پایان نامه عدم ابهام در تصمیم گیری:

  • عدم ابهام در تصمیم گیری:

عدم ابهام در تصمیم گیری برمیزانی که یک طرف رابطه الف)اطلاعات کافی برای اتخاذتصمیمات کلیدی دارد.ب)نتایج حاصل ازاین تصمیم گیری رامی تواند پیش بینی کندوج)به تصمیماتاتخاذ شده اطمینان و اعتماد دارد،اشاره می نماید.اعتماد،عدم اطمینان در تصمیم گیری راکاهش میدهد.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

مورگان وهانت،تعهد واطمینان رابه عنوان متغیرهای اصلی ایجادرابطه درنظرگرفته اند وسایراجزا بازاریابی رابطه مند ازجمله تجربیات مثبت،وفای به عهد و… در این مدل،مطرح نشده است.

 

۲-۲-۱-۵-۷-۳-مدل بیتی

بیتی وهمکاران(۱۹۹۶)مدلی طراحی نموده اند که مراحل اصلی فرایند شکل گیری رابطهرابه تصویرمی کشد.شکل گیری و تکوین رابطه طبق مطالعات بیتی،شامل چهار مرحله شرایطتسهیل کننده،شکل گیری رابطه،تقویت روابط وپیامدها ونتایج رابطه است.

 

 

 

 

 

 

 

پیامدها         تقویت رابطه          شکل گیری رابطه              شرایط تسهیل کننده

 

 

(نمودار ۲-۳).مدل بازاریابی رابطه مند دربخش خرده فروشی

 

ـ شرایط تسهیل کننده:

سه عامل مدیریت عالی،کارکنان مشتری مدارومشتریان رابطه مدار،توسعه روابط بلندمدت با مشتریان راتسهیل می کنند.بیتی دریافت که توجه به مشتریان وتشویق پرسنلجهت تامین خواسته های مشتری،یک اصل حیاتی درایجاد وتوسعه ارتباط است.

ـ شکل گیری رابطه:

درمراحل آغازین برقراری رابطه،خدمتی که ازانتظارات مشتری فراترباشدوموجبات خشنودی اورا فراهم سازد تاثیربسیارمثبتی بررابطه وتوسعه آن می گذارد.کارتیمی بینپرسنل فروش ودیگر واحدها،ایجاد و توسعه روابط بامشتریان را تقویت می کند.

ـ تقویت رابطه:

زمانی که یک رابطه تقویت می شود وتعاملات بین کارمند ومشتری تکرار میشود که مشتریان،اعتماد،صمیمیت وعملگرایی را پیوسته در روابط لمس و مشاهده کنند.مدت رابطههرجه طولانی ترشود،نقش اعتماد،صمیمیت وهمدلی وعمل گرایی دراستحکام رابطه مهم تر و بیشترمی شود.

 

ـ پیامدها:

پیامدها ونتایج،هم ازدیدگاه مشتریان وهم ازدیدگاه کارکنان قابل بررسی است.این دودیدگاه بررویهم تاثیرمتقابل دارندو اثرات یکدیگرراتقویت می کنند.مشتری بادریافت خدمات مناسب و فراتر از انتظارات خود ،خشنود می شود وبه شرکت وکارکنان آن وفادارمی گردد وباتبلیغات شفاهی ،زمینه جذب مشتریان جدید را فراهم می کند که این امر،کارکنان رنتحت تاثیرقرارمی دهد تانسبت بهگذشته تعهد بیشتری داشته باشند.

 

۲-۲-۱-۵-۷-۴-مدل من سو و اسپیس

این مدل درسال ۲۰۰۰توسط پروفسورمارک اسپیس واستدلالی من سو ارائه شد.من سوواسپیس برای شناسایی عوامل بازاریابی رابطه مند در بانک های چینی و خارجی درهنگ کنگ این مدل رابه کار گرفتند.مزیت این مدل،دربرگرفتن فعالیت های اجتماعی درآن است که سازگار بامحیط کشورهای آسیایی وکشورهای درحال توسعه می باشد.

من سو واسپیس،عوامل بازاریابی رابطه مند را در چهارگروه زیرتقسیم کرده اند:

-فعالیت های اجتماعی

-فعالیت های فروش

-نظارت بررابطه

-تبادل اطلاعات

جامعه آماری تحقیق پروفسور اسپیس،مدیران شعب بانک های چینی و خارجی درهنگ کنگ بوده است.بنابراین نتایج بدست آمده دراین تحقیق،تنها نشان دهنده آن چیزی است که ارائه دهندگانخدمت فکر می کنندبه قویتر شدن رابطه با مشتری کمک می کند.

 

۲-۲-۲-مدل های اندازه گیری رضایت مشتری

۲-۲-۲-۱- مدل فورنل

شاخص رضایتمندی کشورسوئد درسال۱۹۸۹توسط پروفسورفورنل براساس یک مدل ساختیافته وبااستفاده ازنظرسنجی مشتریان طراحی شده بود،بررسی فعالیت های تحقیقاتی دروئد موجب شدتامدل فورنل به عنوان بهترین روش جهت ارائه یک شاخص استاندنرد در سطح ملی شناخته شود.

ویژگی و شاخصه مهم این مدل،جامعیت آن،امکان استفاده از آن جهت ارزیابی کیفیت دریک مقیاس وسیع وامکان مرتبط ساختن کیفیت با رفتارمشتری می باشد.پس از سوئد این مدل درآمریکا بسیارمورد توجه قرار گرفت.سپس محققان اروپایی نیز از این مدل تبعیت کرده آن را مورد استفاده قرار دادند.درحال حاضر فقط درشاخص های رضایتمندی با یکدیگر تفاوت دارند.این مدل یک مدل مفهومی است وتاکید برمحاسبات همگن سازی شاخص های انتظاری مشتریان وایجادقضاوت براساس سیستم شهودی یا احساسی مصرف کنندگان و مشتریان دارد.[سفایی وهمکاران،۱۳۸۶]

عوامل زیادی همانند عوامل موجود در شکل زیر بررضایت مشتری تاثیرگذار است که دراین مدل به صورت روابط علت ومعلولی مورد توجه وبررسب قرارمی گیرند.برخی ازاین عوامل عنوان عامل اصلی رضایت مشتری وبرای برخی دیگرمجموعه ای ازخصوصیات اولیه یا خصوصیات ضروری درنظرگرفته می شود.

(نمودار ۲-۴). مدل فورنل

 

۲-۲-۲-۲- مدل SERVQUAL

این مدل در اوایل دهه۸۰میلادی توسط پاراسورامن وهمکاران معرفی شد.دراین مدل رضایتمشتریان ازکیفیت خدمات ارائه شده سنجیده می شود.

(نمودار ۲-۵).مدل SERVQUAL

 

SERVQUAL مخفف کلمه service quality است که به مفهوم کیفیت خدمات است

SERVQUL مدلی است که به وسیله آن می توان کیفیت خدمات ارائه شده رابراساس کاهش شکاف بین سطح انتظارات وسطح ادراکات وتصورات مشتری افزایش داد وازاین طریق بهمزایای رقابتی قابل توجه دست یافت.مبنای اصلیSERVQUAL،تعیین و اندازه گیری شکافهای موجود درمدل ارائه خدمات است(shahin،(۲۰۰۴

شکاف۱:تفاوت بین تصورات مدیریت از انتظارات مشتریان وانتظارات واقعی مشتریان؛

شکاف۲):تفاوت بین تصورات مدیریت از انتظارات مشتریان وترجمه تصورات مدیریت به

مشخصه های کیفیت خدمات(استانداردها)؛

شکاف۳):تفاوت بین مشخصات کیفیت خدمت و ارائه خدمت(با استانداردها به طورمستمر

رعایت شده اند؟)

شکاف۴):تفاوت بین ارائه خدمت وارتباطات خارجی بامشتری(آیا تعهدات سازمان به طور

مستمر انجام شده است؟)

 

 

۲-۳-پیشینه پژوهش

۲-۳-۱-سابقه انجام تحقیقات

۱)ادراک از بازاریابی رابطه مند در میان مدیران شعب بانک های تجاری درمحیط چینی، مارکاسپیس، استامن سو،۲۰۰۰ .

این تحقیق به عناصری می پردازد که ازنظر مدیران شعب،در نگهداری روابط با مشتریان مهماست.این پژوهش نشان می دهد که مدیران هنگ کنگی که در شعب بانک های غربی کار می کنند تاحدودی تفکر متفاوتی راجع بازاریابی رابطه مند نسبت به هموطنانشان که در بانک های آسیایی کارمی کنند دارند(فرهنگ سازمانی).به نظر می رسد مدیران شعب در بانک های آسیایی،بازاریابیرابطه مند را به شدت در چهارچوب ارتباطات شخصی سنتی می بینند که بیشتر به وسیله روابطاجتماعی توصیف می شود تا ارتباطات کاری.

یک یافته مهم دیگر این تحقیق این است که عناصر اجتماعی مرتبط با ارتباطات شخصی هنوزنقش بزرگی در تفکر نیروی فروش در بانک های آسیایی دارند.

مزیت این مدل،در بر گرفتن فعالیت های اجتماعی در آن است که سازگار با محیط کشورهایآسیایی و کشورهای در حال توسعه می باشد.من سو و اسپیس،عوامل بازاریابی رابطه مند را درچهارگروه زیر تقسیم بندی کرده اند.

۱)فعالیت های اجتماعی

۲)فعالیت های فروش

۳)نظارت بر رابطه

۴)تبادل اطلاعات

مدل مفهومی پژوهش حاضر،همین مدل می باشد.

۲)بازاریابی رابطه مند:مفاهیم وفاداری دردوران جدید بازاریابی تای بانک؛هومیپان بوناجسویپایان نامه دوره دکترای بازرگانی،دانشگاه نوا،۲۰۰۵

این مطالعه به مفهوم کیفیت رابطه به عنوان یک استراتژی هدفمنددررابطه بامدیران های بانکبرای ایجاد وفاداری در مشتری می پردازد.اولاٌ،نتایج تحقیق یافته های پیشین(که منافع ادراک شده،ارتباطات و کیفیت ادراک شده با کیفیت ارتباط در ابعاد اعتماد و رضایت مرتبط می باشد)را تأییدمی کند ثانیاٌ،تحقیق،نشان می دهد که اعتماد و رضایت در تقویت تعهد مشتریان تایلندی به بانک خاص چه نقشی دارد.ثالثاٌنتایج،مشکلات مربوط به استفاده از SERVQUAL به عنوان ارزیابی کیفیت خدمات های بانک را نشان می دهد.بدین ترتیب در انتخاب مقیاس مورد استفاده خصوصاٌ زمانی که اطلاعات از پاسخ دهندگان آسیایی جمع آوری می شود به علت تفسیرهای فرهنگی شان باید با احتیاط عمل نمود.

۳) CRM و تأثیرات جمعیت شناختی و تکنولوژی بر رضایت ووفاداری مشتری درخدمات مالی؛پریسیلا گادت آلتونن،پایان نامه دکترای بازاریابی،دانشگاهDominionOld 2004

این تحقیق به بررسی استفاده از استراتژی CRMدر صنعت خدمات مالی و تأثیر آن بر میزانرضایت و وفاداری از شرکت پرداخته است.این تحقیق بررسی می کند که کدام قسمت از ویژگی هایجمعیت شناختی در زمینه رضایت کلی و نرخ وفاداری مشتری نقش دارد؛و همچنین رضایت ازتکنولوژی چه نقشی در نرخ رضایت کلی دارد.

این مطالعه با بهره گرفتن از داده های حاصل از بررسی مشتری در بخش کارت های اعتباری یک شرکت خدمات مالی انجام شده است.فرضیه ها با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه استاندارد مورد آزمونقرار گرفتند.نتایج نشان داد که فناوری،محرک رضایت کلی مشتری و رضایت مشتری به نوبه خود،محرک وفاداری است.با این حال،ویژگی های جمعیت شناختی هیچ اثر قابل توجهی در تعیین رضایتکلی مشتری و یا نرخ وفاداری ندارد؛وهر چندCRMیک استراتژی متداول مورد استفاده در خدماتمالی است اما برای اهداف این تحقیق،تأثیر قابل توجهی بر نرخ رضایت کلی مشتری نداشت.

۴)مزایای ارتباطی و رضایت مشتری در بانکداری خرده فروشی، آرتور مورینا، مارتین، آگیداستبان ، ۲۰۰۷٫هدف از این تحقیق،بررسی تأثیر ارتباط با مشتریان برمیزان رضایت آنان در بانکداری خرده فروشی است.در این تحقیق یک مدل علّی برای شناسایی رابطه بین منافع حاصل از ارتباط پایدار وطولانی مدت با یک بانک معین و رضایت مشتری در بانکداری خرده فروشی بکار رفته است.

نتایج نشان می دهدکه اعتماد،تأثیر مثبت ومستقیمی بر جلب رضایت مشتریان بانک دارد.با اینحال،رفتارهای خاص و فعالیت های اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر رضایت مشتریان در محیط بانکداری خرده فروشی ندارد.

۵)شناسایی موانع و محدودیت های اجرای بازاریابی رابطه مند در شرکت های بیمه دولتی درایران،معصومه سفیانیان،پایان نامه کارشناسی ارشد،۱۳۸۴

این پژوهش به بررسی وشناسایی موانع ومحدودیت های اجرای بازاریابی رابطه مند درشرکتهای نیمه دولتی در ایران پرداخته و طی آن ضمن مطالعه شرکت های بیمه ایران،آسیا،البرز و دانابه بررسی موانع ساختاری،محیطی و سیستمی شرکت ها می پردازد و راهکارهای لازم جهت رفعاین موانع را پیشنهاد می نماید.

 

 

۲-۴- سوالات تحقیق

سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:

– عوامل مربوط به موانع اجرای بازاریابی رابطه مند در شرکت های بیمه دولتی کدامند؟

– تقدم و تاخر هر یک از این عوامل به چه صورت است؟

– سهم هر یک از این عوامل به چه میزان است؟

۶)تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت مندی مشتریان در صنعت بانکداری واندازه گیری رضایت مندی بانک کشاورزی براساس آن،علی دیواندری و جلیل دلخواه،۱۳۸۴

این تحقیق با مطرح ساختن یک مدل جامع و نیز بکارگیری یک مدل ریاضی بارویکرد جدیدی رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی به عنوان جامعه آماری تحقیق را مورد سنجش قرار داده است.

سؤالات اصلی این تحقیق به صورت زیر است:

-شاخص های سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری چیست؟

-رضایت مندی مشتریان بانک کشاورزی از هر یک از شاخص های فوق درچه سطحی است؟

-رضایت مندی کلی مشتریان بانک کشاورزی در چه سطحی است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *