دانلود پایان نامه

Adj R2 = 0.314

4-5) مدل برازش شده نهایی براساس روش(Stepwise):
به دلیل احتمال وجود خود همبستگی مثبت و خفیف بین جملات خطا، واینکه مقدارضریب تعیین تعدیل شده ضعیف می باشد؛ لذا با استفاده ازتحلیل رگرسیون(Stepwise)، معادله مدل برازش می شود. دلیل انتخاب روش Backward برای برازش مدل با توجه به داده های نرم افزار Minitab می باشد. با توجه به متغیرهای کنترلی و اینکه این منتغیرها با توجه به رابطه معناداری تحقیقات انجام گرفته در مدل آورده شده است ، بهترین راه برای برازش مدل خارج شدن این متغیرها بصورت تک تک از مدل می باشد(روش Stepwise). با توجه به نتایج حاصله می توان گفت متغیرهای مستقل (ترکیب سهامداران نهادی، ترکیب سهامداران حقیقی، ترکیب سهامداران مدیریتی، تمرکز مالکیت) از مدل خارج می گردد، به عبارت ساده تر ، نتایج آزمون به روش Enter تایید می گردد (جدول 4-19).
جدول 4-19) نتایج حاصل از مدل برازش شده Stepwise
INFO i,t = αo + β1INSTi,t + β2Conc i,t + β3Real i,t +β4SIZE i,t + β5LEV i,t + ε i,t
Stepwise روش: D.W= 1.693 Sig =?
متغیرتوضیحی ضریب متغیر آماره T sig نتیجه
مقدار ثابت 3.216 6.97 .050 وجود رابطه با متغیر وابسته
اندازه شرکت 5.131 12. 6 .003 وجود رابطه با متغیر وابسته
Adj R2 = 0.314

4-6) خلاصه فصل
در این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق سپس نرمال کردن داده های تحقیق و درنهایت آزمون فرضیه های تحقیق مورد بحث قرار گرفته است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه
هدف از انجام هر تحقیق و پژوهشی ارائه جواب به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات تحقیق می باشد تا بتوان در نهایت در خصوص موضوع تحقیق و مساله پژوهشی به نتیجه گیری پرداخت. «نتیجه گیری» مرحله نهایی کارعملی هر تحقیق می باشد. این مرحله از تحقیق به چند دلیل حایز اهمیت است. همه نتایج تحقیق در این قسمت مشخص می شوند و خلاصه ای از یافته ها و ایده های فرایند علمی تحقیق را بیان می کند. بسیاری از خوانندگان تنها به نتایج تحقیق توجه دارند و مهمتر از همه اینکه حاصل تحقیق آن چیزی است که در نتیجه گیری به دست می آید(عزتی، 1376، 28).
در فرایند هر تحقیقی نتایج آن اهمیت بسزایی دارد، چرا که نتیجه گیری های محقق می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود فراهم آورد. در فصل اول، کلیات تحقیق، در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه این تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم روش انجام تحقیق و نیز آزمون فرضیه ها، نشان داده شده است. در نهایت، در فصل چهارم، نتایج بدست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح گردیده است. در این فصل با مروری بر نتایج بدست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح گردیده است، و نیز محدودیت های تحقیق و همچنین پیشنهادهایی به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق و علاقمندان به انجام تحقیقات آتی در این حوزه ارائه شده است. امید آن می رود که تحقیق حاضر، زمینه لازم را برای انجام تحقیق های جامع تری در آینده فراهم نماید.
این فصل با ارائه خلاصه ی کوتاهی از مطالب فصل های قبل شروع شده است. این جمع بندی به دو بخش، خلاصه نتایج حاصل از تحقیق در حوزه ادبیات تحقیق و خلاصه نتایج تحقیق در نمونه آماری، تقسیم شده است. در ادامه، نتایج پژوهش، ارائه، ارزیابی و تشریح شده است، سپس محدودیت های تحقیق، پیشنهاد های عملی برای کاربرد یافته ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است
5-2) نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق
5-2-1)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها
بطور کلی از چهار فرضیه این تحقیق، سه فرضیه آن مورد تائید قرار گرفتند. فرضیۀ اول بیان می دارد بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد و فرضیۀ دوم در مورد بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد و فرضیه سوم در مورد بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد و فرضیه چهارم در مورد بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد صحبت می کرد، که نتایج آنها در جدول 5-1 بصورت خلاصه بیان شده است.
جدول 5-1) فرضیات اصلی و نتایج آزمون آنها