شرکتهای سرمایه گذاری و واکنش سرمایه گذاران

در فصول قبل به بیان مبانی نظری پرداخته شد. در ادامه به ذکر معیار های مدیریت سود پرداخته شد. سپس نحوه محاسبه هر یک مورد بحث قرار گرفت و در ادامه پژوهش های انجام شده در خارج و داخل ایران در زمینه مدل های ارزیابی عملکرد نیز ارائه شد. در این فصل، به تشریح روش پژوهش شامل تعریف پژوهش، فرضیه های پژوهش،روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص ) می پردازد و با توجه به آن که قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کمرنگ است ، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کمی در محیط بازار سرمایه و جزء تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود . به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده شده ، از نظر بعد زمانی گذشتهنگر و در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقهبندی میگردد . همچنین از آنجا که هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین افشای اختیاری و انحراف حق رای از حق وجوه است ، با در نظر گرفتن ماهیت و روشی که در این مطالعه استفاده می شود . نوعی تحقیق توصیفی- همبستگی به شمار می رود . به عبارت دیگر نوشته پیش رو به لحاظ معرفتشناسی از نوع تجربه گرا ، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی – کتابخانهای میباشد . نوشتار پیش رو از منظر گرایشی بعنوان تحقیقهای تصمیمگرا طبقهبندی میشود و به لحاظ تحلیل آماری ، از تکنیک رگرسیون استفاده خواهد نمود ، بنابراین از جمله تحقیقات علی محسوب می شود.
3-2-1- قلمرو تحقیق
در تحقیق پیش رو واکنش سرمایه گذاران و مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.
3-2-1-1- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره زمانی شش ساله براساس صورتهای مالی سال های 1386 تا 1391 شرکت های نمونه است.
3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.
3-3- فرضیه های تحقیق
بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را دربرندارد، از طرفی دیگر در صورتیکه کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونه ای بزرگ می شود که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست، بنابراین مسأله هرگز به صورت عملی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است (خاکی، 1384).
فرضیه حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله ی خبری بیان شده و نشانگرنتایج مورد انتظار می باشد(تقی زاده و تاری، 1386).
در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده درباره واکنش سرمایه گذاران و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ فرضیه های زیر طراحی شده و در مراحل کار این فرضیه ها را مورد آزمون قرار خواهیم داد.
فرضیه اول تحقیق:میان خطایپیشبینی سودشرکت ها ومدیریت سودآنها رابطه معنیداری برقراراست.
فرضیه دوم تحقیق: میان بازده غیرعادی شرکت ها و خطای پیش بینی سود آنها رابطه معنی داری برقرار است.
3-4- جامعه ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها
هر پایاننامه در حوزه علوم اجتماعی در واقع در زمره تحقیقات کاربردی است با توجه به اینکه آگاهی از سازمان و گروه و قشر یا جامعهای که در آن تحقیق صورت میگیرد، میتواند بر درک بهتر فرایند و دستاوردهای تحقیق تاثیر بگذارد. از این رو تعریف و شناخت جامعه آماری ضرورت دارد(خاکی، 1386). نخستین گام برای شناسایی منبع گردآوری دادهها تعریف جامعهای است که باید زیر پوشش تحقیق قرار گیرد، جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (حجازی و همکاران ، 1379).
جامعه آماری به کل افرادی گفته میشود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای پژوهشگر دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش موردنظر باشند. پژوهشگر باید قبل از آغاز کار پژوهش، چهارچوب جامعه آماری آن پژوهشگر را مشخص و روشن کند تا هم تکالیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آنرا به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف گویند (ذوالریاستین، 1380).
3-4-1- جامعه آماری
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. نمونه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهایی خواهد بودکه شرایط ذیل را دارا باشند:
1)در طول سالهای مالی 1386 تا 1391 در بورس حضور داشته اند.
2)جزو شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی، بانکها و بیمه ها نباشند.
3) پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوقالذکر تغییری در سال مالی ندادهاند.
4) نماد معاملاتی آنها فعال بوده و بیش از 6 ماه در هر سال، توقف نماد معاملاتی نداشته باشند.
5) در همه سالهای مورد بررسی در پایان سال مالی اطلاعات و داده های موردنیاز آنها در دسترس باشد.