شرکتهای سرمایه گذاری و حداقل مربعات معمولی

باتوجه به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه و واسطه گری مالی نسبت به شرکتهای تولیدی، شرکتهای جامعه آماری نباید جزء شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه، لیزینگ و بانکها باشند.
روش نمونه گیری وحجم نمونه
نمونه گیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده ی آن. مزیت انتخاب یک نمونه از یک جامعه جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفه جویی در منابع مالی است. (دلاور،1383،ص 122)
نمونه انتخابی تحقیق حاضر شامل تعداد 219 شرکت (متشکل از 127 شرکت تجدید ارائه شده و 92 شرکت فاقد تجدید ارائه) از کل شرکتهای جامعه آماری می باشد که شرکتهای تجدید ارائه شده نیز خود به دو گروه تقسیم می شوند. از مجموع 127 شرکت، تعداد 100 شرکت تجدید ارائه ناشی از خطای اندازه گیری حسابداری و تعداد 27 شرکت تجدید ارائه ناشی از وجود تخلفات مالی دارند. منظور از خطای اندازه گیری حسابداری، تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات می باشد و تخلف مالی هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالی شرکت مانند : بازپرداخت تسهیلات بانکی ، بدهی های مالیاتی، بدهی های تأمین اجتماعی، سایر بدهی های با اهمیت و جرایم در نظر گرفته شده است. هر شرکت دارای یک مشاهده در سال قبل از ارائه مجدد و یک مشاهده در سال بعد از ارائه مجدد می باشد که در مجموع 438 مشاهده سالانه با در نظر گرفتن محدودیتهای زیر انتخاب شده است:
1) شرکت تاپایان اسفند ماه سال1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
2) سال مالی شرکت منتهی به اسفندماه باشد.
3) اطلاعات مالی مورد نیاز از جمله صورتهای مالی سالانه (12ماهه،حسابرسی شده،غیرتلفیقی) به منظور استخراج داده های مورد نیاز جهت محاسبه ی متغیرهای به کار رفته در مدلهای تحقیق در دسترس باشد.
4) نمونه انتخابی در طی دوره مورد رسیدگی هم زمان متشکل از دو گروه شرکت دارای تجدید ارائه درصورتهای مالی و فاقد تجدید ارائه در صورتهای مالی می باشد.
5) سال تجدید ارائه از نمونه حذف شده باشد.
نحوه ی جمع آوری داده های مورد نیاز
دراین تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای برای جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده است. همچنین داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه های اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی بسته های نرم افزاری مختلف مانند ره آورد نوین و تدبیر پرداز جمع آوری شده است.
روش های آماری
در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. ابتدا مدل برازش می شود سپس آزمون های مربوط به معنی دار بودن کل مدل و معنی دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. در آخر نیز پس از تشریح آزمون های مربوط به مفروضات رگرسیون کلاسیک، نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق بیان می گردد. لازم به ذکر است در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Eviews و SPSS بهره گرفته شده است.
آزمون معنی دار بودن مدل
برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:
که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:
برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () 5% محاسبه شده، مقایسه می شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد () مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% کل مدل معنی دار خواهد بود. در صورتی که مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض پذیرفته شده و معنی داری مدل در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار نمی گیرد.
آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:
که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:
برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد ) (، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر (H0) رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% ضریب مورد نظر () معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.
آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی
مدل کلاسیک رگرسیون خطی دارای مجموعه ای از فروض تحت عنوان فروض کلاسیک می باشد که بیشتر آنها در مورد جمله اخلال مدل مطرح می گردند؛ برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های حداقل مربعات معمولی ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن های بدون تورش خطی (BLUE) باشند لازم است تا مفروضات این مدل بررسی و آزمون شوند. در ادامه نحوه آزمون این فرضیات بیان می گردد.