علوم اجتماعی

دانشکده کاملاموافقم موافقم تا حدی موافقم تا حدی مخالفم مخالفم کاملامخالفم بی جواب جمع کل
در جلسات هفتگی یا ماهانه حزب یا گروه سیاسیام شرکت می کنم. دانشکده ع.ا.د. تهران 3.8 11.4 17.1 12.4 34.3 19.0 1.9 100.0
دانشکده ع.ا.د. علامه 2.6 2.2 7.5 14.2 39.9 31.0 2.6 100.0
مجموع دو دانشکده 2.9 4.8 10.2 13.7 38.3 27.6 2.4 100.0
علاقه به عضویت فعال در سازمان های سیاسی دارم. دانشکده ع.ا.د. تهران 2.9 12.4 14.3 16.2 34.3 18.1 1.9 100.0
دانشکده ع.ا.د. علامه 1.9 3.7 10.1 12.3 41.0 27.2 3.7 100.0
مجموع دو دانشکده 2.1 6.2 11.3 13.4 39.1 24.7 3.2 100.0
4-3-4- عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی
– در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تنها 5/13 درصد و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه 7/7 درصد پاسخ گویان موافق و کاملا موافق بودند که علاقه به عضویت فعال در سازمان های شبه سیاسی دارند.
– در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تنها 6/11 درصد و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه 8/5 درصد پاسخ گویان موافق و کاملا موافق بودند که بدون فعالیت جدی در یک سازمان شبه سیاسی برنامه زندگیشان ناقص است.
– در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تنها 8/13 درصد و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه 7/7 درصد پاسخ گویان موافق و کاملا موافق بودند که اگر در یک سازمان شبه سیاسی فعال نباشند احساس می کنند زندگیشان آنطور که می خواهند پیش نمی رود.
توزیع درصد فراوانی گویههای متغیر عضویت فعّال دریک سازمان شبه سیاسی در جدول 10-4 آمده است.
جدول 10-4- توزیع درصد فراوانی گویههای عضویت فعّال دریک سازمان شبه سیاسی
گویه ها گزینهها
دانشکده کاملاموافقم موافقم تا حدی موافقم تا حدی مخالفم مخالفم کاملامخالفم بی جواب جمع کل
علاقه به عضویت فعال در سازمان های شبه سیاسی دارم. دانشکده ع.ا.د. تهران 4.5 9.0 20.5 11.6 24.3 24.6 5.6 100.0
دانشکده ع.ا.د. علامه 2.9 4.8 16.2 29.5 22.9 22.9 1.0 100.0
مجموع دو دانشکده 4.0 7.8 19.3 16.6 23.9 24.1 4.3 100.0
بدون فعالیت جدی در یک سازمان شبه سیاسی برنامه زندگی ام ناقص است. دانشکده ع.ا.د. تهران 4.5 7.1 13.4 13.1 23.9 32.1 6.0 100.0
دانشکده ع.ا.د. علامه 4.8 1.0 8.6 22.9 30.5 31.4 1.0 100.0
مجموع دو دانشکده 4.6 5.4 12.1 15.8 25.7 31.9 4.6 100.0
اگر در یک سازمان شبه سیاسی فعال نباشم احساس می کنم زندگی ام آنطور که می خواهم پیش نمی رود. دانشکده ع.ا.د. تهران 4.1 9.7 22.4 17.2 23.9 18.3 4.5 100.0
دانشکده ع.ا.د. علامه 2.9 4.8 23.8 21.9 20.0 24.8 1.9 100.0
مجموع دو دانشکده 3.8 8.3 22.8 18.5 22.8 20.1 3.8 100.0
5-3-4- مشارکت در اجتماعات عمومی و تظاهرات
– در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه 5/29 درصد پاسخ گویان و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 7/44 درصد موافق و کاملا موافق بودند که در فصل انتخابات در ستادهای تبلیغاتی حاضر می شوند. پاسخ گویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 2/15 درصد بیشتر از پاسخ گویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در ستادهای تبلیغاتی حاضر می شوند.
– در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه 7/27 درصد پاسخ گویان و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 40 درصد با این گویه موافق و کاملا موافق بودند در اجتماعات عمومی به نفع حزب مورد علاقه شان شرکت می کنند. پاسخ گویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 3/12 درصد بیشتر از پاسخ گویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در اجتماعات عمومی به نفع حزب مورد علاقه شان شرکت می کنند.