عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

متغیرها فراوانی میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد
اهرم مالی 87 90 8.026 .023 .005
اهرم مالی88 90 11.018 .035 .006
اهرم مالی89 90 8.020 .040 .008
اهرم مالی90 90 5.032 .071 .009
اهرم مالی91 90 10.021 .062 .004
اهرم مالی (کل) 450 29.393 .038 .013
4-2-2) بخش دوم یافته های استنباطی:
در پژوهش های آماری یکی از پارامترهای مهم برای انتخاب آزمون های آماری پارامتریک، نرمال بودن توزیع داده ها بر اساس متغیر مورد بررسی می باشد. با این رویکرد ابتدا جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کلموگروف ـ اسمینرف تک نمونه ای استفاده شد. در آزمون کلموگروف ـ اسمینرف تک نمونه ای، فرض صفر بیانگر نرمال بودن توزیع داده ها و فرض خلاف بیانگر غیرنرمال بودن آن است. بر اساس نتایج جدول شماره (4-10)، مقادیر سطح معناداری برخی متغیرهای پژوهش ، کمتر از 0.05 بود. لذا فرض نرمال بودن توزیع این متغیرها پذیرش و فرض غیرنرمال توزیع داده ها رد گردید. بنابراین با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها در مورد این متغیرها، در تحلیل های بعدی از آزمون های پارامتریک استفاده می شود. نکته قابل ذکر دیگر اینکه، یکی دیگر از پیش فرض های اساسی استفاده از آزمون های پارامتریک این است که مقیاس اندازه گیری متغیرهای پژوهش در سطح فاصله ای باشد. با این توضیحات، در پژوهش حاضر جهت بررسی سؤالات پژوهش از آزمون های آماری پارامتریک، متناسب با نوع سؤالات استفاده شده است. جدول 4-10 مقادیر کلموگروف ـ اسمینرف تک نمونه ای را برای تک تک متغیرهای پژوهش نشان می دهد.
جدول 4-10) آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف(KM) تک نمونه ای جهت تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش
کلموگروف ـ اسمیرنوف(KM) عدم تقارن اطلاعاتی 87 عدم تقارن اطلاعاتی88 عدم تقارن اطلاعاتی89 عدم تقارن اطلاعاتی 90 عدم تقارن اطلاعاتی 91
تعداد 90 90 90 90 90
پارامترهای نرمال میانگین .016 .019 .016 .026 .023
SD .024 .035 .047 .068 .023
مقادیر KM .562 .424 .893 .055 3.203
سطح معناداری 821. 836. 536. 189. 006.
در جدول شماره 4-11 مقادیر مجذورات رگرسیون ارائه شده است که مشاهده می شود مقدار F این جدول در سطح P(0/05 معنی دار نمی باشد. بدین معنی که ابعاد سهامدارن مختلف به صورت کلی نتوانسته است تاثیر معنی داری بر عدم تقارن اطلاعاتی به صورت کلی داشته باشد.
جدول 4-11) آزمون مجموع مجذورات و مقدارF
sig F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات مدل
.528 .063 1.123 4 4.304 رگرسیون
3.058 86 234.939 باقی مانده
90 239.243 مقدار کل
جدول4-12) خلاصه ی الگوی رگرسیون
شاخص R R2 تعدیل شده R2 خطای استاندارد برآورد دوربین واتسون