دانلود پایان نامه

مقدار .318 .314 .000 .926 1.693
4-3) نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها
4-3-1) نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول
فرضیه اول : بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
برای بررسی فرضیه اول تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. بدین صورت یک ماتریس همبستگی ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی ترسیم شد. این ماتریس در جدول شماره4-13 نمایان است، در جدول زیر مقادیر نمونه آماری (90) سطح معنی داری که در سطح (P(0/05) در نظر گرفته شده است و مقدار همبستگی مشخص شده است. با توجه به جدول مشخص می شود که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب سهامدران نهادی سال 88 می باشد. بدین صورت که در سطح معنی داری 5 صدم این بُعد از ترکیب سهامدران توانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهد. بعد ترکیب سهامدران نهادی سال 1391 نیز توانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با مقدار همبستگی0.530 نشان دهد. ترکیب سهامدران نهادی سال 89 نیز معنی دار به دست آمده است. اما دو بُعد دیگر ترکیب سهامدارن سال 87 و سال 90 نتوانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی به صورت کلی نشان دهد.
جدول شماره 4-13) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران نهادی
سهامداران نهادی87 سهامداران نهادی88 سهامداران نهادی89 سهامداران نهادی90 سهامداران نهادی91 سهامداران نهادی کل
عدم تقارن اطلاعاتی همبستگی .030 .573 .473 .044 .530 .563
sig .779 .003 .005 .680 .006 .018
تعداد 90 90 90 90 90 450
نتیجه: تایید فرضیه
4-3-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم : بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
برای بررسی فرضیه دوم تحقیق نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. بدین صورت یک ماتریس همبستگی ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی ترسیم شد.این ماتریس در جدول شماره4-14 نمایان است،. با توجه به جدول مشخص می شود که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب سهامدران حقیقی سال 88 می باشد. بدین صورت که در سطح معنی داری 5 صدم این بُعد از ترکیب سهامدران توانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهد. بعد ترکیب سهامدران حقیقی سال 87 و90 نیز با مقدار همبستگی یکسان توانسته اند ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با مقدار همبستگی0.630 نشان دهد. همچنین سهامدران حقیقی 91 نیز با مقدار همبستگی444. توانسته است ارتباط معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی نشان بدهد. ترکیب سهامدران نهادی سال 89 نیز نتوانسته است ارتباط معنی دار به دست دهد.
جدول شماره 4-14) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران حقیقی
سهامداران حقیقی87 سهامداران حقیقی88 سهامداران حقیقی89 سهامداران حقیقی90 سهامداران حقیقی91 سهامداران حقیقی کل
عدم تقارن اطلاعاتی همبستگی
sig
تعداد .630 .773 .073 .630 .444 .651
.009 .003 .494 .009 .021 .013
90 90 90 90 90 450
نتیجه: تایید فرضیه
4-3-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم : بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.