عوامل موثر بر ادراک و ارتباطات بازاریابی

قصد خرید
قصد خرید
تصویر
تصویر
شکل (7-2)؛ الگوی کو و همکاران(کو و همکاران، 2008، ص82)
شکل (7-2)؛ الگوی کو و همکاران(کو و همکاران، 2008، ص82)
5-1-6-2) الگوی سرگی و همکاران (2008)
عنوان: بررسی تأثیر تناسب ادراک شده از تصویر رویداد بر وفاداری به شناسه
در این تحقیق سرگی و همکاران (2008) با بسط دادن مفهوم «تناسب ادراک شده» به حوزه حامیگری و ارتباطات بازاریابی، مدلی را توسعه دادهاند که در آن تناسب ادراک شده فرد از رویداد بر میزان وفاداری نسبت به شناسه حامی رویداد تأثیر میگذارد. این محققین همچنین اثر تعدیلکنندگی اشتیاق به رویداد و آگاهی از شرکت حامی را در این رابطه مورد بررسی قرار دادند. تناسب ادراک شده فرد از رویداد، میزانی که در آن فرد تصویر رویداد را با تصویری که از خود دارد، یکی میداند.
نتایج حاصل از این تحقیق که بر روی 1588 نفر از تماشاگران مسابقات ناسکار انجام گرفت، نشان داد که تناسب ادراک شده از رویداد تأثیر مثبتی بر وفاداری فرد به شناسه دارد. همچنین این محققین نشان دادند که هرچه میزان اشتیاق فرد نسبت به رویداد و آگاهی از حامی بیشتر باشد، این تأثیر بیشتر میشود.
اشتیاق به رویداد
اشتیاق به رویداد
تناسب ادراک شده از رویداد
تناسب ادراک شده از رویداد
وفاداری به شناسه
وفاداری به شناسه
آگاهی از حامی
آگاهی از حامی
شکل (8-2)؛ الگوی سرگی و همکاران (سرگی و همکاران، 2008، ص1092)
شکل (8-2)؛ الگوی سرگی و همکاران (سرگی و همکاران، 2008، ص1092)
6-1-6-2) الگوی فیلو و همکاران (2010)
عنوان: پیشآیندها و نتایج تعلق به تیم ورزشی و تصویر حامی در رویدادهای ورزشی خیریه.
فیلو و همکاران در سال 2010 به بررسی پیشآیندها و پسآیندهای حامیگری در یک رویداد ورزشی خیریه پرداختند. این محققین با استفاده از الگو پیوستار روانشناختی (PCM)، عوامل موثر بر ادراک افراد از حامیان رویداد را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین تاثیر این ادراکات از حامی روی نتایج رفتاری مشارکتکنندگان سنجیده شد. بدین منظور پرسشنامهای در بین 672 نفر از تماشاگران مسابقات دو استقامت در تگزاس که با نیت خیریه برگزار میشود، توزیع گردید. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که اشتیاق به فعالیتهای تفریحی و خیریه، رابطه معنیداری با تعلق به رویداد دارد. همچنین تصویر حامی و تعلق به رویداد رابطه معنیداری با قصد خرید محصولات حامی دارد. و در نهایت اینکه تعلق به رویداد تاثیر مثبتی بر قصد مشارکت افراد در آینده دارد درحالی که تصویر حامی تاثیری بر آن ندارد.
قصد مشارکت در آینده