عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

Real: درصد مالکیت حقیقی شرکتi در پایان سال t
تعداد سهامی که تحت تملک سرمایه گذاران حقیقی هستند
Real =
کل سهام
SIZE: اندازه شرکتi در پایان سال t (که از لگاریتم طبیعی میانگین داراییها به عنوان معیار اندازه شرکت استفاده می شود).

LEV: اهرم مالی (کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها) شرکتi درپایان سالt

ε :جزء خطا
3-7) خلاصه فصل
در این فصل، روش تحقیق مطرح گردید. ابتدا، مسأله تحقیق و فرضیه ها بیان شد. سپس جامعه و نمونه آماری و نحوۀ تکمیل و آماده سازی داده ها برای پردازش از طریق نرم افزارهای آماری تشریح گردید. در ادامه فصل، چگونگی اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل توضیح داده شد و سرانجام، فرآیند آزمون فرضیه ها همراه با مفاهیم آماری مرتبط مورد بحث قرار گرفت. با توجه به آنچه که دراین فصل بیان گردید در فصل چهارم به آزمون فرضیه ها تحقیق و ارائه تجزیه و تحلیل داده‎ها و یافته‎های پژوهش پرداخته می‎شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1( مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری ازتکنیکهای آماری مناسب، که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند در بوته آزمایش (آزمون) قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه حلی برای پرسشی که تحقیق (تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود) بیابد(خاکی،303،1384).
در این فصل یافته های پژوهش، به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه گردیده است. این فصل شامل دو بخش می باشد. در بخش اول، اطلاعات توصیفی متغیرهای پژوهش به صورت جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ارائه شده است. در بخش دوم، نیز یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش ارائه گردیده است. به عبارتی دیگر در این فصل، ابتدا توزیع فراوانی متغیرها عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی های سهام در سالهای مختلف به تفکیک به صورت جدول و نمودار ارائه شده و در بخش آمار استنباطی نیز، یافته های مربوط به سؤالات پژوهشی ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که قبلا توضیح داده شد اطلاعات لازم برای آزمون فرضیههای تحقیق، از منابع مختلفی از جمله لوح فشرده شرکت اطلاع رسانی بورس، سایت بورس و نرم افزار ره آورد نوین، استخراج شده که پس ازانتقال به صفحه گسترده EXCEL مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده ازنرم افزار SPSS می پردازیم. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و هبستگی استفاده میشود. بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس آزمونهای رگرسیون برای مطالعه مدل مربوط به بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر تقارن اطلاعاتی برازش گردد.
4-2( آمار توصیفی
همانطور که توضیح داده شد در روش های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده های تحقیق پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.
جدول4-1) آمار توصیفی داده های تحقیق
شاخص آماری
متغیرها مشاهدات حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار دامنه تغییرات چولگی خطای ضریب چولگی کشیدگی خطای ضریب کشیدگی
عدم تقارن اطلاعاتی 450 1 5 .0964 .00175 .01660 .217 .254 .110 .503
سهامداران نهادی 450 1 4 70.2068 3.14269 29.81414 -1.303 .254 .343 .503