شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

3. ایلخانی، نریمان (1380). عوامل ناکارایی بازارهای مالی، نشریه بررسیهای مالی و سرمایه گذاری، شماره 1، صص 42-31.
4. بلکویی،احمد(1381).تئوری های حسابداری، ترجمه علی پارسائیان ، دفتر پژوهش های فرهنگی ،تهران.
5.توکلی، اکبر(1378). «اقتصاد سنجی کاربردی»، انتشارات مانی، تهران.
6. ثقفی،علی و اسفندیار ملکیان (1377). جامعیت گزارشهای سالانه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال ششم،شماره 22 و23، صص 34-7.
7. نوروش،ایرج و غلامرضا کرمی(1380).حسابداری میانه 1،ترجمه کتاب چستین و فلاهرتی و اوکانر ،انتشارات کتاب نو،تهران.
8.حافظ نیا، محمد رضا و غلامعلی سرمد (1386). «مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات سمت، تهران.
9. حساس یگانه، یحیی (1382). تأثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان، مطالعات حسابداری، شماره 1، صص 55-41.
10. حیدرپور،فرزانه و حسن ازوجی (1389). بررسی عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی،تابستان 1389; 2(6):115-133.
11.خاکی، غلامرضا (1382). «روش تحقیق در مدیریت»، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
12. خبیری ،حسن(1389). بررسی ارتباط بین تجدید ارائه صورتهای مالی و محافظه کاری بعد از آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور.
13. دلاور، علی(1383). «مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»، انتشارات رشد، تهران.
14. ذکریایی ،مجتبی(1390). تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر رابطه بین بازده حاصل از سرمایه گذاری با سود هر سهم و جریانهای نقدی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم.
15. رحمانی، حلیمه(1390). ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیرگذاری خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.
16. رحیمیان، نظام الدین(1380). تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحدهای اقتصادی، حسابدار، شماره 146،صص 33-28.
17. رضایی، جواد (1380). بررسی تأثیر انتشار گزارشهای میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد مشهد.
18. ساعی ،محمدجواد و محمدعلی باقرپور و سید ناصر موسوی(1392) بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت های مالی.مجله پژوهشهای حسابداری مالی ،سال پنجم ،شماره اول ،صص 86-67 .
19.سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی (1390). «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران.
20.سوری، علی، (1389)، اقتصاد سنجی، چاپ اول، نشر فرهنگ شناسی، تهران.
21. شباهنگ ،رضا(1385).مدیریت مالی ،جلد اول ودوم ،چاپ پنجم ،تهران ،سازمان حسابرسی.
22. پارسائیان(1388).تئوری حسابداری مالی، ترجمه کتاب شرودر،ریچارد جی وکلارک، مایرتل دبلیو و کی تی، جک ام ، انتشارات ترمه،تهران.
23. صیدی، حجت اله (1384). ارزش گزارشگری در عصر اطلاعات، حسابدار، شماره 148، صص 28-26.
24. عالم تبریز،اکبر و همکاران (1389). «تئوری احتمالات و آمار کاربردی»،انتشارات صفار، تهران.
25.عباس زاده، میرمحمد (1380). «روش های عملی تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات دانشگاه ارومیه.