عوامل حیاتی موفقیت و بانکهای دولتی

منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………149
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..155
فهرست جدول ها
جدول (2-1 ) : ماتریس استراتژیهای مختلف رشد در یک بانک…………………………………………………………………………………….44
جدول شماره (2-2): شاخصهای زیرمجوعه چهار فاکتور ساختاری……………………………………………………………………………….56
جدول شماره (3-1): تعیین حجم و تعداد نمونه برای هر کدام از بانکهای دولتی………………………………………………………………71
جدول شماره (3-2): عوامل حیاتی موفقیت بانکها در جذب منابع ارزان قیمت………………………………………………………………..72
جدول شماره (3-3): تناظر هر یک از عوامل تحقیق با سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………….74
جدول شماره (3-4): مؤلفههای تشکیل دهنده فاکتورهای ساختاری………………………………………………………………………………….75
جدول شماره (3-5 ): نتایج بررسی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای هر یک از مؤلفه ها……………………………………………..78
جدول شماره (3-6): ویژگی متغیرهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………….82
جدول(4-1): تعداد پاسخدهندگان به سئوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………84
جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………85
جدول (4-3): آمار توصیفی کل سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………….87
جدول (4-4): میانگین و انحرافمعیار پاسخ سؤالهای مربوط به فرضیه اول…………………………………………………………………….88
جدول (4-5): آزمون t تک نمونهای مربوط به فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….89
جدول (4-6): میانگین و انحراف معیار پاسخ سؤالهای مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………………………….90
جدول (4-7): آزمون t تک نمونهای مربوط به فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………90
جدول (4-8): میانگین و انحراف معیار پاسخ سؤالهای مربوط به فرضیه سوم…………………………………………………………………..91
جدول (4-9): آزمون t تک نمونهای مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………..92
جدول (4-10): میانگین و انحراف معیار پاسخ سؤالهای مربوط به فرضیه چهارم………………………………………………………………93