فایل پایان نامه : خلاقیت مدیران

تراکمی درصد فراوانی گروه
3/14 3/14 6 پایین

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3/33 19 8 متوسط

100 7/66 28 بالا
100 42 کل

جدول فوق مربوط به توزیع فراوانی نمرات تعهد شغلی بین آزمودنی ها می باشد که مشاهده می گردد:
3/14 درصد (6 نفر) از آزمودنی ها دارای تعهد شغلی پایین ، 19 درصد (8 نفر) دارای تعهد شغلی متوسط و 7/66 درصد (28 نفر) از آزمودنی ها تعهد شغلی بالایی داشتند و کل آزمودنی ها 42 نفر می باشد.

نمودار 6: ((درصد فراوانی تعهد شغلی آزمودنی ها))

4-3 بررسی داده ها با بهره گرفتن از آمار استنباطی
– بین تعهد شغلی ومیزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر وجود دارد.

 
 
جدول 9 : (( ضریب همبستگی کلی میان تعهد شغلی و خلاقیت مدیران ))
سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد مؤلفه

001/
532/ 42 تعهد شغلی

42 خلاقیت
نتایج تحلیل همبستگی بین تعهد شغلی و خلاقیت مدیران طبق جدول فوق نشان می دهد که با توجه به ضریب همبستگی ( 532/= r ) مشاهده می گردد که که در سطح 001/ معنی دار است. بدین معنی که بین تعهد شغلی مدیران و خلاقیت آن ها رابطه معنی داری وجود دارد.
– بین وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار رابطه وجود دارد.
جدول 10:(( ضریب همبستگی میان وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و خلاقیت آن ها))

سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد مؤلفه

004/
440/ 42 وابستگی حرفه ای

42 خلاقیت

نتایج تحلیل همبستگی بین وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و خلاقیت آن ها طبق جدول فوق نشان می دهد که با توجه به ضریب همبستگی ( 440/= r ) مشاهده می گردد که در سطح 004/ معنی دار است . بدین معنی که بین وابستگی حرفه ای مدیران و خلاقیت آن ها در محیط کار رابطه معنی داری وجود دارد.
-بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس رابطه وجود دارد .
جدول 11:(( ضریب همبستگی بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس))

سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد مؤلفه

008/
406/ 42 پایبندی به ارزش های کار

42 خلاقیت

نتایج تحلیل همبستگی بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس طبق جدول فوق نشان می دهد که با توجه به ضریب همبستگی (406/= r) مشاهده می گردد که در سطح 008/ معنی دار است .
بدین معنی که بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس رابطه معنی دار وجود دارد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *