عوامل کلیدی موفقیت و عوامل نیروی انسانی

1-4-2 اهداف ویژه پژوهش :
شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر جذب منابع مالی ارزانقیمت بانکهای مورد مطالعه
شناسایی عوامل نیروی انسانی مؤثر بر جذب منابع مالی ارزانقیمت بانکهای مورد مطالعه
شناسایی عوامل رضایت مشتریان مؤثر بر جذب منابع مالی ارزانقیمت بانکهای مورد مطالعه
شناسایی عوامل فنآوری مؤثر بر جذب منابع مالی ارزانقیمت بانکهای مورد مطالعه
1-4-3 اهداف کاربردی:
در فعالیتهاییکبانک، جذبمنابعمالیازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراست، زیراموفقیتدراینزمینهمیتواندعاملیبرایموفقیتدرسایر زمینههاباشد،جذبمنابعمالی ارزان قیمتبرایهربانک وسیستمبانکیهمبهعواملبرونسازمانیوهمبهعواملدرونسازمانی مربوطمیشود،لذاشناختاینعواملومیزانتأثیرگذاریهرکدامازآنهابرایموفقیتدراینزمینهمهمواساسیاست. بر همین اساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش میتواند برای کلیه بانکها و موسسات مالی به صورتی کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
1-5 قلمرو پژوهش:
1-5-1 قلمرو زمانی:قلمرو زمانی این تحقیق نیمه دوم سال 1391 است.
1-5-2 قلمرو مکانی:قلمرو مکانی پژوهش، شعب بانکهای دولتی ( ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن ) شهر کرمانشاه بوده است.
1-5-3 قلمرو موضوعی:این پژوهش رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت بانک و جذب منابع مالی را مورد شناسایی قرار میدهد.
1-6 سؤالات و فرضیات پژوهش:
سؤال کلی این تحقیق عبارت است: «از متغیرهایی که در جذب منابع ارزانقیمت موثرند کدامند؟».
سؤال ویژه این تحقیق عبارت است از: «تاچه اندازه جذب منابع مالی ارزان قیمت در بانک ها تحت تاثیر متغیرهای مدیریتی، رضایت مشتریان ، نیروی انسانی، ، فناوری رایانهای قراردارد؟»
همچنین فرضیات پژوهش عبارتند از :
عوامل مدیریتی بر موفقیت بانکهای دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزانقیمت تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
عوامل نیروی انسانی بر موفقیت بانکهای دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزانقیمت تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
رضایت مشتریان بر موفقیت بانکهای دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزانقیمت تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
عوامل فناوری بر موفقیت بانکهای دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزانقیمت تأثیرمثبت و معنیداری دارد.
1-7 تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات:
الف- تعاریف مفهومی:
مهارتهای انسانی: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است.زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفههای اساسی افزایش وارتقای کارایی محسوب میشود(یزدانی و دهنوی، 1384).