شرکت های پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

مقاله ای را با عنوان”رابطه ساختار مالکیت (میزان مالکیت نهادی) بر عملکرد مالی (گذشته و آتی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بصورت مطالعه موردی در صنعت خودرو در سالهای 1386 تا 1390 انجام دادند. آنها تاثیر مالکیت نهادی را بر عنوان اجزای حاکمیت شرکتی بر عملکرد بررسی کردند و مطالعه آنها موید وجود رابطه مستقیم بین مالکیت نهادی و عملکرد مالی شرکت است.
فخاری و حسینی کردخیلی (1391)
به مطالعه “رابطه میان سرمایه گذاران نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس” پرداختند. نتایج تحقیق آنها دلالت بر رابطه معکوس و معنی دار بین سرمایه گذاران نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارد. یافته های این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران بورس و سرمایه گذاران از جهت الزامات افشای اختیاری و توجه به اطلاعات مکمل راجع به ساختار و ترکیب سرمایه گذاران مفید باشد.
به طور کلی، بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور، مؤید آن است که اجزای مختلف نظام حاکمیت شرکتی از طریق افزایش شفافیت اطلاعاتی و در نتیجه، کاهش میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران و افراد درون سازمانی، نقش مهمی در بهبود شاخص های نقدشوندگی سهام شرکتها و کاهش اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش دارند.
جدول شماره 2-2) ‏خلاصه تحقیقات داخلی
نتیجه عنوان پژوهش سال نام محقق
در شر کت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام اطلاعات سودهای آتی بیشتری را در بر می گیرد. رابطه بین سهامداران نهادی و تقارن اطلاعاتی 1384 نوروش وابراهیمی کردلر
بین اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام و درصد روزهای انجام معامله، دفعات انجام معامله در هر روز، ارزش بازار شرکت و تغییرپذیری سود رابطه منفی وجود دارد. رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 1386 احمدپور و رسائیان
رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد وجود دارد. تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها 1387 نمازی و کرمانی
به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد. رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری 1387 رضازاده و آزاد
وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کار آمد است. رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت 1387 حساس یگانه و همکاران
که شرکت های با درصد بالای سهامداران شرکتی، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر مشاهده شده است. نقش سرمایه گذاران شرکتی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی 1388 نوروش وابراهیمی کردلر
بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد بطوری که هرچه میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه اطلاعات به دست مدیران شرکت به افراد مرتبط در بازار نیز افزایش می یابد. بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکتها 1390 کاظمی و محمدنژاد
بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. رابطه ی بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی 1391 همتی و رحیمیان
رابطه معکوس و معنی دار بین سرمایه گذاران نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارد. رابطه میان سرمایه گذاران نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 1391 فخاری و حسینی
2-6) جمع بندی
در این فصل مبانی نظری تحقیق و تحقیقات قبلی مرتبط صورت گرفته به همراه روش تحقیق و یافته های آنان گردآوری شده است، لذا تحقیق صورت گرفته از لحاظ نو آوری در روش تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از روش داه های ترکیبی صورت گرفته و همچنین با معیارهای نوین اندازه گیری صورت گرفته که با سایر تحقیقات صورت گرفته متمایز می باشد. هدف این مطالعه رابطه بینترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
موضوع این فصل تشریح روش اجرای تحقیق است، در ابتدا مدل، متغیرها، سپس داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها تشریح می شود..
روش تحقیق به مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر ( قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. هدف از انجام تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجرای موضوع قرار دارد. منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش ها وابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد ( اسماعیلی، 1385، 97). «تحقیق» عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست می آید(نادری و سیف نراقی، 1384، 34).
در این فصل در ارتباط با جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روش های جمع آوری داده ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها و معرفی مدل تحقیق و روشهای آزمون فرضیه ها بحث خواهد شد.
3-2) روش تحقیق