عدم وجود خود همبستگی و کیفیت اقلام تعهدی

توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده سال (ماه) بعد آن شرکت است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان های نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده به اضافه تغییرات در درآمد، دارایی های ثابت مشهود محاسبه می شود. بتا (BETA) برابر با کوواریانس بازدهی سهام با بازدهی بازار، تقسیم بر واریانس بازدهی بازار است که در این پژوهش از داده موجود در پایگاه داده های نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است. YIELD برابر با سود نقدی سالانه هر سهم عادی تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال مالی قبل است. PRICE برابر با قیمت سهام در آخرین روز معامله در سال مالی (ماه) قبل است. اندازه شرکت ln(SIZE) برابر با لگاریتم طبیعی ارزش کل بازار سهام شرکت در پایان سال (ماه) قبل است که برابر با تعداد سهام شرکت ضرب در قیمت سهام در آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل است و ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ln(B/M)، برابر با لگاریتم طبیعی نسبت ارزش دفتری سهام عادی (B) به ارزش بازار سهام عادی (M) در پایان ماه قبل است. از آماره f به منظور آزمون معنی داری مدل (آزمون ضرایب کلی) و همچنین از آماره t به منظور آزمون ضرایب جزئی استفاده شده است. از آماره D-W برای آزمون عدم وجود خود همبستگی بین مانده ها استفاده شده است. R2 تعدیل شده، نشان دهنده قدرت تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل است.
آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم ادعا بر این است که حساسیت بازده آتی سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان مشابه است. برای آزمون فرضیه دوم رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با استفاده از برازش مدل 1 به صورت ماه به ماه در طول سال بررسی شد. برای برازش مدل 1 ابتدا معنی داری مدل در ماه های مختلف سال و سپس در صورت معنی دار بودن میزان شدت و نوع ارتباط بررسی می شود. فرض صفر و فرض مقابل برای معنی داری مدل به صورت زیر است.
مدل معنی داری وجود ندارد H0
مدل معنی داری وجود دارد H1
مقدار احتمال (یا سطح معنی داری) F برای ماه های مختلف (به استثناء ماه های فروردین، مرداد، مهر و آبان) بیشتر از 05/0 است، بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود؛ یعنی مدل معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از برازش مدل 1 به صورت ماه به ماه نشان داد، بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام در تمامی ماه های سال از لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود ندارد و نشان داد که رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام در طول زمان مشابه است. بنابراین فرضیه دوم تایید شد. برای وجود یا عدم وجود خود همبستگی در باقیمانده ها از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. مقادیر این آماره نیز نزدیک به 2 است که به طور تجربی نشان دهنده عدم خود همبستگی است. خلاصه نتایج حاصل از برازش بازده آتی سهام بر مبنای متغیرهای شاخص کیفیت اقلام تعهدی، بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت، بازده نقدی سهام و قیمت سهام به صورت ماه به ماه در جدول 4-14 صفحه بعد آمده است. (سطح معنی داری هر یک از ضرایب در زیر آن نوشته شده است).
جدول شماره 4-14: نتایج آزمون برازش مدل فرضیه اول (ماهانه)
مدل 1
ماه
AQt-1
BETAt-1
ln(SIZE)t-1
ln(B/M)t-1
YIELDt-1
PRICEt-1
F
(R2) تعدیل شده
آماره D-W
1
0/0850/652
0/003 0/435
0/0240/193
0/067 0/001
0/042 0/642