فرآیند تصمیم گیری و مطالعات میدانی

3-3.جامعه آماری
3-4.تعیین حجم نمونه
3-5.شیوه امتیاز دهی
3-6.روش تحلیل داده ها
3-7.اعتبار و روایی تحقیق
3-8.قلمرو زمانی
3-9.قلمرو مکانی
3-10.واحد تحلیل و سطح مشاهده
3-11.استخراج
3-12.تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
3-1 .مقدمه
در این فصل ضمن بررسی روش مورد تحقیق ,به بررسی جامعه آماری تحقیق و مجموعه افراد یا واحدهایی که جامعه آماری ما راتشکیل می دهندو برآورد حجم نمونه مورد تحقیق ,ابزار مناسب گردآوری,روش های آماری توصیفی و استنباطی و محدوده قلمرو زمانی و مکانی پرداخته می شود.

3-2.روش تحقیق
روش های تحقیق مختلف و گوناگون در جمعیت شناسی به کار می رود .برخی از آنها برای مطالعات ژرفانگر مناسب می باشند ، مثل مطالعات میدانی یا مشاهدات همراه مشارکت و برخی برای مطالعات پهناگر مناسب می باشد ، مثل روش پیمایش.
در این تحقیق با استفاده از روش پیمایش به بررسی موضوع می پردازیم . بررسی پیمایش به چند دلیل در پژوهش جمعیت شناسی کاربرد فراوان دارند.پاسخ سوالات پرسشنامه ای را آسان تر می توان به صورت کمی درآورد و تحلیل کرد.تعداد انبوهی از افراد را می توان مورد مطالعه قرار داد .و به شرط داشتن منابع کافی ، پژوهشگران می توانند یک سازمان پژوهشی را که متخصص در کار پژوهش است .برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استخدام کنند.نتایج بررسی های پیمایشی را می توان به صورت کمی درآورد و از نظر آماری تحلیل کرد.(گیدنز،724:1374).
پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که عمدتا” از طریق پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات می پردازد،اما فنون دیگر از قبیل مصاحبه ساخت مند ،مشاهده ، تحلیل محتوی و جز اینها نیز در این روش به کار می رود.در بحث روش تحقیق می توان از زوایای مختلف به موضوعات نگریست.در یک تقسیم بندی توسط سرمد و همکاران (1380) تحقیقات علمی را بنا به هدفی که دنبال می نمایند به سه دسته تحقیقات بنیادی ، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم بندی کرده اند(سرمد،بازرگان،حجازی،1380).
هدف اصلی تحقیقات بنیادی آزمون نظریه ها ، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است . به عبارت دیگر از تحقیقات نتیجه گرا بوده و در رابطه با تصمیم گیری های نتیجه گیری انجام نمی شود.از سوی دیگر هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربر عملی دانش هدایت می شود(همان منبع،1380).به بیانی دیگر »هدف تحقیق کاربردی بهبود محصول یا فرآیند معینی آزمون مفاهیم نظری در موقعیت های مسائل واقعی است(جان بست ،ترجمه طالقانی و پاشا شریفی،40:1376)اما تحقیق و توسعه فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی(طرح ها ، روش ها و برنامه های درسی)انجام می شود(بورگ و گال ،1989 به نقل از سرمد و همکاران،1380).
نهایتا” با توجه به نکات و دیدگا های ارائه شده ، تحقیق حاضر به علت کاربرد نتایج آن در حل مسائل و مشکلات حاشیه نشینی ، کاربردی است.و از طرفی چون نتایج پژوهش مسئولین خدمات شهری را به شناخت بیشتر شرایط و کمک به فرآیند تصمیم گیری رهنمون می نماید، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد.به عبارت دیگر به منظور تحقق هدف های مطرح شده در پژوهش و پاسخ به سوالات پژوهشی با توجه به ماهیت و اهداف این تحقیق از طرح پیمایشی که از روش های توصیفی می باشد استفاده شده است.
3-3.جامعه آماری
جامعه آماری هر تحقیقی ، مجموعه ای از افراد یا واحدهایی است که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمدو دیگران،177:1380)اساسا”جامعه آماری تحقیق بنا به ضرورت موضوع و مسئله تحقیق مشخص می شود، اما مسئله تحقیق تنها عامل تعیین کننده جمعیت نیست ،بلکه عوامل دیگری نظیر محدودیت های عمل ،امکانات ، هزینه های زمانی و عدم دستری ایده آل به جامعه آماری ،مطلوب دخیل می باشند.بنابراین با توجه به مسئله تحقیق و پس از در نظر گرفتن ابعاد گوناگون آن می توان جامعه آماری را مشخص نمود.جامعه آماری این تحقیق ساکنان شهر اهواز در محلاتی که احتمال حاشیه نشین بودن آنها زیاد بود می باشدکه همگی در صفت حاشیه نشین بودن مشترک هستند. تحقیق حاضر افراد ساکن در مناطق : ملاشیه ، کوت عبدالله و سید صالح حاشیه های شهر اهواز می باشند .
3-4.تعیین حجم نمونه
در این تحقیق برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. طبق فرمول کوکران انجام گرفته از 400 نفر ساکن در مناطق حاشیه نشین،نمونه گیری به عمل آمد.
فرمول کوکران جهت نمونه گیری: