فایل پایان نامه : خلاقیت مدیران

بالقوه ای دارای استعداد خلاقیت و نوآوری هستند ، ویژگی های زیر به پرورش این استعدادها کمک می کند :
1) تحمل ریسک : کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای آن ، شکست را تجربه کنند و اشتباه ها به عنوان فرصت یادگیری به شمار آید.
2) کاهش کنترل بیرونی : قوانین ، مقررات ، خط مشی ها و کنترل های مشابه باید به حداقل کاهش یابد و خود کنترلی جایگزین آن شود .
3) کاهش تقسیم کار : مشاغلی که به طور محدود تعیین شده باشد و ایجاد محدودیت می کند در حالی که فعالیت های متعدد شغلی ، دیدگاه وسیع تری به کارکنان می دهد.
4) تحمل تضاد : گوناگونی دیدگاه ها باید تشویق شود ، هماهنگی و توافق بین افراد و واحدها لزوماً به عملکرد موفق منجر نمی شود .
5)تحمل راه های غیر عملی : افرادی که جواب های غیر عملی حتی نابخردانه را ارائه می دهند ، باید تحمل شوند زیرا آن چه که در اوایل غیر عملی به نظر می آید ممکن است به راه حل های خلاق منجر شود .
6)تمرکز بر نتایج تا ابزار : هدف ها باید واضح باشند و افراد باید تشویق شوند که راه کارهای متعدد به هدف ها را در نظر بگیرند . تمرکز بر نتایج باعث ارائه و پیشنهاد چندین جواب صحیح به هر مسئله معین می شود.
7) ارتباط همه جانبه: ارتباط باید به طور افقی و عمودی جریان پیدا کند ، جریان آزاد در ارتباطات ، باروری نظریات را آسان می کند .(سریداران،1376)

مباحثی چند در رابطه با خلاقیت
((هر گاه چیزی به کودک یاد می دهیم ، مانع شده ایم تا آن را شخصاً کشف یا اختراع کند))
این عبارت کوتاه ، شاید بلندترین و عمیق ترین تعریف و تبیین از فرایند یادگیری خلاق در آموزش و پرورش فعال باشد که ژان پیاژه روان شناس بزرگ معاصر بیان داشته است .
این تعریف دقیقاً عکس آن چیزی است که غالباً در آموزش و پرورش سنتی بدان عمل می کنیم .
توسط دیگران و با کمک راه صحیح ، البته قادری چیزی بسازی و یک تولید کننده ، یک تهیه کننده یا تکنسین شوی ،اما هرگز آفریننده یا پدیدآورنده نخواهی بود .
مدیران موفق ، کارکنان را به تفکر خلاق دعوت می کنند.( هیل ، بی ، جی، 1381 ، ص 12)
معمولاً در محیط کار ، به کارکنان کمتر اجازه استفاده از خلاقیت هایشان داده می شود ، بسیاری از کارکنان احساس می کنند که دستشان برای بهره گیری از خلاقیت خود بسته است .
هنوز به کارکنان گفته می شود کار خود را به همان صورتی که توجیه شده اند، انجام دهند و هرگز به آن ها اجازه داده نمی شود که از نوآوری که دارند ، برای افزودن بر بهره وری کار استفاده کنند .
– ساده ترین راه برای ترغیب کارکنان به خلاقیت ،سپردن یک قسمت از کار به آنان است تا خلاقیت خود را در آن نشان دهند .
اگر خلاقیت کارکنان نمود پیدا کرد ، می توان قسمت های دیگری از کار را هم به آنان سپرد .مدیران باید ماهانه یک (( هسته تفکر )) تشکیل دهند یا گردهمایی را به منظور شنیدن ، بازنگری و پذیرش اندیشه های کارکنان برگزار کنند.
– رهبران 360 درجه ای از افراد خلاق و ایده های آنان حمایت می کنند. ایده ها همچون چیزهای شکستنی هستند ، به ویژه زمانی که برای اولین بار مطرح می شوند.مدیر تبلیغات ،چارلی براون می گوید:(( ایده ی جدید ،ظریف و شکننده است . ممکن است با یک خمیازه یا تمسخر از بین برود؛ با یک طعنه می توان در آن جراحت مرگبار ایجاد کرد)). اگر می خواهید بهترین ایده را از آن خود کنید و قهرمان افراد خلاق و موجب کمک آنان به سازمان شوید،باید زمانی که همکاران خود را خلاق یافتید ،به آنان کمک کنید، آنان را تشویق و از آنان حمایت کنید .افراد عملگرا اغلب ایده های افراد خلاق را از بین می برند .رهبران 360 درجه ای که برای خلاقیت ارزش قائلند ،می توانند به افراد خلاق پیرامون خود کمک کنند تا پیشرفت کنند و به ایده پردازی های خود که به نفع سازمان است ،ادامه دهند.(جان سی ،1386،ص122)

فصل سوم
روش تحقیق
3-1 روش تحقیق :
با در نظر گرفتن هدف پژوهش یعنی بررسی رابطه ی تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران ، روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی انتخاب شده است .
در این تحقیق سعی می شود رابطه ی بین متغیرها ی مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی ،تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مظالعه ی حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.که با توجه به ماهیت ، هدف ها و فرضیه های پژوهش ، از پرسش نامه جهت جمع آوری اطلاعات همبستگی بین دو متغیر مستقل و وابسته استفاده شد.

3-2 جامعه ، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری :
در این تحقیق جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران آموزشی دوره متوسطه آموزش و پرورش بوشهر در سال تحصیلی 88/87 می باشد ، که طبق اطلاعات به دست آمده از بروشور آمار اجمالی عوامل آموزشی و اداری دوره متوسطه اداره ی آموزش و پرورش شهر بوشهر تعداد آموزشگاه ها 46 واحد بوده که یک نفر مدیریت آموزشی هر واحد را بر عهده دارد.
از آنجا که جامعه آماری در این تحقیق کوچک می باشد نمونه گیری صورت نگرفته است .
برای اطمینان بیشتر و قوت بخشیدن به نتایج به دست آمده تمام اعضای جامعه آماری در نظر گرفته شده است تا اعتبار تحقیق با توجه به عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامه ها ، همچنین بدون پاسخ گذاشتن گزینه های آن حفظ گردد.

3-3 ابزار تحقیق و روش نمره گذاری آن
ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل دو نوع پرسشنامه ی تعهد شغلی و خلاقیت است که پرسشنامه ی تعهد شغلی توسط لوداهل و کیجنر ابداع گردیده و محمد مقیمی (1380) آن را به فارسی برگردانده است .
این ا
بزار شامل 20 عبارت از نوع لیکرت است که دارای چهار طیف ( کاملاً موافقم ، موافقم ، مخالفم ، کاملاً مخالفم ) می باشد .که برای عبارت های 20،17،15،12،11،9،8،7،6،5،4،3،2،1 امتیاز بندی به صورت کاملاً موافقم 4، موافقم 3، مخالفم 2 و کاملاً مخالفم 1 و برای عبارت های 19،18،16،14،13،10 کاملاً موافقم 1،موافقم 2، مخالفم 3 و کاملاً مخالفم 4 امتیاز در نظر گرفته شده است . پس از جمع بندی امتیازها اگر امتیاز حاصل بیشتر از 40 باشد تعهد شغلی فرد زیاد است و هر چه امتیاز به 80 نزدیک شود ، تعهد شغلی فرد نیز زیادتر خواهد بود ، در غیر این صورت ، شغل فرد بخش کوچکی از زندگی او را تشکیل می دهد و تعهد شغلی چندانی را ندارد.
– در سال های اخیر، آزمون های چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای خلاق ایجاد گردیده است در حالی که هر یک از آن ها به نوبه ی خود مفید هستند . ولی آن ها به حد کافی شبکه پیچیده رفتارها و به ویژه خصوصیاتی همچون رفتار ، نگرش ،انگیزش ، منافع و سایر متغیرهایی که فرد را برای تفکر خلاق آماده می کند را پوشش نمی دهد. برای رسیدن به یک معیار که بتواند سطح وسیع تری از ویژگی های خلاق بودن را تحت پرسش خود قرار دهد، ابزاری توسط رندسیپ ابداع گردیده که توسط محمد مقیمی (1380) به فارسی ترجمه شده و به طور تفصیلی به این ویژگی ها می پردازد . این ابزار شامل 50 عبارت از نوع لیکرت است که دارای 5 درجه ( کاملاً موافقم ، موافقم ، بی نظرم ، مخالفم و کاملاً مخالفم ) می باشد برای عبارت های 49،45،44،43،42،41،36،35،32،31،28،27،26،25،23،22،21،19،17،16،14،13،8،5،3،2،1
به کاملاً موافقم 2- ،موافقم 1-، بی نظرم صفر ، مخالفم 1+، کاملاً مخالفم 2+ امتیاز تعلق گرفته است و برای عبارت های 50،48،47،46،40،39،38،37،34،33،30،29،24،20،18،15،12،1
،10،9،7،6،4 به کاملاً موافقم 2+ ، موافقم 1+ ،بی نظرم صفر ،مخالفم 1- ، کاملاً مخالفم 2- ، امتیاز تعلق گرفته است.
اگر امتیاز محاسبه شده بین 80 تا 100 باشد ، فرد خیلی خلاق و اگر بین 60 تا 79 باشد ، خلاقیت فرد متوسط بالا ، اگر بین 40 تا 59 باشد ، خلاقیت فرد متوسط پایین و اگر امتیاز بین 20 تا 39 باشد ، خلاقیت فرد کم در نظر گرفته شده است.
چنانچه امتیاز شخص کمتر از 20 یا منفی بود کلاً فرد غیر خلاق خوانده می شود که در آزمودنی های حاضر چنین اشخاصی وجود نداشت .
جدول1:((مقوله های پرسشنامه ها و تعلق سؤالات به آن ها ))

مقوله ها تعداد سؤالات
تعهد شغلی 20
خلاقیت 50
وابستگی حرفه ای 11
پایبندی به ارزش های کار 10
مزایای دریافتی مناسب 3

3-4 اعتبار و روایی ابزار
روایی محتوی:
به منظور سنجش روایی بخش های مختلف پرسشنامه ،پس از تهیه سؤالات پرسشنامه جهت انجام روایی صوری یا ظاهری یا محتوی به تأیید نظر اساتید راهنماو مشاور و دانشجویان کارشناسی ارشد و اساتید بخش مربوطه قرار گرفت و صاحبنظران ابزار پژوهش را براساس اهداف موردنظر ارزیابی نمودند.

روایی سازه ای:
همبستگی هر یک از سؤالات مربوطه به هر بخش پرسشنامه محاسبه و مشاهده شد که در بخش های مختلف پرسشنامه ،سؤالات مربوطه دارای همبستگی معنی داری در سطح معنی داری 05/0 هستند و تمامی ضرایب همبستگی مقدارشان از 2/0 بیشتر است ،لذا روایی افتراقی سؤالات پرسشنامه تأیید می شود.

پایایی پرسشنامه:
جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرانباخ استفاده گردید و نتایج حاصله در جدول زیر آمد.
جدول 2:(( نتایج مربوط به پایایی سنجه های پرسشنامه ها))

تعهد شغلی خلاقیت
آلفای کرانباخ تعداد سؤالات آلفای کرانباخ تعداد سؤالات
794/0 20 839/0 50

چنانچه در جدول بالا مشاهده می شود ، مقادیر آلفای کرانباخ در دو پرسشنامه از 7/0 بیشتر است و این موضوع دلالت بر پایا بودن سنجه ها در بخش های تعهد شغلی و خلاقیت پرسشنامه دارد.

 
 
3-5 روش های آماری تحقیق
پس از جمع آوری پرسشنامه ها و حذف پرسشنامه هایی که به طور ناقص پاسخ داده شده بود ابتدا جدول های توزیع جنسیت ( مرد و زن ) آزمودنی ها برحسب درصد و فراوانی ، سن آزمودنی ها که به دو گروه کمتر از 40 سال، 40 سال و بالاتر) تقسیم شده اند، دوره ی تحصیلی آزمودنی ها که به سه گروه (فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس ) تقسیم شده اند ، و سابقه مدیریت آزمودنی ها که به سه گروه ( زیر ده سال ، 11 تا 20 سال و 20 سال به بالا ) تقسیم شده اند تهیه گردید.سپس با بهره گرفتن از نرم افزار spss ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه ی میان تعهد شغلی و خلاقیت مدیران استفاده گردید.
در این راستا ضریب همبستگی برای تعیین رابطه ی تعهد شغلی و خلاقیت :
– در آزمودنی های زن و مرد
– در مدیران زیر کمتر از 40 سال، 40 سال و بالاتر
– در آزمودنی های با مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس
– در آزمودنی های با سابقه مدیریت زیر 10 سال ، 11 تا 20 سال و بیش از 20 سال
محاسبه گردید که سطح معناداری یا معنا دار نبودن هر کدام به دست آمد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح توصیفی با بهره گرفتن از مشخصه های آماری نظیر : فراوانی ، درصد ، درصد فراوانی تراکمی ضمن رسم نمودار به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها و پرسش ها ، از آزمون t برای گروه های مستقل برای بررسی فرضیه ی تحقیق و از ضریب همبستگی پیرسون برای پرسش های مربوط به متغیرهای کنترل کننده استفاده شد .

4-2 بررسی د اده ها با بهره گرفتن از آمار توصیفی
همان طور که عنوان شد طبق اطلاعات اخذ شده از بروشور آمار اجمالی عوامل آموزشی و اداری دوره های مختلف تحصیلی اداره ی آموزش و پرورش شهر بوشهر آمار کلی آموزشگاه های متوسطه 46 مورد بود که هر کدام یک نفر مدیریت آموزشی آن واحد را به عهده دارد.
به علت جامعه ی آماری کم ، نمونه گیری صورت نگرفت و به به تمامی اعضای جامعه پرسشنامه ارسال شد.
درصد توزیع جنسیت آزمودنی ها در جدول دو نشان داده شده است .
جدول 3: (( توزیع جنسیت آزمودنی ها)
درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی جنسیت
6/47 6/47 20 مرد
100 4/52 22 زن
100 42 کل

جدول فوق مربوط به توزیع جنسیت آزمودنی ها می باشد که مشاهده می شود 6/47 درصد (20 نفر) از آزمودنی ها مرد و 4/52 درصد (22 نفر) زن می باشند و کل آزمودنی ها نیز 42 نفر بودند.

نمودار 1: (( درصد جنسیت آزمودنی ها))

در رابطه با سن آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شده اند.
جدول4 : (( گروه بندی سن آزمودنی ها ))

درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی گروه سنی
48/40 48/40 17 کمتر از 40سال
100 52/59 25 40 سال و بالاتر
100 42 کل

جدول فوق مربوط به گروه بندی سن آزمودنی ها می باشد که مشاهده می گردد:
48/40 درصد(17 نفر) کمتر از 40 سال سن ، 52/59 درصد(25 نفر) 40 سال و بالاتر سن دارند و کل آزمودنی ها (42 نفر ) می باشد.

نمودار 2 :(( درصد فراوانی سن آزمودنی ها))

آزمودنی ها از لحاظ مدرک تحصیلی به سه سطح تقسیم شدند .
جدول 5 :(( مدرک تحصیلی آزمودنی ها))

درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی گروه
4/2 4/2 1 فوق دیپلم
69 7/66 28 لیسانس
100 31 13 فوق لیسانس
100 42 کل

جدول فوق مربوط به مدرک تحصیلی آزمودنی ها می باشد ،که مشاهده می گردد:
4/2 درصد (1 نفر) دارای مدرک فوق دیپلم ،7/66 درصد (28 نفر) مدرک لیسانس و 31 درصد (13 نفر) مدرک تحصیلی فوق لیسانس دارند و کل آزمودنی ها (42 نفر ) می باشد.

نمودار 3:(( درصد فراوانی مدرک تحصیلی آزمودنی ها))

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سابقه ی مدیریت آزمودنی ها در سه سطح تقسیم گردید .
جدول 6 : (( گروه بندی سابقه ی مدیریت آزمودنی ها))

درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی گروه
31 31 13 تا 10 سال
81 50 21 11 تا 20 سال
100 19 8 20 سال به بالا
100 42 کل

جدول فوق مربوط به گروه بندی سابقه ی مدیریت آزمودنی ها می باشد که مشاهده گردید:
31 درصد (13 نفر) سابقه ی مدیریت تا 10 سال ، 50 درصد (21 نفر) سابقه ی مدیریت 11 تا 20 سال و 19 درصد( 8 نفر) سابقه ی مدیریت 20 سال به بالا دارند و کل آزمودنی ها 42 نفر می باشد.

نمودار4:(( درصد فراوانی سابقه ی مدیریت آزمودنی ها))

آزمودنی ها از لحاظ میزان خلاقیت به چهار گروه تقسیم شدند.
جدول 7 : (( درصد وتوزیع فراوانی چهار گانه ی خلاقیت ))

درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی گروه
4/2 4/2 1 خلاقیت کم
4/33 31 13 متوسط پایین
9/92 5/59 25 متوسط بالا
100 1/7 3 خیلی خلاق
100 42 کل

جدول فوق مربوط به توزیع فراوانی خلاقیت آزمودنی ها در چهار گروه می باشد که مشاهده می گردد:4/2 درصد (1 نفر) خلاقیت کم دارند،31 درصد (13 نفر) خلاقیت متوسط پایین دارند،5/59 درصد (25 نفر) خلاقیت متوسط بالا دارند و 1/7 درصد (3 نفر) خلاقیت زیاد دارند و کل آزمودنی ها 42 نفر می باشد.

نمودار 5:((درصد فراوانی گروه های چهار گانه خلاقیت))

آزمودنی ها در رابطه با تعهد شغلی در سه سطح طبقه بندی شدند.
جدول 8 : (( درصد و توزیع فراوانی نمرات تعهد شغلی بین آزمودنی ها ))

درصد فراوانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *