شرکت‌های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

جلیلیان، یوسف(1389)، “مطالعهی اثرات اندازه شرکت بر ریسک سیستماتیک مبتنی بر مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد.
جلیلیان، یوسف و اکبری، پیمان (1389)، نقش نوآوریهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، ماهنامه اتاق بازرگانی ایران، چاپ مردادماه.
جهانخانی، علی، علی پارسائیان(1374)، “مدیریت سرمایهگذاری و ارزیابی اوراق بهادار”، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت تهران .
جونز، چارلزپی (1384)، “مدیریت سرمایهگذاری”، ترجمه و اقتباس: رضا تهرانی و عسکر نوربخش، انتشارات نگاه دانش.
خدارحمی ، بهروز (1384)، آشنایی با قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار، سایت ایران بورس.
خردمند، علی(1384)، “فگام به گام در بورس”، تهران، نشر چالش.
رایلی، فرانک کی، کیت سی براون(1386)، “تجزیه تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار”، ترجمه و اقتباس: غلارضا اسلامی بیدگلی، فرشاد هیبتی، فریدون رهنمای رود پشتی، چاپ دوم، پژوهشکده امور اقتصادی 12.
راعی، رضا، احمد تلنگی(1383)، “مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته”، انتشارات مدیریت .
رحمانی، علی؛ حسینی، سیدعلی و رضاپور، نرگس (1389)، ” بررسی رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی در ایران”، فصلنامه بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، شماره61. 39-54.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زارع استحریجی، مجید(1381)،” بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام دربورس اوراق بهادار”، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
سلیم پور، مریم(1384)،” بررسی اثر نقدشوندگی سهام روی مازاد بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس”، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
شیخ محمد جواد، محمد حسن صفرپور(1386) ،” بررسی تأثیر دوره سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت‎های سرمایه‎گذاری شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، دوره 14، شماره 50: 99-118.
شهدایی، سید محمدعلی(1384) ،”تحلیل بنیادی در بازار سرمایه”، انتشارات چالش، صص57-58.
جمشیدی ابوالقاسم،(1382)، بازار سرمایه، انتشارات شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنعتی ایران، ص24.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شاهویسی، فرهاد(1389) ، “کاربرد آنالیز موجک((Wavelet در سنجش روند ریسک سیستماتیک مبتنی بر مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای”، رساله دکتری.
صلواتی، شاپور، و رسائیان، امیر(1386)، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران، دو ماهنامه نامه مفید، نامه اقتصادی، ش63، 143-163.
علاء، عین اله(1374) ، “مبانی مدیریت مالی”، جلد اول، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی .
‬‬‬‬قائمی، محمدحسین، سعید طوسی(1387) ، مجله پیام مدیریت، شماره، ۱۷ و ۱۸، زمستان ۸۴ و بهار1385 .
قائمی، محمد حسین، و محمدرضا وطن پرست (1386)، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 41.
قالیباف اصل، حسن،(1373)،” بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک” پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
فخاری، حسین، تقوی، سید روح اللّه(1388)، کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد، بررسیهای حسابداری و حسابرسی،ش57، 69-84.
فراهانی فرد، کامیار، رضا صبری(1386)، “مفاهیم اولیه در بورس”، نشر چالش .
فدایی نژاد، محمداسماعیل (1383)، بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سودآوری شرکت ها، تحقیقات مالی، شماره18، ص ص 123-137.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬