شرکت های تجاری و قانون تجارت

گفتار دوم: دوران ورشکستگی
در گفتار قبل نحوه ی اداره ی اموال تاجر متوقف و مقام صالح جهت اداره ی آن به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته است.حال، در این گفتار به نحوه ی اداره ی اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده است و نیز مقام صالح جهت اداره ی این اموال را بررسی خواهیم کرد. در این گفتار تفاورت های اداره ی اموال و مقام صالح آن، با دوران توقف نیز بررسی خواهد شد.
بند اول: مقام اداره کننده
در این بند به سه مقام صالح که هریک وظایف خاص خود را دارند خواهیم پرداخت.
الف: مدیر تصفیه
درخصوص انتخاب مدیر تصفیه و وظایف او لایحه جدید قانون تجارت به دو صورت حکم نموده است: اولاً انتخاب مدیر تصفیه توسط بستانکاران یا خود دادگاه صادر کننده ی حکم و ثانیاً، انتخاب مدیر تصفیه توسط اداره امور ورشکستگی در حوزه هایی که این اداره تشکیل گردیده است.
1-انتخاب مدیر تصفیه توسط بستانکاران و دادگاه
متعاقب صدور حکم ورشکستگی و خاتمه کار امین، مدیریت اداره ی اموال تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه انتقال می یابد.درمورد نحوه ی انتخاب مدیر تصفیه ماده ی 1062 اشعار می دارد:« بستانکاران تاجر ورشکسته می توانند حداکثر تا پنج روز پس از صدور حکم ورشکستگی، شخصی را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند. مدیر تصفیه باید از بین اشخاصی که به این منظور طبق این قانون انتخاب می گردند تعیین شود. برای انتخاب مدیر تصفیه موافقت اکثریتمذکور در ماده (1021) این قانون لازم است. درصورت عدم حصول موافقت، دادگاه حداکثر تا پنج روز پس از انقضای مهلت بستانکاران برای انتخاب مدیر تصفیه، شخصی را بدین عنوان منصوب می کنند.» در این ماده قانونگذار با به کار بردن عبارت ( شخص ) برای مدیر تصفیه، امکان انتخاب اشخاص حقوقی را نیز فراهم نموده است، کما اینکه در ماده ی 1063 ل.ج.ق.ت. درمورد شرکت های بزرگ و بانکها وظیفه مدیر تصفیه را بر عهده ی هیأتی مرکب از سه یا پنج مدیر تصفیه که از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت انتخاب می شوند قرار داده است.
نقدی که بر ماده ی 1062 ل.ج.ق.ت وارد است که چرا در انتخاب مدیر تصفیه نظر بستانکاران باید دخیل باشد و بر عهده ی اکثریت آنها گذاشته شود و این در حالی است که اکثر وظایف مدیر تصفیه همان وظایف امین است، ولی در مبحث انتخاب امین نظر بستانکاران تأثیری نداشت و همانطور که گفته شد امکان انتخاب خود تاجر به عنوان امین در بسیاری از موارد نیز امکان پذیر بود.
به دلیل اهمیت وضعیت اداره ی شرکتهای بزرگ و بانکهای مذکور در ماده ی 1063 ل.ج.ق.ت قانونگذار به بستانکاران اجازه داده است که به هزینه خود، یک یا چند شخص را برای نظارت بر مدیر تصفیه انتخاب کنند و این ناظران را هماننده بازرسی در شرکت های تجاری تلقی نموده است. جهت شروع به کار مدیر تصفیه مطابق ماده 1065 امین باید صورت حساب کاملی به مدیر تصفیه بدهد و کلیه دفاتر و اسناد و …… را به مدیر تصفیه تسلیم نماید. وظایف و اختیارات مدیر تصفیه در خلال بند آتی توضیح داده خواهد شد.
2-انتخاب مدیر تصفیه توسط اداره امور ورشکستگی
در مراکز کلیه استانها و نیز شهرستانهایی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد اداره تصفیه امور ورشکستگی تشکیل می شود. مدیر تصفیه تحت نظارت این اداره فعالیت می کند. در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید دادگاه، تصدی امور تصفیه نیز به اداره واگذار می شود. ( ماده 1221)
ماده ی 1063 ل.ج.ق.ت درمورد انتخاب مدیر تصفیه توسط اداره ی تصفیه اشعار می دارد که: « ….. تبصره 1- در مواردی که دادگاه مطابق بند (2) ماده (1222) این قانون امر تصفیه را به اداره تصفیه ارجاع دهد رعایت مفاد این ماده الزامی نیست.»
جهت تصدی امر تصفیه، قانونگذار شرایطی را معین نموده است که به اهم موارد آن می پردازیم.
ماده ی 1224 اشعار می دارد که: « برای اخذ پروانه مدیریت تصفیه علاوه بر شرایط استخدام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری احراز شرایط زیر لازم است:
1-داشتن حداقل 30 سال سن
2-دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق، اقتصاد و …..
3-داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در رشته های مذکور در بند (2)
4-نداشتن حجر
5-نداشتن محکومیت به انفصال دائم از اشتغال به مدیریت تصفیه به موجب رأی قطعی…………»
الزامی کردن شرایط فوق الذکر سبب اطمینان از جهت امر تصفیه و حفظ هر چه بیشتر حقوق بستانکاران و نیز تاجر ورشکسته است. به دلیل یکسان بودن اهمیت وظایف امین و مدیر تصفیه، پیشنهاد می شود که قانونگذار الزام ماده ی 1224 را برای منصب امین نیز لحاظ کند تا امر توقف از سلامت کامل حقوقی برخوردار گردد.
ب- قاضی ناظر