دانلود پایان نامه

در بررسی فرضیه سوم با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد تنها دو سهامدارن مدیریتی دو سال 89 و 91 توانسته اند ارتباط معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی نشان بدهند،که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب سهامدران مدیریتی سال 91 می باشد. بدین صورت که در سطح معنی داری 5 صدم این بعد از ترکیب سهامدران توانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی و در سطح بالایی نشان دهد. بعد ترکیب سهامدران مدیریتی سال 89 نیز با مقدار همبستگی0.560توانسته اند ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با نشان دهد. سایر ترکیب سهامدران مدیریتی سال 87-88-90 نیز نتوانسته است ارتباط معنی دار به دست دهند.
جدول شماره 4-15) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران مدیریتی
سهامداران مدیریتی87 سهامداران مدیریتی88 سهامداران مدیریتی89 سهامداران مدیریتی90 سهامداران مدیریتی91 سهامداران مدیریتی کل
عدم تقارن اطلاعاتی همبستگی
sig
تعداد 130 .173 .563 .144 .711 281
.479 .233 .006 .280 .000 .063
90 90 90 90 90 450
نتیجه: رد فرضیه
4-3-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
برای بررسی فرضیه چهارم تحقیق نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. بدین صورت یک ماتریس همبستگی ترکیب تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی ترسیم شد.این ماتریس در جدول شماره4-16 نمایان است،. با توجه به جدول مشخص می شود که تمرکز مالکیت تمامی 5 سال توانسه اند ارتباط معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهند که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب تمرکز مالکیت سال 88 می باشد. بدین صورت که در سطح معنی داری 5 صدم این بعد از ترکیب تمرکز مالکیت توانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهد. بعد ترکیب تمرکز مالکیت سال 87 و 90 نیز با مقدار همبستگی یکسان توانسته اند ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با مقدار همبستگی 0.630 نشان دهد. سایر مقادیر همبستگی نیز در جدول شماره 4-14 مشخص شده است.
جدول شماره 4-16) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت87 تمرکز مالکیت88 تمرکز مالکیت89 تمرکز مالکیت90 تمرکز مالکیت91 تمرکز مالکیت کل
عدم تقارن اطلاعاتی همبستگی
sig
تعداد .563 .723 .463 .236 .451 .498
.006 .000 .009 .021 .008 .009
90 90 90 90 90 450
نتیجه: تایید فرضیه
4-3-5) نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیه ها
ابعاد مختلف سهامداری بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معنی داری دارند.
برای بررسی سؤال دوم تحقیق از آزمون رگرسیون چندگانه مدل اینتر (Enter) استفاده شد. در این مدل ابعاد سهامدارن به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند و تأثیر آن بر ابعاد عدم تقارن اطلاعاتی طی سالهای مختلف بررسی شد. یکی از مفروضات رگرسیون چندگانه که باید رعایت شود استقلال خطاهاست (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون). در صورتی که خطاها به هم وابسته باشند نمی توان از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده کرد. آماره دوربین واتسون که در جدول 4-18 گزارش شده است این مفروضه را بررسی کرده است، حالت مطلوب این آماره بین 1.5 تا 2.5 می باشد. که در جداول بالا مناسب گزارش شده است.
در جداول زیر میزان پیش بینی سهامدارن مختلف از عدم تقارن اطلاعاتی گزارش شده است. با توجه به جدول شماره 4-17 مشخص می شود که 31 درصد (R2=.314) از واریانس عدم تقارن اطلاعاتی توسط ابعاد سهامدارن مختلف قابل تبیین است.