عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اقلام تعهدی

بارتون و مرسر (2005) بیان می کنند که “شواهد اخیر نشان می‏دهد که خطرپذیری اطلاعاتی به طور کامل با تنوع بخشی حذف نمی شوند، بنابراین بر هزینه سرمایه شرکت اثر می‏گذارد (بوتوسان 1997؛ ایزلی و همکاران 2002؛ فرانسیس و همکاران 2004 و 2005) “(بارتون و مرسر 2005، ص 511).
براون و هیلیجیست (2007) بررسی کردند چطور کیفیت افشا بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی اثر می گذارد و بیان داشتند که “بدنه در حال رشد ادبیات مالی یک رابطه منفی بین اندازه‏گیری‏های مختلف از کیفیت افشا و برآوردهای هزینه سرمایه را نشان می دهد (بوتوسان 1997؛ بوتوسان و پلاملی 2002؛ فرانسیس و همکاران 2005؛ سنگوپتا 1998) “(براون و هیلجیست 2007، ص 6-445). نتایج آن ها نشان داد که کیفیت افشاهای شرکت، همبستگی منفی با سطح متوسط عدم تقارن اطلاعاتی دارد. آن ها تحلیل کردند که این رابطه در وهله اول خود معلول رابطه منفی بین کیفیت افشا و کثرت وقوع رویدادهای اطلاعاتی محرمانه است.
سرینیدهی و گول (2007) اثرات متفاوت حق الزحمه های حسابرسی و غیرحسابرسی حسابرسان را بر کیفیت اقلام تعهدی بررسی نمودند. آن ها خاطرنشان می کنند که “فرانسیس و همکاران (2005) نشان می‏دهند که شرکت هایی با کیفیت اقلام تعهدی پایین، به دلیل نیاز به جبران افزایش خطرپذیری اطلاعاتی که سرمایه‏گذاران با آن مواجه هستند، هزینه سرمایه بالاتری دارند” (سرینیدهی و گول 2007، ص 625). نتایج مطالعه آن ها نشان داد که حق الزحمه های غیرحسابرسی اثر منفی معنی داری بر کیفیت اقلام تعهدی دارند درحالی که حق الزحمه های حسابرسی اثر مثبت معنی داری بر کیفیت اقلام تعهدی دارند.
هودارت و کی (2007) به بررسی رابطه بین معاملات افراد درون سازمانی و محیط اطلاعاتی یک شرکت پرداختند و اظهار داشتند که “یکی دیگر از منابع خطرپذیری اطلاعاتی ممکن است مربوط به کیفیت سود باشد. فرانسیس و همکاران (2005) شواهدی ارائه می‏کنند که کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است” (هودارت و کی 2007، ص 229).
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در ایران هیچ گاه به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام به صورت ماهانه نپرداخته اند. اما با این حال فلاح نژاد (1388) استدلال کرد که وجود رابطه معنی‏دار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام، نشان دهنده تأثیر بیشتر جزء ذاتی اقلام تعهدی نسبت به جزء اختیاری آن بر هزینه سرمایه سهام عادی است (فلاح نژاد، 1388). همچنین نشان داده شده است که پس از کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‏های نقدی با استفاده از ورود متغیر جانشینی برای آن در مدل‏های قیمت‏گذاری دارایی با استفاده از معیار کیفیت اقلام تعهدی که دارای همبستگی کمتری با آن تغییرات است، رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام یافت نشد (نیکجو، 1388).
همایون (1384) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان داده است که کیفیت اقلام تعهدی تنها تحت تأثیر متغیر های اندازه شرکت، سود و فروش قرار دارد و بین کیفیت اقلام تعهدی با فروش، استمرار سود، اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و سود رابطه معنی دار مثبت و بین کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی رابطه معنی دار منفی وجود دارد و بین چرخه عملیاتی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود ندارد.
نوروش، ناظمی و حیدری (1385) رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر این است که تغییرات سرمایه درگردش را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت معناداری دارد.
همچنین حسینی و همکاران (1385) تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه ی سرمایه را در سال های 1382-1376 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قراردادند، آن ها نیز مانند کُور و همکاران (2008) به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه ی سرمایه شرکت ها رابطه مشخصی وجود ندارد. امین ناظمی و همکاران (1384) نیز با بررسی رابطه فوق الذکر به نتیجه مشابهی دست یافتند. جدول 2-3 خلاصه ای از تحقیقات انجام گرفته در رابطه با کیفیت اقلام تعهدی را نشان می دهد.
جدول 2-3، خلاصه ای از تحقیقات انجام گرفته
ردیف
محقق
موضوع
نتیجه
1
ابودی و همکاران (2005)
بررسی این که آیا کیفیت سود قیمت‏گذاری شده است
هیچ رابطه‏ای بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی، وجود ندارد.
2
اشبو – اسکایف و همکاران (2009)
آیا کنترل‏های داخلی ضعیف، پس از کنترل شاخص کیفیت اقلام تعهدی اثر افزایشی بر هزینه سرمایه دارد.
شرکت های دارای کنترل های داخلی ضعیف، خطرپذیری ویژه، خطرپذیری نظام مند و هزینه سرمایه بالاتری دارند.
3
اِکر و همکاران (2006)