عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

-عبدلی، کیوان.(1388)بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری(مطالعه موردی مشتریان بانک تجارتاولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
-کاتلر، فیلیپ(1385)، “کاتلر در مدیریت بازار”، عبدالرضا رضایی نژاد، فرا، تهران، چاپ سوم،
-کشوری، عباس (1391). تبیین عوامل موثر بر توسعه و تقویت برند بانکها از دیدگاه مشتریان. چهرمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی. تهران.
-گیلانی نیا، شهرام. موسویان، جواد(1389) ،تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال پنجم ، شماره 14
-موتمنی ، علیرضا. هرمزی ، هومن(1393) شناسایی و رتبه بندی ابعاد موثر بر شخصیت نام ونشان تجاری در صنعت لوازم خانگی، چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره 13، صص 27-13
-وظیفه دوست،حسین . حریری مهسا (1391). بررسی تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویر آن در حوزه محصولات تند مصرف و خدمات. مجله مدیریت بازاریابی. شماره 15.
-Aaker, D. A. ((١٩٩١, Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of Brand Name,The Free Press, New York, NY.
-Aaker, D.A., 1996, “Building strong brands”, The Free Press, New York.
-Aaker, D. A. and Keller K.L. 1990. Consumer Evaluation Brand Extension. Journal of Marketing, 54(January), 27-41.
-Aaker, D. A. and Joachimsthaler, E. (2000), “Brand Leadership”, London: free Press
-Burmann, C., Jost-Benz, M. & Riley, N. (2009), “Towards an identity-based brand equity model”, Journal of Business Research, Vol. 62, No. 3, Pp. 390–397
-Chocarro, R., Cortina, M. & Elorz, M. (2009), “The impact of product category knowledge on consumer use of extrinsic cues – A study involving agrifood products”, Food Quality and Preference, Vol. 20, No. 3, Pp. 176-186.
-Chih-Chung ,Chu, Chris Chang, Lee, Wei-Chun,Lin, Yau-Nang (2012). The Effect of Advertisement Frequency on the Advertisement Attitude-The controlled Effects of Brand
-Kotler, P. (2000), Marketing management, New Jersey: The Millennium. 2. No. 2.
-Kotler, P. (2000), Marketing management, New Jersey: The Millennium.
-Keller, L. K. (2008), Strategic brand management; building, measuring, & managing brand equity, New York: Pearson International.
-Keller, K. L. (1993). “Conceptualizing, measuring, and managing Customer–based brand equity”, Journal of Marketing, 57 (1), pp. 1-22.
-Keller, K. L. (2000). “The brand report card”, Harvard Business Review, 78 (1), pp. 147- 155.
-Keller, K. L. & Sood, S. (2003). “Brand equity dilution”, MIT Sloan Management Review, 45 (1),
-Kayaman, Ruchan., Arasli, Huseeyin.(2007). Customer based brand equity:evidence from the hotel industry. Managing Service Quality, 17(1) ,92-109
-KyungHee, N. W, Hallym, S. Y and Marshall, R. (2007), Why Not Buy the Leading Brand? A Preliminary Investigation of the Dynamics of Brand Choice Advances in Consumer Research, Volume 34, pp. 628-629
-Salinas, Eva Martinez & Perez, Jose Pina, 2009, “Modeling the brand extensions’ influence on brand image”, Journal of Business Research, Vol 62, Issue 1, PP 50-60
-Seltene, Mehdi & Brunel, Olivier. , 2008, “Brand extension: The moderating role of the category to which the brand extension is found”, Journal of Product & Brand Management, Vol 17, Issue 6, PP 393-402
-Whan park C. Sandra M. Robert L. (2012). Evaluation of Brand Extensions: The Role of Product Feature Similarity and Brand ConceptConsistency. Journal of Consumer Research, Vol. 18, No. 2 ,pp. 185-193.