شمال آفریقا و بازپرداخت

همانگونهکهمشاهدهمیشود . استفادهازنوعیدیگرازریتمموجییاتکرارموجیبااستفادهازبامهایگنبدیشکلمشهوداست . ودرعینحالازنوعیتناوبهمبرخورداراست .
ایجاد پیش فضا برای به یک بنا اصولاً برای القای اهدافی مورد توجه بوده است که در مدرسه ی جهانگیرخان به وضوح مشهود است . از جمله ی این اهداف 1- احترام به بنا 2-ایجاد یک فضای معرفی کننده برای بنا3- ایجادمکث و یک ایست کوچک دریک ورودی.
خالی کردن از حجم ها :
نورگیری
ایجاد فعالیت های بیشتر
زیبایی
سبک شدن حجم
مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم ؛ بازپرداخت میراث و خاک
)www.yatzer.com(
(عکس شماره : 1 – مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
وقتی که معماری، بینشِ رشدیافته ای را خلق می کند، همچون موجودیتی کامل و یگانه می ماند . یکی از این واحدهای فوق العاده در سال 2011 طراحی شد که معماران، ساد اِل کاباج، دِریس کِتانی و محمد امین سیانا مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا، را طراحی کردند .
جان مایه ی این اثر، تولید ساختمان معاصری با تکیه بر مدرنیته ای است که میراث و خاک خود را ستایش می کند . در واقع می توان گفت که این یک مورد از گونه ای ” وفاداری به وظیفه ” است . با وجود تمام پوشش های تکنیکی نماد پردازی هایی که در سرزمین موروکانی ها وجود دارد، این ساختار رهیافتِ ساده و روشنِ مدرنی را دنبال می کند که بر مفاهیمی همچون خطی بودن و تقارن تاکید دارد . این تعریف درستی از زیرکی در این پروژه است که تمام باکس های درست را خود بر می گزیند . این ساختمان ها به دنبال الگویی اِل شکل نظم یافته اند و در محور شمالی – جنوبی قرار گرفته اند . حجم مدرسه ی تکنولوژی کاملا توپر است که کنتراست قوی را میان فضای داخلی و بیرونی ایجاد کرده است . به هر حال، این پوسته پوسته شدن ها با بازشوهای مربع و مستطیل برآمده اش کاملا در تناسب است . و این تکنیک خصوصیتی است که در میان، پیوستگی حجم اثر بسیار مهیج است. ( عکس های : 1-19 ) .
(عکس شماره : 2 – مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره :3– مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره : 4 – مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره : 5 – مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره : 6 – مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره : 7 – مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره : 8– مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره : 9– مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره : 10 – مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره : 11 – مدرسه تکنولوژی کولمیوم )
(عکس شماره : 12 – مدرسه تکنولوژی کولمیوم )