شرکت های کوچک و متوسط

انجام مشاوره های راهبردی – مدیریتی در زمینه ایجاد و توانمند سازی شرکت های کوچک و متوسط، راه اندازی کسب و کار جدید، توسعه کسب و کارهای کوچک در سطح ملی برای بنگاه ها، موسسات، دستگاه ها، نهادها، شرکت ها و سازمان های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، هنری، حقوقی، صنعتی و فنی
ایجاد، تجهیز و توسعه مراکز رشد، توسعه نوآوری و کارآفرینی، مطالعات و توسعه ایده و آینده پژوهی، مالکیت فکری و تجاری سازی و انتقال فناوری به عنوان پیشگام و قطب اصلی پارک علم و فناوری
برنامه ریزی و زمینه سازی به منظور گسترش انتقال فناوری های نوین بین رشته ای در گستره علوم مختلف
ایجاد مراکز و موسسات تحقیقاتی محصول محور از نوع دوم و سوم(صفاری نیا، 1382) .
خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به اقتضای ماهیت خود، سرویسهای ممتازی را ارائه می دهند. شاخصترین مزیت استقرار مؤسسات فناور بهرهبرداری از شرایط تجمیع و هم افزایی پژوهشی در مجاورت سایر پژوهشگران و امکان حضور در فضایی میان رشتهای و میان بخشی است. به علاوه با توجه به تدارک زیر ساختارهای ضروری و با ارزش افزوده در محیط پارک امکان ارائه خدمات پشتیبانی تخصصی و عمومی به شرح ذیل به منظور کاهش هزینهها و میزان ریسک فعالیت بر اساس تعرفهای مصوب نیز پیشبینی شده است که اهم آنها عبارتند از:
خدمات ثبت مالکیت فکری
ارائه دورههای آموزشی تخصصی
خدمات ارتباطی، اطلاعرسانی و اینترنت پرسرعت
فضای کاری مطلوب و خدمات مربوط به زیرساختهای فیزیکی
امکان برگزاری جلسات، سمینار، کنفرانس و نمایشگاه در پارک
ارائه مشاورههای حقوقی، مدیریتی، مالی، بازاریابی و فروش، مالی و مهندسی
خدمات اسکان، دسترسی به تلفن و دورنگار
کارپردازی و خدمات دبیرخانه ای
امکان استفاده از اتاقهای کنفرانس
تجهیزات سمعی و بصری
برگزاری سمینار و یا دوره های آموزش مورد نیاز برای شرکتهای نوپا
شناسایی منابع مالی و جذب سرمایهگذاران
تسهیل در جذب اعتبارات مصوب طرحها و پروژههای تحقیقاتی(صفاری نیا، 1382) .
چشم انداز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مصمم است با برخورداری از منابع انسانی فرهیخته، اثربخش و متخصص، ساختار انعطاف پذیر و فناوری کارآمد، بهترین پارک علم و فناوری دانشگاهی کشور و منطقه در زمینه های تولید و انتقال فناوری به صنایع، کارآفرینی، رشد و توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط، دریافت ایده ها و فکرهای خلاق و کارآفرین در جهت توسعه پایدار ملی باشد. چشم انداز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شرح زیر است:
معتبر ترین و کارآمد ترین مجموعه در راستای حمایت از کسب و کارهای دانایی محور، از طریق برقراری تعاملات گسترده میان صنعت و دانشگاه، برای تولید ثروت بر مبنای دانش.
یکی از موفق ترین مراکز ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی.
قوی ترین پل ارتباطی برای حضور شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی.
یکی از معتبرترین مجموعه ها برای جذب سرمایه گذاران مخاطره پذیر داخلی و خارجی.