عدم وجود خود همبستگی و بازده غیر عادی سهام

فرضیه اول: میان خطای پیش بینی سود شرکتهاو مدیریت سود آنها رابطه معنی داری برقرار است.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل اول بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل اول در جدول (4-5)، نشان داده شده است. مقدار احتمال(یا سطح معناداری) F برابر صفر بوده و چون این مقدار کمتر از 05/0است، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود، یعنی مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین واتسون 684/1 می باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی را نشان می دهد.نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان می دهد، تقریبا 8/0درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل مدل اول، توضیح داده می شود.
نتایج نشان می دهد مقدار t برای در ناحیه رد فرض صفر قرار می گیرد یعنی این متغیر در مدل معنی دار است. همچنین ضریب 3893/0 نشان دهنده این است که رابطه مستقیمی بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی جاری اختیاری (مدیریت سود) وجود دارد.
با توجه به موارد فوق می توان فرضیه اول پژوهش را تأیید شده تلقی نمود. این امر به این معنی است که بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی جاری اختیاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این به این معناست که افزایش مدیریت سود (اقلام تعهدی جاری اختیاری) تاثیر مستقیمی بر خطای پیش بینی سود شرکت دارد.
جدول 4-5- نتایج تخمین مدل اول
Dependent Variable: FE
Method: Panel EGLS
Total panel (balanced) observations: 685
متغیر FEit = α0 + α1|DCAit| + it
ضریب برآوردی آماره t احتمال
1990/0 347/3 0009/0
3893/0 417/2 0159/0
ضریب تعیین 0080/0
ضریب تعین تعدیل شده 0068/0
دوربین-واتسون 684/1
آماره F 555/6
احتمال (آماره F) 0106/0
: خطای پیش بینی سود؛ : عرض از مبدأ؛ : اقلام تعهدی جاری اختیاری
فرضیه دوم: میان بازده غیرعادی شرکتها و خطای پیش بینی سود آنها رابطه معنی داری برقرار است.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل دوم بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل دوم در جدول (4-6) نشان داده شده است. مقدار احتمال(یا سطح معناداری) F برابر 0001/0 بوده و چون این مقدار کمتر از 05/0است، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود، یعنی مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین واتسون 934/1 می باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی را نشان می دهد.نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان می دهد، تقریبا 9/3 درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل مدل دوم، توضیح داده می شوند.
نتایج نشان می دهد مقادیر t فقط برای متغیرFE*DP5 در ناحیه رد فرض صفر قرار می گیرد یعنی فقط این متغیر در مدل معنی دار است و سایر متغیر های موجود در مدل معنی دار نیستند.
با توجه به موارد فوق می توان فرضیه دوم پژوهش را برای شرکت های با مدیریت سود بیشتر تأیید شده تلقی نمود. این امر به این معنی است که برای شرکت های با اقلام تعهدی جاری اختیاری (مدیریت سود) بیشتر بین خطای پیش بینی سود شرکت و بازده غیر عادی سهام شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این به این معناست که افزایش خطای پیش بینی سود تاثیر مستقیمی بر بازده غیر عادی سهام شرکت دارد.
جدول 4-6- نتایج تخمین مدل دوم
Dependent Variable: MCAR
Method: Panel EGLS