دانلود پایان نامه

مدیر باید دریابد در صورت داشتن ارتباط رودررو ، هرگونه اختلالی ممکن است در فرآیند آن ایجاد گردد و باید از مزاحمت های تلفنی ، مهمان ناخوانده و یا قدم زدن پرسنل و پرداختن به مسائل دیگر ممانعت کرد.
ساختار سازمانی
ساختار سازمانی به گونه ای باید باشد که زنجیره فرماندهی و کانال های ارتباطی دقیقاً تعیین و مسئولیت ها و اختیارات به روشنی مشخص و قابل ردیابی باشد. ارتباط در صورت فقدان کانال های ارتباطی، ممکن است دچار وقفه و توقف شود.
حجم زیاد اطلاعات
همان گونه که زندگی روزمره در اجتماع و سازمان ها دستخوش تغییرات می گردد، اطلاعات زیادی را برای تصمیم گیری با خود به ارمغان می آورد و این اطلاعات زمانی افزایش می یابد که اشخاص اطلاعات زیادی برای تصمیم گیری دریافت می کنند. اطلاعات جهت تصمیم گیری نه باید کم باشد و نه زیاد.
ب- موانع میان فردی
موانع میان فردی زیادی وجود دارد که مانع فرآیند ارتباطات مؤثر می گردد و معمولا به خصوصیات فرستنده و یا گیرنده پیام مربوط می شود که باعث بروز مشکلات ارتباطی می گردد. بعضی از آنها شامل:
سرند کردن
خودداری تعمدی فرستنده در ارسال پیام و یا دستکاری کردن پیام بر حسب ضرورت و به هر دلیلی را جداسازی می نامند. این دلیل ممکن است حتی احساس فرستنده پیام باشد که دریابد گیرنده پیام به تمام اطلاعات نیاز دارد و یا بهتر است آگاه نباشد و حتی ممکن است چنین بیندیشد که گیرنده پیام آنچه را که باید بشنود شنیده است. هرچه سلسله مراتب عمودی تر باشد تفکیک و طبقه بندی اطلاعات محسوس تر است.
موانع مربوط به معانی و کلمات و عبارات
مسائل مربوط به معانی، غالبا در تفسیر مدارک مکتوب پیش می آید. مفهوم ذهنی این امر برای مدیر، آن است که خط مشی و رویه های مکتوب، نیاز به توجه خاص و احتمالا تفسیر دوره ای شفاهی دارد.
انتخاب غلط کلمات و یا حتی کاما، در جایگاه نامناسب یک جمله ممکن است معنی آن کلمه را تغییر دهد. اغلب اوقات ما باید توضیح دهیم که منظور من این نبود و یا شما بد تعبیر کرده اید.
ادراکی
هر فرد حوادث مربوط به خود را بر حسب زمینه محیطی، فرهنگی، اجتماعی و روانی خود درک میکند. بنابراین چون هنگام برقراری ارتباط، هرکس به ظن خود از حادثه برداشت می کند لذا موانعی را در سر راه ارتباطات ایجاد می نماید.
تنوع فرهنگی متفاوت
خصوصیات فرهنگی متفاوت میان دو قشر، خود نوعی مشکل ارتباطی است. مدیران باید فرستنده و دریافت کننده پیام را که از فرهنگ های مختلفی هستند درک کنند که چگونه پیام را به رمز و یا از رمز خارج می کنند.
اعتبار فرستنده پیام
وقتی که فرستنده پیام شخصی معتقد و متعهد باشد از دیدگاه دریافت کننده، پیام خیلی جدی تر و قابل قبول تر خواهد بود. اگر دریافت کننده به فرستنده پیام اعتماد و اطمینان داشته باشد، پیام را بهتر از رمز دریافت می کند.
احساسات
موانع ارتباطی همچنین بستگی دارد به وضعیت روحی و روانی دریافت کننده در هنگام دریافت پیام. پیام ممکن است در حالت عصبانیت دریافت شده و یا در حالت افسردگی و یا در حالت یأس و ناامیدی که مطمئناً در حالت خوشحالی این ادراک متفاوت خواهد بود.
موانع بازخور
موانع نهایی در فرآیند ارتباطی مشکلاتی است که در زمینه بازخور وجود دارد. بازخور ارتباطی برای گیرنده پیام معین می کند تا برای فرستنده پیام معلوم شود که آیا پیام دریافت شده و مقصود آن درک شده است یا خیر . دانشجویی که در پاسخ دادن به سوالات دچار توهّم و تردید می شود و چون حق پرسش نیز ندارد، ممکن است سوال را به غلط پاسخ دهد.