شرکت‌های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

در این تحقیق، تاثیر ساختار حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته شد. در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی طراحی شده است. به منظور بررسی گزاره های، از مدل های اشاره شده در فصل سوم استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، داده های گردآوری شده 90 شرکت برای دوره زمانی 5 ساله 1388 تا 1392 به کمک نرم افزارهای، ایستاتا، و اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که، حقوق مالکانه نهادی و درجه تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. اما، حقوق مالکانه شرکتی و حقوق مالکانه مدیریتی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی تاثیر معکوس و معنی داری دارد. بنابراین، پژوهش کنونی به شواهد و مستنداتی در زمینه تایید تاثیر تنوع ترکیب حقوق مالکانه (نوع و درجه تمرکز حقوق مالکانه) بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، در بورس اوراق بهادار تهران دست یافت.
5-3. تحلیل فرضیه های تحقیق
5-3-1.تحلیل فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی اول: نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی، شرکتی و مدیریتی سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیّت های عملیاتی آن اثر گذار است.
برای آزمون فرضیه اصلی اول، سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است که در هر یک از فرضیه های فرعی رابطه یک جنبه از نوع حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی بررسی شده است. جدول شماره(5-1) خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول را نشان می دهد.
جدول 5-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
فرضیه
فرضیه فرعی اول: حقوق مالکانه نهادی
فرضیه فرعی دوم: حقوق مالکانه شرکتی
فرضیه فرعی سوم: حقوق مالکانه مدیریتی
نوع رابطه
معنی داری
نوع رابطه
معنی داری
نوع رابطه
معنی داری
اصلی اول
مثبت
معنی دار
منفی
معنی دار
منفی
معنی دار