عوامل موثر بر اثر بخشی و شبکه‌های ارتباطی

باتوجه به توان تخصصی موجود در سازمان های مردم نهاد، دستگاه های دولتی ذییربط امکان بهره گیری از تخصص و توان این سازمان ها را از طریق واسپاری طرح های در دست اقدام خود فراهم نمایند.
تقویت و ایجاد دروس و مطالعات دانشگاهی در ارتباط با سازمان های مردن نهاد ، به ویژه در رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق و جامعه شناسی و ترغیب دانشجویان به تحقیق در ارتباط با این سازمان ها از طریق حمایت از پایان نامه ها ، فراخوان مقالات و المپیادهای علمی.
حمایت از تألیف کتب و منشوراتی که اطلاعات مورد نیاز مردم و سازمانهای غیردولتی را تأمین می نماید.
اهتمام وبرنامه ریزی رسانه های عمومی و ابزار های رسا نه ای حاکمیت به ویژه صدا وسیما جهت تولید وپخش برنامه های مرتبط با موضوعات مشارکت مردمی به منظور نهادینه سازی و ارتقاء فرهنگ مشارکت جویی در سطوح مختلف جامعه وآشنایی عموم مردم به ویژه جوانان با سازمان های مردم نهاد به مثابه بستری مناسب برای مشارکت اجتماعی.
5-5-2- پیشنهاد به سازمان های مردم نهاد
-1تلاش در جهت توسعه افقی و تقویت شبکه های ارتباطی .
-2تشکیل شبکه های ارتباطی تخصصی از طریق ارتباط با سایر سازمان های غیردولتی فعال در موضو عات مرتبط .
-3پرهیز از پراکنده کاری و فعالیت های غیرتخصصی.
-4تلاش در جهت ارتقاء توان تخصصی اعضای تشکل از طریق ابزارهایی نظیر دوره های آموزشی، وتولید وتوزیع جزوه های توانمند سازی و اردوهای تفریحی و آموزشی و … .
5- با توجه به این که یکی از جدی ترین مشکلات سازمان های مردم نهاد تأمین منابع مالی و وابستگی مالی به دولت می باشد پیشنهاد می شود سازمان های مردم نهاد از طریق فعالیت هایی نظیر تولید و فروش محصولات خود، اخذ حق عضویت از اعضاء ، جذب اسپانسارهای ما لی غیردولتی و … روش های منجر به خودکفایی سازمان را شناسایی و توسعه دهند.
5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده
شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی سازمان های غیردولتی جوانان ایران و ارائه الگویی بومی جهت اثر بخشی بهتر آنها
مطالعه عوامل موثر بر استفاده از فضای مجازی جهت مشارکت اجتماعی در بین جوانان
جایگاه سازمان های مردم نهاد (غیر دولتی) در فضای مجازی (اینترنت) در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه با کشورهای دیگر
مطالعه و بررسی ظرفیت ها و قابلیت های قانونی موجود در خصوص سازمان های غیر دولتی (بررسی مجموعه قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران در خصوص سمن ها)
مطالعه تطبیقی در زمینه سازمان های غیردولتی و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی در کشورهایی که تجربه موفقی در این زمینه داشته اند.
مطالعه عوامل بازدارنده و چالش های موجود در زمینه مشارکت اجتماعی در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی در خصوص کاهش محدودیت ها
5-7- منابع
1- اسمیت، فیلیپ، درآمدی بر نظریۀ فرهنگی، ترجمۀ حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی مرکز گفتگوی تمدنها. (1383)
2- بوردیو، پییر، سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه (مجموعه مقالات) به کوشش: کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران:نشر شیرازه. (1384).
3- بیرو،آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، جلد دوم، چاپ سوم، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهران: کیهان. (1375).
4- پاتنام، رابرت و دیگران، سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه (مجموعه مقالات)، به کوشش: کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران:نشر شیرازه. (1384).
5- تراسبی، دیوید، اقتصاد و فرهنگ، ترجمۀ کاظم فرهادی، تهران: نشر نی، (1382).
6- حافظنیا، محمدرضا، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دهم، تهران:سمت، (1383)