عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و سازگاری اجتماعی مادران

عاشوری، محمد، جلیل آبکنار، سمیه، سعید حسن زاده، پور محمد رضای تجریشی،معصومه (1391). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان کم شنوا، مجله توانبخشی، دوره 13، شماره 3.
فتحیلواسانی، فهیمه. (1378). مهارتهای زندگی، جزوهی چاپ نشده معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
فتی، لادن؛ موتابی، فرشته؛ کاظمزاده عطوفی، مهرداد. (1385). کتاب کار آموزش مهارتهای زندگی، تهران، انتشارات دانژه.
قاسمزاده، فاطمه. (1384). جزوه آموزشی برگزاری کارگاه در سازمان بهزیستی تهران.
کاپلان هارولد؛ سادوک، بنیامین. (1389). خلاصه روان پزشکی علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی ، ترجمه: فرزین رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند. ( تاریخ انتشار اثر اصلی : 2007).
کریس ال، کلینکه. (1390). مجموعه کامل مهارت های زندگی، ترجمه محمد خانی، شهرام ، چاپ هفتم. تهران: انتشارات تربیت معلم( تاریخ انتشار اثر اصلی:1999).
کمالوند، نورالدین. (1385). جرم و بزهکاری- پیشگیری، نشریه حمایت شماره 16/9/85 پاییز 85.
کاکاوند، علیرضا. (1389). روان شناسی و آموزش کودکان استثایی، تهران، چاپ چهارم، انتشارات نشر روان.
کوهسالی، معصومه؛ میرزمانی، محمود؛ کریملو، مسعود؛ میرزمانی ، منیره سادات. (1387). مقایسه سازگاری اجتماعی مادران با فرزند دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر، مجله علوم رفتاری، دوره دوم، شماره دوم،172-165.
مایکلام. هاردمن؛کیلفورد جی، درو، ام، وینستون اگن. (1387). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی”جامعه،مدرسه و خانواده”، ترجمه علیزاده، حمید؛ گنجی، کامران ؛ یوسفی لویه، مجید؛ یادگاری، فریبا، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانژه.(تاریخ انتشار اثر اصلی:1948).
مبارکی، آسیه؛ باقری، قادر زاده. (1382). مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال 1382، مجله ارمغان دانش، سال هشتم-شماره 31.
محتشمی، طیبه؛ علی اکبری دهکردی، مهناز؛ چیمه، نرگس؛ علی پور، احمد؛ افقی، احمد. (1390). اثر آموزش روش درمانی پاسخ محور بر عملکرد خانواده در مادران کودکان مبتلا به اتیسم، فصلنامه خانواده پژوهشی ، سال هشتم، شماره 31، 247 .
محمدی فر، محمد علی، ابوالفضل طالبی، موسی طباطبائی (1389). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانواده در زنان دارای همسر معتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره 16.
محمدیان، محمد. (1391). بررسی رابطه کارکرد بینایی با کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
محمودی،مریم، زهراکار، کیانوش، شعبانی، حسن (1392) . اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان، روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی- سال دهمف شماره 37.
مرادی، اعظم؛ مهرداد کلانتری. (1385). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر نیمرخ روانی زنان دارای ناتوانی جسمی- حرکتی، مجله پژوهشی در حیطه کودکان استثنایی، سال ششم شماره 19، ص 576-559.
مش، اریک جی، وولف، دیوید ای. (1389). روانشناسی مرضی کودک، چاپ اول ، ترجمه محمد مظفری مکی آبادی، اصغر فروغ الدین عدل، تهران ، انتشارات رشد (تاریخ انتشاربه زبان اصلی ،2008).
ملک افضلی، حسین، برادران افتخاری، منیر، حجازی، فرزانه، خجسته، تکتم، تبریزی، ربابه، فریدی، طاهره. (1385). ببسیج جامعه برای ارتقای سلامت سالمندان در محله اکباتان. مجله پژوهشی حکیم.
ملک پور، مختار؛ فراهانی، حجت اله؛ آقایی، اصغر؛ بهرامی، علی. (1385). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عق مانده ذهنی و عادی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی20/سال ششم، شماره 2.
موتابی، فرشته؛ فتی، لادن. (1390). راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری؛ چاپ اول، تهران، انتشارات دانژه.
میرزایی، مصطفی. (1391). بررسی اثربخشی مهارت های زندگی بر بلوغ هیجانی نوجوانان با سندرم داون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
میلانی فر، بهروز. (1391). روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنائی. چاپ بیست و سوم، تهران: نشر قومس.