عرصه ی بین المللی

یکی از مهمترین مخالفان البشیر در سودان حسن الترابی ، سخنگوی مجلس این کشور بود . در
سال 1999 درگیری هایی بین این دو نفر ایجاد شد و الترابی از پستش برکنار شد. این کار البشیر سبب شد مجلس دچار آشوب شود. البشیر قوانین خاص را در کشور وضع کرد. الترابی در سال 2001 به جرم اخلال در امنیت ملی دستگیر و زندانی شد.
بین کشور سودان با کشور چاد در سال 2005 جنگ در گرفت.
( www.sudan.gov.sd/ar )
2 – 1 – 4 – 3 – ویژگی استراتژیک سودان
از نظر دشمنان امت اسلامی ،کشور سودان دارای جایـگاه ویـژه ای اسـت . وسعـت و پهنـاوری
منابع غنی ذخایر زیرزمینی ، خاستگاه نیروهای توانمند ، سرزمینی با انبوه سبزیجات که می تواند مشکلات بخش بزرگی از قاره ی آفریقا را برطرف نماید ، بهره مندی از آب فراوان ، برخورداری از نفت و گاز طبیعی و دروازه راهیابی به قلب قاره آسیا و … بخشی از ویژگی های جغرافیایی سودان به شمار می آیند.
رنگ دینداری و فطرت سلیم بر ملت آن نمایان است. رهبرانـش – به خصـوص عمرالبشیر – به
اسلام و کشور توجه ویژه ای دارند به گونه ای که خواب را از چشمان دشمنان ربوده اند. عمرالبشیر به نمایندگی از اسلام و عرب حاضر به پذیرش سلطه غرب در منطقه نشد. وی در سالهای گذشته رهبری سودان را با موفقیت به انجام رسانید و بسیاری از موانع و مشکلات داخلی از جمله جنگ خانمان سوز داخلی که از سال 1984 بر سودان سایه افکنده بود را از میان برداشت.
عمرالبشیر با شجاعت تمام توطئه های برانـدازی حکـومتـش را کـه از سـوی استـکبار جـهانی
پشتیبانی می شد و تحمل برپایی حکومت اسلامی در خارطوم را نداشتند ، خنثی کرد. ( www.seifyeh.com سنی آنلاین )
همچنین وی موفق شد با برخی کشورهای سرنوشت ساز در عرصه ی بین المللی هم چون چین
و روسیه ارتباط برقرار کند ، از سویی با زیرکی تمام بسیاری از مخالفان داخلی و خارجی خویش را قانع کرد تا بر میز گفتگو حاضر شوند. نهضت عمرانی و اقتصادی بزرگ ایشان در کشورش که مدت درازی در فهرست فقیرترین کشورها قرار داشت از یاد نمی رود. وی توانست پروژه های مهم حیاتی را که آخرین آن سد « مروی » است و پیش بینی می شود با افتتاح آن تحول بزرگی در منطقه رخ دهد ، به بهره برداری رساند.
اصرار عمرالبشیر در مقابله با سلطه آمریکا و اروپا ، وی را هدف توطئه های دشمنان اسلام قـرار
داد. – کسانی که وی را بزرگترین چالش در راه رسیدن به اهدافشان در سودان و منطقه می دانستند …
سادگی و بی تکلفی عمرالبشیر عامل دیگری برای خشم دشمنان بود. آنانی که خورد و نـوش و
خوابشان را تحت تدابیر شدید امنیتی انجام می دهند.
به طور مثال بوش و حتی یکی از وزیرانش جرأت مسافـرت علنی را به بغـداد نداشتنـد و بـسان
دزدها شبانه مسافرت کرده و برمی گشتند. سفر “براون” و “سارکوزی” به افغانستان و عراق نیز از چنین وضعیتی برخوردار بود. علاوه بر آن بشیر هیچ گاه حاضر نشد یک وجب از خاک سودان را به دست نشاندگان اسرائیل و آمریکا بخشید. بشیر عنایت ویژه ای به مسائل امت اسلامی ، عربی و گروه های مقاومت اسلامی در فلسطین ، عراق و افغانستان داشت و کمک های مادی و معنویش را از آنها دریغ نمی کرد.
به هر حال آنچه برای سودان و بشیر مشکل ساز شده است اندیشه تطبیق قوانین اسـلامی ولـو
به صورت ناقص در این کشور است و این همان چیزی است که دشمنان اسلام آن را بر نمی تابند.
از این رو توطئه مقابله با سودان را چیدند تا در نهایت زمینه اشغال و دخالت در خاک سودان را
در پی داشته باشد.
بنابراین آنچه نفاق هیئت ها و مؤسسات و دادگاههای بین المللی را می نماید ادعای “اوگـامبو”