دانلود پایان نامه
البته برای انجام رگرسیون خطی، مفروضاتی نظیر حداقل فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، ثابت بودن واریانس خطاها، صفر بودن میانگین خطاها، عدم وجود همبستگی بین خطاها، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته و نبود رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد. در تحقیق حاضر مقیاس اندازه گیری متغیرهای تحقیق، نسبتی است و رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی است. هر چند توزیع متغیر وابسته نرمال نیست، اما با توجه به قاعده حد مرکزی و بزرگ بودن حجم نمونه از رعایت نشدن این مفروضه می توان چشم پوشی کرد. زیرا توزیع شکل متغیرها زمانی اهمیت دارد که تعداد مشاهدات کم باشد. برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رسم نمودار پراکنش استفاده شده است که در پیوست شماره 3 نمودار پراکنش داده ها نشان داده شده است. نتایج وجود رابطه را تأیید کرده است. برای بررسی عدم وجود خود همبستگی از آزمون دوربین- واتسون(D-W) استفاده شده است. چنانچه آماره دوربین-واتسون نزدیک به 2 باشد نشان دهنده ی عدم همبستگی بین مانده ها و اگر نزدیک به صفر باشد، همبستگی مثبت و اگر نزدیک به 4 باشد نشان دهنده ی همبستگی منفی بین مانده ها است. نتایج حاصل از آزمون دوربین- واتسون، عدم وجود خود همبستگی بین مانده ها را نشان داده است. برای بررسی عدم وجود رابطه هم خطی بین متغیرها از شاخص وضعیت هم خطی استفاده شده است که نتایج در پیوست شماره 3 ارائه شده است. شاخص های وضعیت با مقادیر بزرگ تر از 15 نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل است و مقدار بیش تر از 30 بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود آن است (مومنی و فعال قیومی 1389، ص 144). برای بررسی توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کالموگروف – اسمیرنف استفاده شده است، که نتایج در پیوست آمده است. در این بخش براساس اطلاعات حاصل از نمونه مورد تحقیق به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. آزمون فرضیه های تحقیق بدین صورت است که براساس آماره t مربوط به برآوردهای انجام شده از برازش مدل های مورد بررسی، در مورد صحت ادعای مطرح شده در فرضیه اظهارنظر می شود.
بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق
بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق (به صورت سالانه)
برای بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق (به صورت سالانه) از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیر وابسته بازده آتی سهام با متغیرهای شاخص کیفیت اقلام تعهدی، بازده نقدی سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در سطح اطمینان 99% همبستگی مثبت (رابطه معنی دار مثبت) و با متغیر اندازه در سطح اطمینان 95% همبستگی منفی (رابطه معنی دار منفی) دارد و بین متغیر وابسته بازده آتی سهام و متغیرهای بتا و قیمت سهام همبستگی وجود ندارد.
جدول شماره 4-7: ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق (به صورت سالانه)
متغیر
بازده
AQt-1
BETAt-1
YIELDt-1
PRICEt-1
ln(SIZE)t-1
ln(B/M)t-1
بازده
1
سطح معنی داری
تعداد
AQt-1
122/0**
1
سطح معنی داری
001/0
تعداد
732