شرکت های وابسته به بانک، تاریخچه بانک پارسیان

هزینه اطلاعات: هرچه هزینه دستیابی به اطلاعاتی پیرامون گزینه مناسب بیشتر باشد، وفاداری نیز بیشتر خواهد بود.
گزینه های جایگزین: هرچه تعداد گزینه های مناسب برای جایگزینی کمتر باشد، وفاداری مشتری بیشتر خواهد شد.
ریسک: هرچه ریسک پذیری مشتری کمتر باشد، وفاداری مشتری بیشتر خواهد شد. این میزان به عواملی چون سن، جنس، شغل، درآمد، تحصیلات و …. مرتبط است.
مجاورت: هرچه تعداد گزینه مناسب کمتری در اطراف ارائه دهنده کمتری باشد، وفاداری مشتری آن ارائه دهنده بیشتر خواهد شد.
هزینه های انتقال:
دشواری: هرچه دشواری دسترسی به کیفیت خدمات مشابه بیشتر باشد وفاداری نیز بیشتر خواهد شد.
اطلاعات ویژه: هرچه ارائه دهنده فعلی اطلاعات ویژه ای در رابطه با مشتری بداند وفاداری مشتری بیشتر خواهد شد (عابدیان، 1384).
2-17-4 وفاداری یک فرد به یک بانک:
وفاداری یک فرد نسبت به یک بانک عبارت است از واکنشهای رفتاری هدفداری که بر اثر عوامل روانشناسی در فرد ایجاد شده و باعث انتخاب یک بانک از میان بانک های مختلف می‌شود که سازگاری و تطابق بیشتری با فرد و انتظارات وی دارد. منظور از واکنشهای رفتاری، رفتارهایی مانند خرید و مراجعات مکرر است. واژه هدفدار در مقابل تصادفی به کار گرفته شده که ناشی از این واقعیت است که رفتارهای فوق ناشی از تصادف نیستند.
عوامل روانشناسی شامل یک عوامل ارزیابی در فرآیند تصمیم گیری است که در ذهن صورت می‌گیرد. در این تعریف بیشترین تأکید برروی واژه تطابق است. در روابط بین خریدار و فروشنده تطابق عبارت است از تعهدات صریح و ضمنی طرفین معامله برای ارائه معامله یا مبادله برای ایجاد وفاداری مستحکم در مشتریان بانک بهترین رویکرد این است که در روابط مشتری و سازمان تطابق ایجاد شود و رضایت مندی فراوانی در مشتری از طریق برقراری آنچه که برای وی ارزش تلقی می‌شود ایجاد گردد (آغاسی پور، 1388).
2-18 تاریخچه بانک پارسیان
بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379 ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک در مراد ماه 1380، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع موسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره 178028 در تاریخ 15/6/1380 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به موجب نامه شماره 2348 / هـ مورخ 26 شهریور ماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت نموده. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند 1380 آغاز گردید (www.parsian-bank.com).
2-18-1 اهداف بانک:
عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش در بخش صنایع به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین، همچنین تأمین مالی برای زیر بخش های ساخت- تجارت – مصرف.
مدت زمان: بانک از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
2-18-2 سرمایه بانک:
سرمایه بانک سیزده هزار و دویست میلیارد (000/000/000/200/13) ریال می‌باشد که تماماً پرداخت شده و به سیزده میلیارد و دویست میلیون سهم عادی یک هزار ریالی تقسیم گردیده است (www.parsian-bank.com).
2-18-3 معاونین بانک:
آقای مهدی رضایی (معاون مالی و سرمایه گذاری) آقای منصور تفضلی (معاون بین الملل)
آقای نادر خواجه حق وردی (معاون اجرایی) آقای عباس خسروانی (معاون اعتباری)
آقای احمد جعفری قزل حصار (معاون فناوری اطلاعات) آقای محمد رضا فقیری (معاون طرح و برنامه)
2-18-4 شرکت های وابسته به بانک:
گروه مالی پارسیان شامل:
1- شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
2- شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین
3- شرکت لیزینگ پارسیان