شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود ندارد
بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد
برای فرضیه دوم)
بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود ندارد
بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد
برای فرضیه سوم)
بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود ندارد
بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد
برای فرضیه چهارم)
بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود ندارد
بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد
در صورتی که (P-Value) بزرگتر از سطح خطای مورد نظر(05/0) باشد، ضریب به دست آمده معنادار نیست و فرضیه را نمیتوان رد کرد. به صورت مشابه، اگر(P-Value) کوچکتر از خطای مورد نظر باشد، ضریب بدست آمده معنادار هست و فرضیه رد می شود. پس از انجام آزمونt و به منظور آزمون معناداری معادله رگرسیون در فرضیه ها از آزمونF و مقدار احتمال(P-Value) محاسبه شده با نرم افزار SPSS استفاده شد. در معادله رگرسیون چندمتغیره، چنانچه رابطه ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشد.
3-5) جامعه ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها
3-5-1) جامعه آماری:
جامعه، بزرگ ترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همهی عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده ی جامعه ی آماری از سایر جوامع باشد.
شرط لازم برای هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس میباشد که در وضعیت کنونی ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود میباشد.
در تحقیق حاضر، با توجه به موضوع و کاربرد آن، جامعه آماری، شامل تمامی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که علت این انتخاب، سهولت دسترسی به اطلاعات بوده است. در جامعه مورد مطالعه تا پایان دوره زمانی تحقیق ( 1391-1387)، یعنی 1391 تعداد 488 شرکت در 37 صنعت فعالیت داشته اند. بنابراین، جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کلیه شراط زیر را دارا باشند:
1) اطلاعات مالی شرکت دردوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
2) شرکت طی دوره مورد مطالعه زیان ده نباشد و پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
3) جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گران مالی، شرکت های هلدﻳﻨﮓ و ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ها) نباشد.
4) شرکت تا پایان سال 85 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی سالهای 87 تا 91 از بورس اوراق بهادار تهران نیز خارج نشده باشد.
5) درطول دوره زمانی تحقیق، بیش از چهار ماه در بورس غیر فعال نباشند؛ زیرا محاسبه متغیرهای مورد مطالعه مرتبط با بازار در مورد شرکت های مزبور و استفاده از آنها در تحقیق میتواند موجب تأثیر نامطلوب بر نتایج تحقیق شود.
جدول 3-1) انتخاب نمونه بر اساس محدودیت های تحقیق
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 91 488