
10. پیشنهادهایی که اجرای آنها پرهزینه بوده و صرفه اقتصادی ندارند.
11. پیشنهادهایی که قبل از ارایه پیشنهاد به نظام پیشنهادها اجرا شده باشند.
12. پیشنهادهایی که به صورت کلی به یک موضوع پرداخته و یا توصیه عمومی می باشند.
13. پیشنهادهایی که ضرورتی در اجرای آنها احساس نمی شود.