شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می کند. این نوع از تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، در این نوع تحقیق ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.
3-3) قلمرو تحقیق
هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می باشد:
3-3-1) قلمرو موضوعی: موضوع بررسی “مطالعه رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه بین ترکیب سهامدارانو عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
3-3-2) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1387 الی 1391 شرکتهای برگزیده میباشد. البته با توجه به این که برای آزمون فرضیه های تحقیق نیاز به محاسبه تغییرات سال (t) نسبت به سال (t-1) میباشد؛ برای محاسبه برخی متغیرها نیازمند اطلاعات سال 1386 نیز می باشیم.دوره ی زمانی این تحقیق فاصله ی سال های 1391-1387 می باشد.
3-3-3) قلمرو مکانی: با توجه به نقش مهم و حیاتی بازار سرمایه در اقتصاد کشورها و همچنین جوان بودن ادبیات مربوط به بازار سرمایه و سایر موارد مهم مطرح شده در تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-4) فرضیه های تحقیق
بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را دربرندارد، از طرفی دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونه ای بزرگ می شود که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست، بنابراین مسأله هرگز به صورت عملی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است (خاکی، 1384،114).
فرضیه حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله ی خبری بیان شده و نشانگرنتایج مورد انتظار می باشد(تقی زاده و تاری، 1386،16). در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده درباره رابطه بین مالکیت نهادی سهام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ فرضیه های زیر طراحی شده و در مراحل کار این فرضیه ها را مورد آزمون قرار خواهیم داد.
فرضیه اول : بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم : بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
3-4-1) تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری
هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، توانمند کردن محقق در آزمون فرضیه است. به طور کلی هدف از آزمون فرض های آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه زده ایم، قویاً قابل تایید است یا خیر؟ فرضیه های آماری، جمله ها یا عبارتهایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است(خاکی،141،1384).
فرضیه های آماری به دو دسته تقسیم می شوند:
1- فرض صفر : این فرض به صورتی است که به نداشتن تفاوت، رابطه یا اثر اشاره می کند این نوع فرضها را گاهاً فرض پوچ یا آماری نیز می نامند(نادری و سیف نراقی،21،1384).
2- فرض خلاف : این فرض به صورتی است که به احتمال وجود تفاوت، رابطه یا اثر اشاره می کند، این نوع فرضها را گاهاً فرض تحقیق یا جانشین نیز می نامند(همان منبع، 21). فرض خلاف یا تحقیق در واقع پیش بینی محقق از نتایج است. بنابراین فرضیه های آماری تحقیق به شرح زیر نوشته می شوند:
برای آزمون معناداری ضرایب جزئی رگرسیون در فرضیه ها از آزمونt ومقدار احتمال(P-Value) محاسبه شده به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شده است. فرضیه های آزمون به صورت زیر بیان شد:
: عدم رابطه معناداری متغییرهای مستقل و وابسته.
: وجود رابطه معناداری متغییرهای مستقل و وابسته.
برای فرضیه اول)