غائب مفقود الاثر و روش کتابخانه ای

بر اساس ماده 1029 ق مدنی« هرگاه شخصی 4 سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او می تواند ازدادگاه تقاضای طلاق نماید. »(دکتر صفایی ، 1386 ، ص 76 و 77 ) .
2 – عده ای دیگر از دکترین حقوقی با استنتاج کلی از مقررات موضوعه و با ذکر مصادیق صدور حکم موت فرضی نگرشی مصداقی بر این تاسیس حقوقی داشته اند و بیان داشته اند:
« با صدور حکم موت فرضی اموال غائب به تصرف قطعی ورثه داده می شود و زوجه غائب مفقود الاثر می تواند با توجه به قانون مدنی و قانون امورحسبی تقاضای طلاق نماید.(قاسم زاده ، 1375 ، ص 46 ).
3- تنی چند از فقها درباره ی موارد صدور حکم موت فرضی معتقد به احکام خاصه بوده و با نگرشی جامع به واکاوی موضوع نپرداخته اند و با ذکر مصادیق حکومتی به بررسی مطلب پرداخته اند و از ورود درماهیت امر و سایر چالش های موضوع موت فرضی اجتناب نموده اند و چنین اظهار نظر نموده اند :
«در صورتی که ولی زوج, نفقه وی را بپردازد و نیزهرگاه شخص متمکنی یافت شود که نفقه¬ی زوجه را بپردازد ,واجب است که زن منتظر بماند تا اینکه حیات یا ممات زوج معلوم گردد. در صورتی که زوج مالی نداشته باشد و شخصی هم یافت نشود که به زن نفقه دهد، در صورت تقاضای زن, حاکم درباره ی غائب فحث و جستجو می نماید در صورتی که در این مدت
اطلاعی از او به دست نیاید قاضی به ولی غائب یا وکیل او دستور طلاق می دهد و اگر هیچ یک از آنها وجود نداشته باشد خود قاضی طلاق می دهد و زن عده وفات نگه می دارد.(طباطبایی یزدی ، 1381،ص68،69 )
4- بعضی از فقها بدون پرداختن به سایر احکام مربوط به غایب مفقودالاثر و موارد صدور حکم موت فرضی تنها به اشاره در باب احکام مربوط به زوجه¬ی غایب پرداخته اند و از تشریح سایر احکام غایب از قبیل:تکلیف نگهداری واداره ی اموال، ارث، تکلیف پرداختن نفقه ی اولاد و سایر افراد واجب النفقه و غیره اجتناب نموده اند یا به بررسی اجمالی اکتفا نموده اند و اشعتر داشته اند:
اگر از شوهری که مفقود الاثر است خبری نرسد و همسر وی کسی را داشته باشد که نفقه اش را بدهد، زن باید تا وقتی که شوهرش پیدا شود یا مرگ او یا امری که حکم موت را دارد ثابت گردد، منتظر بماند و در صورتی که کسی را که خرج او را بدهد وجود نداشته باشد و کسی هم به رایگان اقدام به این کار ننماید اگر صبر کند که هیچ و اگر نزد حاکم طرح دعوا نماید حاکم در مورد شوهر تحقیق می نماید و مدت 4 سال از زمان طرح دعوای زن جستجوادامه پیدا می کند، آنگاه خود حاکم ،مبادرت به صدور حکم طلاق زن می نماید یا دستور می دهد که ولی زن او را طلاق دهد. »( داد مرزی ، 1390 ، ص 492 و 493 )
5- از اعاظم و اکابر فقها عده ای با پرداختن به ریشه ی فقهی موضوع غایب مفقود الاثرو بیان احکام آن و ذکر پاره ای از مصادیق مرتبط با تکلیف حادث شده بر اموال و زوجه ی وی که از اهم مسایل مرتبط می باشند و بدون بررسی آن در مقررات قوانین موضوعه , تنها با نگرش فقهی به تشریح احکام مرتبط به غایب پرداخته اند هم چنانکه بدین شرح بیان نموده اند:
«هر گاه زوج غایب مالی نداشته باشد و ولی غایب ، نفقه ی زوجه را بپردازد یا شخص دارای تمکن مالی ,این وظیفه را برعهده بگیرد، باید منتظر بماند و صبر کند. همچنین پس از صدور حکم ، اموال غایب به ورثه داده خواهد شد. » ( روح اله خمینی، 1389 ، ص 340 )
1-8-مشکلات پیش روی
در راه انجام این پژوهش مختصر مشکلاتی وجود داشت که فقر منابع فقهی و عدم تکافوی هزینه های انجام تحقیق موسع و ضیق مطالب تطبیقی فقهی و حقوقی و طولانی و زمان بر بودن پروسه ی گردآوری اطلاعات و منابع از اهم محدویت های تحقیق حاضر می باشد.
1-9-اهداف مشخص تحقیق
1- بررسی مفهوم فقهی و حقوقی غایب مفقود الاثرو حکم موت فرضی و مواد قانونی مرتبط با آن دراصول و منابع معتبر فقهی و حقوقی و بررسی آن در قوانین موضوعه.
2- کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و رشد بنیه ی دکترین در بسط و توسعه ی مطالب مرتبط با غایب مفقودالاثر و احکام موت فرضی با نگرشی تطبیقی و کمک به دانش پژوهان و اساتید برای مطالعه و دست یافتن به نتایج علمی روشنی از مبحاحث حقوقی مربوط به غایب مفقودالاثر به گونه ای که برای جامعه ی علمی و فقهی قابل استفاده و بهره برداری باشد.
3- ارائه ی راهکارهای مناسب در جهت حل اختلافات موجود و پر کردن خلا های قانونی
1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
اگرچه موضوع غایب مفقودالاثرو احکام مربوط به موت فرضی و سایر موضوعات مرتبط با آن مسئله ای نو نیست ولی با توجه به ابهام هایی که در این خصوص وجود دارد، برطرف کردن این ابهام ها در نتیجهی انجام این تحقیق، خود دست یافتن به نوآوری است.
1-11- روش تحقیق
در تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته و با تجزیه و تحلیل آن ها به نتیجه گیری پرداخته می شود.از این رو روش تحقیق ،روش توصیفی تحلیلی می باشد.
1-12- تقسیم مطالب
پژوهش حاضر مشتمل بر پنج فصل به شرح ذیل می باشد :