عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و حاکمیت شرکتی در ایران

5-4-2) پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی
1- با عنایت به اینکه در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات بسیارکمی درزمینه ی نقش ترکیب سهامداران (حضور سهامداران نهادی) به عنوان یکی ازعوامل اصلی حاکمیت شرکتی انجام شده است. در همین راستا تحقیقاتی با محوریت تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی و ترکیب سهامداران بر محیط پیرامونی شرکتها و با مفروضات زیر صورت گیرد:
الف) تاثیر ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی بر متغیرهای حسابداری (مثل سود) در صنایع مختلف.
ب) تاثیر ترکیب سهامداران برتغییرات بازده سهام.
ج) نمونه ی آماری این پژوهش شامل تمام صنایع بوده است، در پژوهش بعدی می توان بر صنایع خاصی تأکید نمودکه اثر تفاوت در صنعت بر نتایج کنترل شود.
د) بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران (با توجه به سرمایه گذاری خارجی) و عدم تقارن اطلاعاتی.
2- بررسی تاثیر ترکیب سهامداران در سطوح مختلف (مثلاً درصد سهام عادی کمتراز20% ، بین20% الی50%و بالای50%) بر عوامل دیگر مثلاً متغیرهای حسابداری.
منابع فارسی
آذر ، عادل . مومنی , منصور . (1390) . آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم (چاپ پنجم) . تهران : انتشارات سمت .
آقایی، م ع.، چالاکی پ.، بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات حسابداری، 1388.
ابراهیمی کردلر ع.، مرادی م.، اسکندری ه.، تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، صص95-110، 1385.
ابراهیمی کردلر ، علی ، ( 1386 )، ” نظام راهبری شرکت و نقش سهامداران نهادی در آن “، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ، انجمن حسابداری ایران ، شماره هشتم، .20- بهار، ص 25
ابراهیمی کردلر، ع.، اعرابی م. ج.، تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، صص95-110، 1389.
ابراهیمی کردلر، علی ، مرادی محمد ، اسکندر، هدی (1389) تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ماهنامه حسابدار، شماره ص 18
احمدپور و رسائیان (1386) رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ، پیشرفت های حسابداری، دوره 1، شماره 2، زمستان ، صص 141-162
برجی،زهرا، جامعی رضا،جمشیدی نوید،بابک(1391) رابطه بین کیفیت سود ومالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه
تهرانی، ر.، مدیریت مالی، تهران، نگاه دانش، 1387.
جهانخانی، ع.، ظریف فرد الف.، آیا مدیران و سهامداران از معیارهای مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند؟، تحقیقات مالی، دانشگاه تهران، صص 41-66، 1374.
حساس یگانه، یحیی و امیر پوریانسب(1387) رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ، ماهنامه حسابدار، شماره های 202 و 203
حساس یگانه، ی.، حاکمیت شرکتی در ایران، حسابرس،22، 1385.
حساس یگانه، ی.، اسکندر ه.، بررسی رابطه سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، صص 122-187، 1387.
حساس یگانه، ی.، رئیسی ز.، حسینی س. م.، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره13، صص75-100، 1388.
خاکی غ.، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، تهران، 1382.
دریا سری،زهرا، بیابانی شاعر،قلیزاده، محمد حسن(1391) رابطه ساختار مالکیت (میزان مالکیت نهادی) بر عملکرد مالی (گذشته و آتی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو)