عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

16.حیدرزاده، کامبیز، غفاری، فرهاد، فرزانه، سپیده، (1390)، بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران، مجله پژوهش های مدیریت، شماره 88، صص88-69.
17.حیدرزاده، کامبیز؛الوانی، سید مهدی و قلندری، کمال، (1389)، “بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم خرید”، مجله پژوهش های مدیریت، شماره 86، پاییز، ص ص 52-27.
18.خاکی، غلامرضا، (1382)، “روش تحقیق در مدیریت”، تهران، مرکز آزاد علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
19.خدنگ، مهدیه، 1388، “طراحی مدلی جهت تبیین عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان جوان محصولات بهداشتی با استفاده از مدل آکر”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
20.خواجوی، فاطمه، نایب زاده، شهناز، (1392)تاثیر رضایت و بی تفاوتی(اینرسی)بر وفاداری مشتری(مطالعه موردی:گوشی تلفن همراه) مجله مدیریت بازاریابی، شماره19، ص ص46-29
21.خورشیدی، غلامحسین، کاردگر، محمد جواد.(1388)شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی بانک مسکن)، چشم انداز مدیریت، شماره33، ص ص 191-177
22.دلاور، علی (1385). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران، انتشارات: دانشگاه پیام نور.
23.دهدشتی شاهرخ، زهره، جعفرزاده کناری، مهدی، بخشی زاده، علیرضا، (1391) بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تاثیر آن در توسعه وفاداری به برند ( مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی کاله) فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره دوم، صص 106-87
24.دهقانی سلطانی، مهدی، محمدی، اسفندیار، پور اشرف، یاسان الله، سایه میری، کوروش، (1392) بررسی عوامل موثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند، مدیریت بازرگانی، دوره5، شماره 1، ص ص 104-85
25.دهقانی سلطانی، مهدی، محمدی، اسفندیار، پور اشرف، یاسان الله، سایه میری، کوروش، قهری شیرین آبادی، الهه.(1392).رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 21، ص ص 117-101
26.رحمانی، یاسمین، (1386)” بررسی ارتباط بین ابعاد و پیامد های وفاداری مصرف کننده به نام و نشان تجاری :مطالعه موردی شامپو در فروشگاههای شهروند در سطح شهر تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم تحقیقات تهران.
27.رحیمی هلری، محمد.( 1384)بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده ( مطالعه موردی : نام و نشان تجاری شرکت ایرانول، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
28.رشیدی، حسن و رحمانی، زین العابدین، (1392)، برند و تاثیر آن بر وفاداری مشتری، مجله اقتصادی، شماره 9و10، صص 80-65.
29.سرمد، زهره، بازرگان، عباسو حجازی، الهه.(1383).”روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشرآگه، جلد اول، تهران.
30.سکاران، اوما، (1385)، “روش های تحقیق در مدیریت”، ترجمه علی صائبی، محمد و شیرازی، محمود، چاپ چهارم، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
31.سید جوادین، سید رضا، امینی، علیرضا، امینی، زهرا.( 1389)ارزیابی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 3، ص ص 73-57
32.سید جوادین، سید رضا، شمس، راحیل.( 1386)عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهش نامهعلوم انسانی و اجتماعی«مدیریت» سال هفتم، شماره 25، ص ص 96-73
33.سیدجوادین، سیدرضا، امینی، علیرضا، امینی، زهرا، ( 1389)، ارزیابی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 36، صص 74-57.
34.شاه حسینی، محمد علی، اخلاصی، امیر، رحمانی، کمال، (1390)ارزش ویژه خدمات و رفتار خرید مشتریان، دوفصل نامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره سوم، ص ص 78-63
35.شاهین، آرش و تیموری، هادی، (13879)، “وفاداری مشتری مفاهیم و الگو ها”، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی.
36.شفیعی، شهریار .( 1388)”تحلیل مفهوم شناختی مکاتب برند و بن مایه های فلسفی هریک”. مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره 15، ص ص22-27
37.شخم کاری بناب، مهدی، (1391)” ارزش ویژه نام و نشان تجاری (برند)”، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 38، ص ص 83-67
38.صفر زاده، حسین، خیری، بهرام، آقاسیدآقا، ریحانه، بررسی تاثیر عوامل زمینه ای، (1390)”وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان”، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 10، صص94-65.
39.صمدی، منصور، حاجی پور، بهمن و فارسی زاده، حسین، (1387)، نارسایی در ارئه خدمات، استراژی های احیاء خدمات و تاثیر آنها بر مصرف کننده، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره1، پاییز و زمستان، ص ص 86-71
40.عباس نژاد، سعید؛حقیقی کفاش، مهدی و صحت، سعید(1390)”رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر(مطالعه موردی:یک شرکت بیمه)پژوهشنامه بیمه، سال 26، شماره104، ص ص154-131.