عدم وجود خود همبستگی و کیفیت اقلام تعهدی

1861
018/0
005/0
010/0-
093/0
722/1
057/0
405/10
113/0
414/0-
748/0
توضیح:Rp-Rfبازده اضافی پرتفوی شرکت‏ها، برابر با بازده ماهانه پرتفویو برابر با بازده بدون خطرپذیری است.
میانگین بازده های اضافی ماهانه هم 25 پرتفوی تشکیل شده بر اساس شاخص های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت مشابه متدولوژی فاما و فرنچ (1993) و هم 27 پرتفوی تشکیل شده براساس شاخص های اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و کیفیت اقلام تعهدی مشابه متدولوژی کور و همکاران (2008) برابر با 8/1% (018/0) است و انحراف معیار هر دو گروه نیز اندک و نزدیک به هم است که نشان دهنده پراکندگی کم مقادیر محاسبه شده است. هر دو گروه دارای چولگی و کشیدگی مثبت و قدر مطلق ضرایب چولگی و کشیدگی محاسبه شده برای هر دو گروه بزرگ تر از 96/1 است که نشان دهنده نامتقارن بودن توزیع بازده های اضافی ماهانه محاسبه شده است. ضریب چولگی از تقسیم مقادیر چولگی بر خطای چولگی و ضریب کشیدگی از تقسیم کشیدگی بر خطای کشیدگی محاسبه شده است. چولگی های مثبت در متغیرها بیانگر این است که در همه متغیرها داده های انتهایی در دنباله راست مقیاس قرار گرفته است و کشیدگی مثبت در همه متغیرها نشان دهنده این است که افراشتگی توزیع داده ها نسبت به توزیع نرمال بیشتر است.
بخش دوم: آمار استنباطی
در این پژوهش سه فرضیه مطرح شده است که فرضیه اول به صورت سالانه (ماهانه)، فرضیه دوم به صورت ماهانه و در نهایت فرضیه سوم با استفاده از پرتفوی های تشکیل شده براساس متغیرهای اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و شاخص کیفیت اقلام تعهدی آزمون شده است.
با توجه به این که هدف این پژوهش مطالعه و بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و اندازه گیری تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است، بنابراین بررسی همبستگی و تحلیل رگرسیون مناسب ترین روش برای آزمون فرضیه های تحقیق است. بدین منظور از آزمون های ذیل استفاده شده است:
آزمون F لیمر برای تعیین نوع مدل رگرسیون؛
آزمون هاسمن برای تشخیص نوع مدل داده های تابلویی؛
آزمون F جهت بررسی معنادار بودن کل مدل رگرسیون (کفایت مدل)؛
آزمون t جهت بررسی معنادار بودن هر یک از ضرایب رگرسیون؛
آزمون ضریب همبستگی پیرسون؛
رگرسیون یک و چند متغیره بین متغیرهای مستقل و وابسته؛
تحلیل مانده ها؛
آزمون بررسی عدم وجود خود همبستگی.