عوامل نیروی انسانی و همبستگی پیرسون

بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:
)
مقدار مربع ضریب تعیین این مدل بر اساس خروجی زیر برابر با 0.679است که یک مقدار بزرگ می باشد که نشان می دهد مدل برازش شده یک مدل قوی می باشد.
R
0.824 0.679
بر اساس این فرضیه تاثیر مثبت عوامل مدیریتی بر موفقیت در جذب منابع مورد تایید قرار میگیرد با استفاده از مدل رگرسیونی برازش شده در این فرضیه و سطح معنی داری بالای بدست آمده میتوان با اندازه گیری میزان عوامل مدیریتی و با رابطه رگرسیونی موجود در این فرضیه میزان موفقیت در جذب منابع را اندازهگیری نمود.
تذکر: هرچند که متغیر مستقل نیروی انسانی دارای توزیع نرمال نیست ولی چون متغیر پاسخ دارای توزیع نرمال است پس در مدل رگرسیونی میتوان از نرمال بودن مدل استفاده کرد ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن نیز مشابه با ضریب همبستگی پیرسون میباشد در این آزمون فرض این همبستگی نیز براورد می شود.
4-4-2 فرضیه دوم: فرضیه دوم پژوهش عبارت است از : «عوامل نیروی انسانی بر موفقیت بانک در جذب منابع ارزان قیمت به صورت مثبت و معنیدار تأثیرگذار است؟».
در این فرضیه مدل زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

در بررسی این فرضیه ابتدا تاثیر متقابل این دو متغیر را بر یکدیگر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به دست آورده و معنیداری مقدار آن را بررسی میکنیم. بر اساس جدول زیر که نتیجهی خروجی SPSS است
میزان برآورد شدهی ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابر با 0.612است.این همبستگی یک مقدار مثبت میباشد که موید همبستگی مثبت بین این دو متغیر است و مقدار آن در سطح 05/0 = معنیدار است زیرا مقدار سطح معنیداری(p-value)کمتر از 05/0 است.
جدول شماره(4-16): محاسبهی ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم
متغیرهای مورد بررسی ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری تعداد نتیجه
نیروی انسانی و موفقیت بانک در جذب منابع ارزان قیمت 0.612 0.00 127 در سطح 0.05 دارای همبستگی مثبت می باشد
همانگونه که دیده میشود تاثیر مثبت این دو عامل مورد تایید قرار گرفت با توجه به آزمون همبستگی انجام شده میتوان نتیجه گرفت که نیروی انسانی و موفقیت بانک در جذب منابع بر روی یکدیگر تاثیر مثبتی میگذارد با افزایش یکی متغیر دومی نیز زیادتر میشود و برعکس. در ادامه به بررسی تاثیر نیروی انسانی بر موفقیت در جذب منابع انسانی با استفاده از رگرسیون میپردازیم.
معادله ساختاری مربوط به فرضیه ی 2

با توجه به نتایج فوق، حال به برازش مدل خط رگرسیون بین این دو نیروی انسانی (Y2) و موفقیت بانک در جذب منابع ارزان قیمت(Y5) که به صورت زیر در نظر گرفته می شود، با استفاده از spssمیپردازیم.

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول زیر به عنوان خروجی spssوجود این رابطه خطی در سطح 05/0 پذیرفته می شود. زیرا مقدار p-valueبرابر با صفر و کمتر از 05/0 است.