عملکرد دانش آموزان و برنامههای مشارکت

یکی از خصوصیات مهم سازمانهای غیر دولتی ازجمله سازمان دانشآموزی عدم پیچیدگی درون سیستمی آن به دلیل محدود بودن واختیارات قانونی غیر متمرکز میباشد. پژوهش در زمینه عملکرد چنین سازمانهایی میتواند به نتایج علمی و عملی مناسب منتهی گردد و تاثیر مناسبی در تعلیم و تربیت برای رسیدن به وضعیت مطلوب بگذارد.
دوم اینکه از تحلیلهایی که محققان کمی و کیفی به خصوص کیفی انجام داده اند نتیجه میگیریم که در اجرای آموزشهای غیررسمی آنگونه که درخور نظام تعلیم وتربیت جامعه ما درجهان امروزی می با شد عمل نکرده ایم. اگرچه تشکلهای دانش آموزی متعدد در مدارس در کنار برنامه های رسمی فعالیت دارند. اما بیشترآنها یادارای هویت سازمانی نیستند ویا هویت ملی فراگیر در آنها نادیده گرفته شده است. اما سازمان دانش آموزی به عنوان یک سازمان غیر دولتی با مقررات خاص و هویت سازمانی و ملی فراگیر سعی دارد ضمن برنامه ریزی برای گروهای سنی مختلف خلاءهای موجود در تشکلهای قبلی را برطرف نماید.
پژوهشهای خارجی:
درپژوهشهای خارجی نیز برای آموزشهای غیررسمی به خصوص آموزشهایی که درمحیط طبیعی انجام میگیرد ارزش زیادی قایل شدهاندو تقریبا در اکثر پژوهشها به نتایج قابل قبول و تاثیر گذار بر عملکرد گروه مورد هدف رسیدهاند و علت اصلی نیز هدفمند کردن برنامهها همراه با آماده سازی زیرساختهاهی مناسب میباشد.
سلدا (2012) در پژوهشی تحت عنوان «چشمانداز مختلف بر آموزش، درمعماری مدارس مونتهسوری در سه مدرسه از شهرهای مختلف هلند انجام گرفت به این نتیجه رسید که محیط یادگیری میتواند علاقه وانگیزه یادگیری در یادگیرنده را به طور چشمگیری افزایش دهد. مدارسیکه در محیط طبیعی و به طور مناسب طراحی شدهاند چنین انگیزهای را میتوانند در دانشآموزان ایجاد کنند. زیرا فراگیران در درون مدرسه با توجه به علایق خود به تمام امکانات دسترسی دارند. وی معتقداست طراحی فضای طبیعی خارج از کلاس در زمینههای دروس مختلف میتواند خلاقیت فراگیران را افزایش دهد.
در پژوهش دیگری تحت عنوان «توسعه تاریخی آموزشهای غیررسمی زیست محیطی در ترکیه» که توسط سویکان،آتاسوی 2012) انجام گرفته نتیجهای که بدست آمده تایید کننده تاثیر تشکلها و سازمانهای غیر دولتی بر فرهنگ عمومی مردم بوده است. به طوریکه در حال حاضر 170 سازمان، بنگاه و شرکت داوطلبانه در حوزهی زیستمحیطی فعالیت دارند وفعالیت این تشکلها باعث پیشرفت ترکیه در زمینه زیستمحیطی در سالهای اخیر شده است. وی نتیجه این پیشرفت را از زمانی میداند (1999به بعد) که آموزش ازمحیط بسته کلاسی خارج شد وعملا در قالب انجمنهای علمی وتحقیقاتی شروع به کار کرد. وی در پایان مقاله به این نتیجه رسیده، فراگیرانیکه مهارتهای خود را با مشاهده طبیعت ودرک مطالب متنوع و منحصر به فرد مانند رنگ، شکل، و زیبایی را همراه با استفاده از تجارب زندگی خود از طبیعت کسب میکنند، در پایان دوره نسبت به فراگیرانیکه فقط آموزش صرف دیدهاند بسیار موفقترند، به بخشهای مختلف دانشگاه راه یافتهاند، آموزش رادرک میکنند و رفتارهای مداخلهجویانه بیشتری از خود نشان میدهند.
کوترل و رادیک (2010)در مقالهای به بررسی مزایای مهارتهای حاصل از اردو در خارج از مدرسه واثرات مثبت آن بر یادگیری دانش آموزان، شیوهی زندگی وسلامت آنان پرداخته ونتیجه گرفته است مزایای فعالیتهای آموزشی در محیطهای طبیعی گرچه به آسانی آشکار نمیباشند اما به طور غیر مستقیم بر روی دانش آموزان تاثیر میگذارد ازجمله:
1-افزایش خودادراکی،استقلال، اعتماد به نفس و خودکارآمدی
2- سلامت وضعیت روانی و روحی وبهبود روحیه
3-افزایش قابلیت غلبه بر مشکلات و چالشها
4- تاثیر مثنت بر شایستگیهای مدیریتی
5- افزایش مهارتهای تصمیمگیری و قابلیتها در حل مشکلات، پیشرفتهای آکادمیکی و خودادراکی
6- افزایش ابعاد شخصیتی همچون ثبات عاطفی، بالا رفتن جرات، انگیزش پیشرفت، بهبود کنترل، کاهش پرخاشگری و ارتکاب جرم، و همچنین کاهش اختلال عصبی و روانی
نیشی (2009) در پژوهشی تحت عنوان « چشماندازی برآموزش برای توسعه پایدار، پیشرفت آموزشی محیطی در اندونزی» به تاثیرات آموزش برای توسعه پایدار (ESD) پرداخته واظهار داشتهاند بین آموزش زیست محیطی(EE ) و آموزش برای توسعه پایدار (ESD) شباهتهای زیادی وجود دارد و همکاریهای اجتماعی درزمینههای مختلف را عامل اصلی توسعه پایدار میداند. وی ضمن اینکه نتیجه آموزش محیطی را توسعه پایدار میداند، اعتقاد دارد برای پیشرفت، لازم است در زمینههای زیست محیطی و آموزش برای توسعه پایدار همراه با آیندهنگری درمتن کشورهای در حال توسعه همکاری بیشتری داشته باشیم.
ویلسون (2009) در پژوهشی تحت عنوان«تاثیر آموزشهای فوق برنامه بر عملکرد دانش آموزان در آمریکا» پرداخته واظهار میدارد دانش آموزانی که در این برنامهها شرکت منظم و فعال داشته باشند علاوه بر استفاده از مزایای آموزشی، در زمینههای خودادراکی، کارتیمی و سایرموارد پیشرفتهای خوبی دارند وی به این نتیجه رسیده است که فعالیتهای فوق برنامه باعث دوری دانش آموزان از بسیاری ناهنجاریهای اجتماعی از جمله مصرف مواد الکلی میگردد، از میانگین نمرات بالاتری برخوردارند و حضور با نشاط همراه با تعاملات مناسب در فعالیتهای فوق برنامه دارند.
همچنین در پژوهش دیگری پودین و تاجی ( 2004 ) به بررسی آموزشهای فوق برنامه در مالزی پرداخته و اظهار میدارند مالزی در زمینه تحقیقات با کشورهایی چون ژاپن و دانمارک مشارکت دارد. یکی از برنامههای مشارکتی آنها برنامه حفظ محیط زیست میباشد. هدف از این برنامهها برخورداری از محیطی سالم و پاک برای نسل کنونی و آینده میباشد. وی معتقد است دانشآموزانی که در این برنامهها شرکت میکنند مهارتها و الگوهای درست مصرف کردن را به همراه سبک زندگی پایدار میآموزند. در نتیجه:
– اگاهی دانشآموزان در ارتباط با محیط زیست اطرافشان بالا میرود
– مسؤولیتهای انسانی و نقش انسانها را در ارتباط با محیط زیست درک میکنند
– با همکاری در حفظ محیط زیست قابلیتهای خود را در جهت حفظ آن توسعه میدهند
-زیباییها و شگفتیهای محیط زیست طبیعی را به طور مستقیم تجربه و درک میکنند.
هندرسن و پوتر (2001)در پژوهشی تحت عنوان «تاثیر آموزشهای فوق برنامه درمحیط خارج از کلاس در کانادا» به وضعیت زیرساختها برای آموزش از جمله کمپ جوانان، برنامههای تجاری، و استفاده از تجهیزات نسبتا مدرن برای تعادل میان شیوههای مدرن وسنتی در کانادا پرداختهاند و هدف از این برنامهها را رشد دانش آموزان در عرصههای مدیریتی، کارکرد تیمی، بالا بردن مهارتهای فنی و آگاهی از محیط زیست و همچنین برخورداری از تجربه با هم بودن میدانند.آنها نتیجه گرفتهاند شرکت در چنین فعالیتهایی باعث استقلال افراد، افزایش ارتباط و امنیت نسبت به طبیعت واحترم به میراث فرهنگی کانادا میگردد.
هندرسون (1998)به بررسی اثرات مثبت فعالیتهای خارج از کلاس نسبت به کلاسهای سنتی پرداخته و نتیجه گرفته است که برنامههای آموزشی خارج از کلاس در جهت بهبود تغییرات شناختی دانشآموزان بسیار مؤثر است.
آلبرتا (1990) با بررسی آموزشهای فوق برنامه در محیط زیست کانادا، معتقد است دانشآموزان از طریق شرکت در این آموزشها مهارت اصلی و دانش لازم را برای دستیابی به تجربیات زندگی در محیطهای بیرونی کسب میکنند، یاد میگیرند که به خود ودیگران احترام بگذارند، حس اطمینان و مسؤولیت پذیری در آنها بالا رود و برخی از شیوههای مربوط به زندگی و تعامل با محیط طبیعیشان گسترش یابد.
نتیجهای که از بررسی پژوهشهای خارجی گرفته میشود اهمیت دادن به آموزشهای زیست محیطی و فوقبرنامه برای بالا بردن فرهنگ فراگیران و رسیدن به توسعه پایدار میباشد.
فصل سوم