عوامل روانی اجتماعی و جستجوی اطلاعات

2- کتب
3- شواهد حقیقی
4- تجربه ی شخصی
لازم است در تفکر انتقادی به ارزیابی اعتبار این منابع بپردازیم. ترکیب دو توانایی مشاهده موقعیت ها از نقطه نظر دیگران و بررسی دلایل و شواهد نقطه نظرات مختلف به فهم کامل تر و بینش عمیق تر نسبت به موقعیت های زندگی کمک می کند.
مهارت های مقابله با هیجانات و استرس
استرس یک حقیقت زندگی روزمره بوده و هیچیک از ما نمی توانیم از آن اجتناب کنیم. استرس هر تغییری است که باید خود را با آن سازگار کنیم. برخی از این تغییرات کوچک و جزیی بوده و سازگاری چندانی را طلب نمی کنند ، ولی برخی دیگر تغییرات بزرگی را در زندگی به وجود آورده و مستلزم تلاش زیادی برای سازگاری مجدد است. استرس ها از سه منبع اصلی سرچشمه می گیرند:
عوامل روانی اجتماعی ، عوامل محیطی و افکار خود فرد
عوامل روانی اجتماعی عواملی در زندگی روزمره هستند که موجب استرس می شوند ، مانند فشارهای کاری و خانوادگی ، دردسرهای روزانه ، پیش داوری ها و حوادث اقتصادی اجتماعی مثل فقر. فشارهای محیطی شامل سوانح و بلایا هستند. سومین منبع استرس از افکار خود فرد نشأت می گیرد و شامل احساس فرد در مورد خود ، نگرش های وی نسبت به دیگران و تفسیر ها و ارزیابی های وی می باشد. البته اگر چه استرس در زندگی تمام انسان ها وجود دارد و یک حقیقت اجتناب ناپذیر زندگی محسوب می شود ، ولی واکنش های افراد نسبت به آن بسیار متفاوت است. دلیل این تفاوت ، در نوع مقابله است. کسانی که هنگام رویارویی با استرس ها از مقابله های صحیح و سازگارانه ای استفاده می کنند ، شدید ترین استرس ها را نیز با موفقیت پشت سر می گذارند. ولی کسانی که مقابله های ناسازگارانه ، ناکارآمد و مضر دارند ، توان رویارویی با کوچکترین استرس ها را نیز دارا نیستند .مقابله ، کوشش ها و تلاش هایی است که برای از بین بردن ، برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس صورت می گیرد. این تلاش ها یا به صورت انجام دادن کار یا فعالیتی است و یا به صورت فعالیت های ذهنی و درون روانی می باشد. بنابراین مقابله شامل دو دسته اصلی است:
الف) مقابله ی مسأله مدارانه
ب) مقابله ی هیجان مدارانه
در مقابله ی مسأله مدارانه ، فرد سعی می کند برای برطرف کردن استرس یا به حداقل رساندن آن کار یا فعالیتی انجام دهد و فعالیت وی معطوف به هدف است. نمونه های این نوع مقابله عبارتند از:
– تلاش در جهت حذف یا به حداقل رساندن استرس
– فکر کردن در مورد استرس
– برنامه ریزی
– کنار گذاشتن فعالیت های غیر ضروری و تمرکز بر استرس
– راهنمایی و مشورت گرفتن از دیگران
– جستجوی اطلاعات
مقابله ی هیجان مدارانه ، مقابله ای است که هدف آن آرام ساختن خود و دست یافتن به آرامشی است که استرس آن را بر هم زده است. فرد به هنگام استرس ، هیجان های منفی زیادی را تجربه می کند که مانع از تفکر و تصمیم گیری صحیح جهت حل مسأله و بر طرف کردن آن می شود. بنابراین این نوع سبک مقابله نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. نمونه های این نوع عبارتند از:
– آرام ساختن خود
– درد دل کردن با اطرافیان
– ابراز محدود عواطف مثل گریه
– گفتگوی درونی مثبت
نکته ی مهم آن است که این دو نوع سبک مقابله ، مانعه الجمع نبوده و فرد می تواند از هر دو نوع سبک مقابله استفاده کند. یعنی ابتدا با سبک هیجان مدارانه خود را آرام کند و سپس با استفاده از مقابله های مسأله مدارانه سعی کند تا بر استرس فائق شود.
آموزش آرام سازی
برای آموزش آرام سازی از تکنیک های مختلفی استفاده می شود ، مانند آرام سازی پیش رونده ی ماهیچه ای ، آرام سازی از طریق تخیل هدایت شده ، روش تمرکز بر تنفس ، تصویرسازی یک آرزو و یا یک مکان امن و خوشایند فلسفه ی زیربنایی تمرین های آرام سازی این است که وقتی از این تکنیک ها استفاده می شود ، ذهن آرام شده از یک حالت تحلیلی به یک وضعیت پذیرندگی می رسد. در این حالت افکار دیگر از ذهن بیرون رفته و دیدگاه وسیع تری در مورد موضوع پدیدار می شود. این دیدگاه وسیع ، توان فکری فرد را افزایش داده و جا را برای افکار مثبت باز می کند.