شکل گیری شخصیت

شکل گیری شخصیت                                                                                                                                                                         شخصیت فرد چگونه شکل می گیرد ؟                                                                                                                                                                                         عوامل تشکیل دهنده شخصیت عبارتند از تعیین کننده ، مراحل رشد و صفات .                                                          تعیین کننده های شخصیت یک متغیر عینی مهم است که در تعیین شخصیت فرد نقش اصلی دارد. مهمترین تعیین کننده ها عبارتند از  : عوامل زیستی ، عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی وراثت نیز ممکن است در شکل گیری رشد شخصیت انسان اثر داشته باشد .                                                                                                                                                                                     عوامل زیستی بطور غیر مستقیم بر شخصیت انسان اثر می گذارد . ویژگی های فیزیکی مانند قد و قیافه نیز بر چگونگی احساس انسان نسبت به خودش اثر می گذارد که این احساس نیز به نوبه خود بر شخصیت تاثیر می گذارد.                                                                                                                                                                                                                                        عوامل اجتماعی نیز از تعیین کننده های شخصیت هستند . تجربیات دوران کودکی نقش مهمی را در زندگی آینده انسان ها بازی می کنند . اثرات عوامل اجتماعی با رسیدن به سن بلوغ متوقف نمی شود . نشانه های علمی حاکی است که عوامل اجتماعی در محیط کار بر شخصیت ، ادراک و رفتارشناسی اشخاص اثر        می گذارد.                                                                                                                                عوامل فرهنگی بر رفتارهای اجتماعی اثر می گذارد. به عنوان مثال انگلیسی ها و آلمانی ها هنگام صحبت کردن با فاصله بیشتری نسبت با آمریکایی ها می ایستند . فرهنگ باعث القای ارزش می شود . ممکن است در یک فرهنگ وجود احساس رقابت یک ارزش باشد ولی در فرهنگ دیگر همکاری ارزش تلقی شود . علاوه بر عوامل سه گانه فوق عوامل موقعیتی نیز در شخصیت اثر می گذارند . این تاثیرگذاری بیشتر ناشناخته و غیرقابل پیش بینی است، و این عوامل ممکن است شخصیت را شکل دهند یا ویژگی های مخفی آنرا آشکار سازند . (آقایی ،1384، ص 132)