ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۹

 • ۳- همان مأخذ، صص۱۹۱-۱۹۲ ↑

 

 • ۱- سلیمی، صادق و بخشی زاده اهری، امین، همان مأخذ صص ۱۴۰-۱۴۱ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص۱۴۱ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص۱۵۳ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ، ص‌۱۵۴ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص ۱۵۴ ↑

 

 • ۲- آشوری، محمد، و دیگران حقوق بشر و مفاهیم مساوات و عدالت و انصاف، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳ صص۳۵۴-۳۵۵ ↑

 

 • ۳- الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، صص ۱۴۸-۱۴۹ ↑

 

 • ۱- خالقی، علی، همان مأخذ، ص ۱۵۴ ↑

 

 • ۲-‌ سلیمی، صادق و بخشی زاده اهری، امین، همان مأخذ، ص۱۴۱ ↑

 

 • ۳- الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص ۱۵۴ ↑

 

 • ۱- نظریه شماره۱۱۴۷۴/۷-۱۵/۱۲/۱۳۸۰ا.ح.ق. به نقل از الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص ۱۵۴ ↑

 

 • ۲- نظریه شماره ۳۳۸۰/۷-۳/۴/۱۳۸۱ ا.ح.‌ق.‌ق به نقل از الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص ۱۵۵ ↑

 

 • ۳- الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص۱۵۵ ↑

 

 • ۴- نظریه شماره ۴۰۴۶/۷-۲۷/۷/۱۳۸۲ا.ح.ق.ق به نقل از الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص ۱۵۵ ↑

 

 • ۱- الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص ۱۵۶ ↑

 

 • ۲- محمودی، عبدالرحمن، صدور قرار بازداشت موقت، به نقل از الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص۱۵۶ ↑

 

 • ۱- صانعی، پرویز، جامعه شناسی ارزش‌ها، به نقل از شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، انتشارات جنگل، چاپ دوم، ۱۳۹۱، ص ۱۰۴ ↑

 

 • ۲- شاملو، باقر، همان مأخذ، ص ۱۰۴ ↑

 

 • ۳- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۵۳ ↑

 

 • ۴- خالقی، علی، همان مأخذ، ص ۱۴۹ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص ۱۵۲ ↑

 

 • ۱- امامی نمینی، محمود و صلاحی، جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، نشر میزان، ۱۳۸۹، ص۱۴۳ ↑

 

 • ۲- امامی نمینی، محمود و صلاحی، جاوید، همان مأخذ، ص ۱۴۴ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص۱۴۴ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ، ص۱۴۵ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص ۱۴۵ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص ۱۴۶ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص ۱۴۶ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص ۱۴۶ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص ۱۴۷ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص ۱۴۷ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ، ص ۱۴۷ ↑

 

 • ۱- صفاری، علی‌، کیفر شناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، انتشارات جنگل ، چاپ سیزدهم‌، سال ۱۳۸۹، ص ۱۶۰ ↑

 

 • ۲- صفاری، علی، همان مأخذ، ص ۱۶۰ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص۱۶۲ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ، ص۱۶۵ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص۱۶۵ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ، ص۱۶۶ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص۱۶۷ ↑

 

 • ۱- طبق تبصره ماده ۱۸۰ آیین نامه زندان‌ها سال ۱۳۸۴٫ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص ۱۶۸ ↑

 

 • ۳- به موجب ماده ۱۲ آیین نامه زندان ها مصوب سال ۱۳۸۴ ↑

 

 • ۴- به موجب ماده ۱۷ همان آیین نامه در کانون اصلاح و تربیت ↑

 

 • ۵- طبق تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه مزبور ↑

 

 • ۱- ‌همان مأخذ، ص۱۶۹ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص۱۶۹ ↑

 

 • ۳- ‌‌همان ماخذ، ص۱۷۱ ↑

 

 • ۱- عباچی، مریم، همان مأخذ، صص۱۴۹-۱۵۰ ↑

 

 • ۲- بخشی زاده اهری، امین، تحولات و رویکردهای قانون مجازات جدید، انتشارات چراغ دانش، چاپ دوم، ۱۳۹۲، صص۷۴-۷۵ ↑

 

 • ۳- بخشی زاده اهری، امین، همان مأخذ، ص ۷۳ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ، ص ۷۵ ↑

 

 • ۵- همان مأخذ، ص ۷۵ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص ۷۵ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص ۷۵ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *