عوامل نیروی انسانی و منابع مالی بانکها

نمودار شماره (3-1): فراوانی نسبی………………………………………………………………………………………………………………………………71
نمودار شماره(4-1): نمودار مربوط به عوامل مدیریتی……………………………………………………………………………………………………..95
نمودار شماره(4-2): نمودار مربوط به عوامل نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………..96
نمودار شماره(4-3): نمودار مربوط به عوامل رضایت مشتریان…………………………………………………………………………………………96
نمودار شماره(4-4): نمودار مربوط به عوامل فنآوری…………………………………………………………………………………………………….97
نمودار شماره(4-5): نمودار مربوط به جذب منابع………………………………………………………………………………………………………….97
فهرست شکل ها
شکل شماره (2-1):ساختار فعالیت یک بانک……………………………………………………………………………………………………………….13
شکل شماره (2-1): مدل تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………………….65
شکل (3-1): مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
شکل (4-1) مدل مفهومی روابط بین متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………………………..113
شکل شماره( 4-2 )مدل آماری برازش شده روابط بین مؤلفه های پژوهش……………………………………………………………………..114

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر(مدیریتی، نیروی انسانی، رضایت مشتریان و فنآوری رایانهای) بر جذب منابع ارزانقیمت بانکهای دولتی است. جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی به وجود آمده است.بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه شود. جمعآوری دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران شعب بانکهای دولتی(ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه و تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن) شهر کرمانشاه است. تعداد پاسخدهندگان به پرسشنامه 127 نفر و اعتبار آن با محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ 877/0 میباشد. نمونه آماری شامل 136 نفر است که با استفاده از روش سرشماری تعیین گردیه است. تجزیه و تحلیل و مقایسه عوامل مؤثر در جذب منابع مالی ارزانقیمت نشان داد که میزان استفاده از عوامل مدیریتی، نیروی انسانی، رضایت مشتریان و فنآوری رایانهای ) بر جذب منابع مؤثر بوده و همبستگی معناداری بین این متغیرها وجود دارد. در بین این عوامل، عوامل مدیریتی بیشترین تآثیر بر روی جذب منابع مالی دارد.
کلمات کلیدی: بانکهای دولتی، عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، عوامل رضایت مشتریان و عوامل فنآوری رایانهای، کرمانشاه

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه:
تجهیزمنابعهموارهاصلیترینوظیفهسیستمبانکیبودهاست. بانکهاوجوهمازادراجمعآوریوبادادنوامبهمتقاضیان، وظیفهسنتیخودیعنیواسطهگریرامیانسپردهگذارانووامگیرندگانایفامینمایند. معمولاًدرفعالیتهاییکبانک، جذبمنابعمالیازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراست. در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند منابع مالی بانکها و موسسات مالی تأثیر میگذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل خود مقولهای مهم است، چون گاهی شرایط و موقعیتهای مالی با یکدیگر یکسان نیستند. وممکن است مؤلفه های تأثیرگذاربرتجهیزمنابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در بانکداری نوین برای شناسایی عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی از بازاریابی بانکی استفاده میشود. بانکداری امروز شیوههای نوآورانه، مشتریمداری مؤثر، ارائه تکنولوژیهای کارآمد، سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب میکند که هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهرهوری بالاتر خواهد شد.
قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در حل کمک به معضلات و توسعه و تجارت او استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرفکننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از مهمترین عوامل در انتخاب بانک از طرف مشتری میباشند.